Altijd verschillende opvattingen in het onderwijs

Aantekeningen bij de literatuur

Ben Wilbrink


Tweeling-pagina: heterogeniteit in het onderwijs


De directe aanleiding tot het opzetten van deze pagina over verschillende opvattingen van leraren over van alles en nog wat, het onderwijs betreffende, is het kennisnemen van de situatie die lange tijd in het onderwijs van het Nederlands heeft bestaan (Goosen, z.d.): dat iedere leraar eigenlijk maar zo'n beetje zijn eigen lesprogramma draaide. Dat was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen: de emmer met andere observaties van uiteenlopende opvattingen in het onderwijs.


Er waren namelijk vanuit verschillende hoeken en gaten al meer aanwijzingen dat er soms vreemde dingen gebeuren met de verschillen in opvattingen tussen leraren. Iedereen kent het probleem bij opstelbeoordeling: de verschillen knallen alle kanten op. En dat is bij de huidige eindexamens Nederlands niet anders, ook al komt daar geen opstel meer in voor. Er zijn natuurlijk tal van pogingen om verschillen in opvattingen in aanvaardbare banen te leiden. Voor centrale eindexamens zijn er modelantwoorden. Voor lastige beoordelingstaken wordt er wel gegrepen naar het middel van training van beoordelaars, al dan niet in combinatie met het hanteren van beoordelingsschalen. Maar is dat allemaal wel aanvaardbaar, of zijn het vormen van pseudo-objectivering waar in feite bepaalde groepen leerlingen of individuele leerlingen slachtoffer van kunnen worden? En wat te denken van hedendaagse pogingen om allerlei standaarden voor rekenen, taal en wat niet al te formuleren? Dat zijn ook al pogingen om uniformiteit aan t e brengen in een vekld waar grote verschillen bestaan. Kortom, dit is een boeiend thema, en een thema van groot belang. Denk alleen eens aan de eindexamens Nederlnads, waravan de beoordeling berucht onbetrouwbaar is, terwijl de roep om strenge eindexamens tegelijkertijd heeft geleid tot stevige aftestgrenzen. Niet stevig in de zin van valide, maar in de zin van 'alles-of-niets': om te slagen voor het eindexamen moet straks het centraal schriftelijk Nederlands in beginsel 'voldoende' zijn. Terwijl de beoordeling van het niveau van de beheersing cvan het Nederlands onbetrouwbaar is!


Hans Goosen (????). Een historisch overzicht en de opzet van de bundel doc


Op basis van een eigen opderzoek naar opvattingen van universitaire docenten over toetsen en tentamens:

Ben Wilbrink (2004, niet gepubliceerd). Toetsopvattingen van docenten. html

R. Kane, S. Sandretto, & C. Heath (2002). Telling half the story: A critical review of research on the teaching beliefs and practices of university academics. Review of Educational research, 72, 177-228.

Shirley M. Yates (). Primary teachers’ mathematics beliefs, teaching practices and curriculum reform experiences. pdf

Alfred Wald (Red.) (1985). Een jaartje overdoen. Verslag van het SVO-symposium over zittenblijven in het voortgezet onderwijs. Den Haag: SVO.11 augustus 2010 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/literature/opvattingen.htm