Literatuur over didactiek


Ben Wilbrink

algemeen


Wiskundedidactiek: zie hierbeneden.


Taaldidactiek zie taaldidactiek.htm.









Catherine Stern (1949). Children discover arithmetic. An introduction to structural arithmetic. Harper Brothers. New York. 295 pp cloth, ruined dustjacket, smelly Interesting book.



Jean-Michel Boucheix, Richard K. Lowe, Dian K. Putri, Jonathan Groff (2013). Cueing animations: Dynamic signaling aids information extraction and comprehension. Learning and Instruction, 25, 71-84. abstract




abstract



abstract



abstract



rekenen en wiskunde


Deze categorie overlapt met natuurlijk weer met vele andere bladzijden op mijn website, vooral die in het rekenproject.


Zie ook handboek_wiskundedidactiek.htm (Paul Drijver e.a. (Red.); annotaties daarbij)


Zie ook hist_rekendidactiek.htm





Christian Bokhove (12 december 2011). Use of ICT for acquiring, practicing and assessing algebraic expertise. Proefschrift Universiteit Utrecht. pdf van het hele proefschrift hier ophalen.

Marian Hickendorff (25 oktober 2011). Explanatory latent variable modeling of mathematical ability in primary school. Crossing the border between psychometrics and psychology. Proefschrift Universiteit Leiden, eigen uitgave. download



Gerrit Roorda (9-3-2012). Ontwikkeling in verandering. Ontwikkeling van wiskundige bekwaamheid van leerlingen met betrekking tot het concept afgeleide. Rijksuniversiteit Groningen. pdf



E. W. A. de Moor (1999). Van vormleer naar realistische meetkunde. Een historisch-didactisch onderzoek van het meetkundeonderwijs aan kinderen van vier tot veertien jaar in Nederland gedurende de negentiende en twintigste eeuw. CD beta Press. Proefschrift Universiteit Utrecht.





Martin Kindt, Henk van der Kooij & Anton Roodhardt (1991). Wiskunde A, Overzicht en thema’s. Een produktie ten behoeve van het project Hawex. online library.uu



Martin Kindt (1990). Wiskunde B, Werken met standaardfuncties. Een produktie ten behoeve van het project Hawex. online library.uu online



Martin Kindt (1990). Wiskunde B, Werken met goniometrische functies. Een produktie ten behoeve van het project Hawex. 3e versie online library.uu online



Martin Kindt & Jan de Lange (1984). TOETSEN VAN HYPOTHESEN, Een produktie ten behoeve van de experimenten in het kader van de, Herverkaveling Eindexamenprogramma's, Wiskunde I en II V.W.O. online



Henk van der Kooy & Martin Kindt (1989). Telproblemen. online



Anton Roodhardt (1990). Tekenen wat je weet. Een produktie ten behoeve van het project Hawex. 3e versie online



Anton Roodhardt (1989/1994). Tabellen, grafieken, formules 2. Een produktie ten behoeve van het project Hawex. 2e versieongewijzigde herdruk online



Anton Roodhardt (1994). Tabellen, grafieken, formules 3. Een produktie ten behoeve van het project Hawex. ongewijzigde 3e versie online



Anton Roodhardt (1994). Tabellen, grafieken, formules 4. Een produktie ten behoeve van het project Hawex. ongewijzigde 3e versie online



abstract



abstract



abstract

Nederlands — talen


Zie taaldidactiek.htm

toegevoegd:



J. van Dormolen (1976 2e). Didactiek van de wiskunde. Bohn, Scheltema & Holkema.


Wat valt dan op: de literatuurlijst bevat geen enkele verwijzing naar onderzoek over didactiek van wiskunde. Geen enkele. Hoe is het mogelijk leraren op te leiden zonder systematische kennis over wiskundedidactiek?



Dr. L.N.H. Bunt, (also chapters by Dijksterhuis, Vredenduin, Van der Neut & Wansink) (1962). The Training of a Mathematics Teacher in the Netherlands. J.B. Wolters abstract


Met eindexamens 1961.



Rudy Beernink, Erna van Koeven, Piet Litjens, Astrid de Groot & Margreet Vreman (2006). Taal didactiek. ThiemeMeulenhoff. isbn 9006955027

  • Toch wel bijzonder om een taaldidactiek uit te brengen met een spellingsfout in de titel.
  • www.taaldidactiek.nl



A. van Engen (2000). Schrijven als oefenvak. Handboek voor didactiek en praktijk. Uitgeverij Esstede. isbn 9075142412




John Mighton (2003). The myth of ability. Nurturing mathematical talent in every child. Anansi. isbn 0887846939 info


  • Een boek uit 2007: The End of Ignorance: Multiplying Our Human Potential. Toronto. Reviewed bij David Kirshner <1--fc in het 2003 boek--> (2010). Journal for Research in Mathematics Education, 41, 81-87



Nellie Verhoef, Paul Drijvers, Arthur Bakker, & Ton Konings (maart 2014). Tussen wal en schip. Wiskundig-didactisch onderzoek in Nederland. Rapport Onderwijsonderzoekscommissie Platform Wiskunde Nederland. pdf


Bijlage 4: Onderzoeksoutput 2009-2013.



John Mighton (2014). JUMP Math: Multiplying Potential. Notices of the AMS, 61, 144-6 pdf




Co van Calcar (1979). Innovatieproject Amsterdam. Eindverslag: Een opening. Van Gennep.


Bizar project op een groot aantal scholen in en rond Amsterdam, onder andere nadruk op de inrichting van het rekenonderwijs. Het gaat hier vooral om progrssivistisch gedachtengoed, hoewel Co van Calcar nergens een poging lijkt te doen dat ook aan de lezer duidleijk te maken.



C. Bevelander, H. A. Dousma, D. Fokkema & H. Nieuwenhuis (1969 2e). Kernproblemen uit de algemene didactiek van het basisonderwijs. Wolters-Noordhoff.




Jos Aarts (1954/1969 13e). Beknopt leerboek der algemene didactiek voor de tweede leerkring. L.C.G. Malmberg.




J. van de Pavert & D. Zuiderveld (1978). Kind, school en schrijven. Didactische aanwijzingen voor het schrijfonderwijs. Elsevier. isbn 9010105458




Harry Paus (Red.) (2002). Portaal. Praktische taaldidactiek voor het primair onderwijs. Coutinho. isbn 9062832962




J. de Miranda (1955). Verkenning van de 'Terra Incognita' tussen practijk en theorie in middelbaar (scheikunde-) onderwijs. Wolters. Proefschrift Utrecht.




W. Kuiper (1961). Historisch-didactische aspecten van het onderwijs in het Duits. Wolters. Proefschrift Universiteit van Amsterdam




A. J. Schurink (1936). Biologieonderwijs. Een kritische beschouwing over het plantkundeonderwijs aan de ULO-scholen. Proefschrift RU Utrecht. pdf




T. Bouwmeester, G. Doornekamp & R. Kleingeld (2001). Ontwerpen en maken. Techniek en didactiek. Wolters-Noordhoff. isbn 9001794238




Jos Blokhuis (2004). Aardrijkskunde praktijkboek. Wolters Noordhoff. isbn 900143200x




Henk Jongsma, Paul Merkx, Jan van der Pol & Evelien Flier (2003) Nieuw topniveau. Nederlands voor de tweede fase. Havo-vwo Informatieboek Thieme-Meulenhoff. isbn 9006102008




Leidse Werkgroep Moedertaaldidactiek (1980). Moedertaaldidactiek. Een handleiding voor het voortgezet onderwijs. Dirk Coutinho. isbn 9062835457




Vincent van Heuven (1978). Hoe tragisch zijn de werkwoordsvormen? Van Gorcum. isbn 9023216024




P. J. Cosijn (1915). Oefeningen bij de Nederlandsche spraakkunst. Bezorgd door R. Zuidema. De Erven F. Bohn. - - 120 blz.--> schoolmuseum.uba.uva.nl




Hans Hulshof (1995). Moedertaaldidactiek in ontwikkeling naar een vakdidactische kennisbasis. Rede KU Nijmegen. isbn 905630059




J. de Vries, J. Griffioen, R. Vos & A. C. de Geus (Red.) (1971). Voorwerp van aanhoudende zorg. Een bundel artikelen over het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs. Muusses. isbn 9023170687


  • o.a. G. Aertsens: De tekstverklaring in de lagere cyclus 5-16 - B. van den Berg: Tekstverklaring en zinsontleding 61-65 - J. S. ten Brinke: Naar een beoordelingsmodel van het zakelijke opstel 98-110 - W. J. C. Buitendijk: Het eindexamen Nederlands in het kader van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. 111-118 - C. M. Geerars: De huidige situatie in het moedertaalonderwijs. Ideële beschrijving en gebroken werkelijkheid. 119-133 - J. J. Gielen: Grondslagen voor het modertaalonderwijs, hier en elders. 134-143. - W. A. M. de Moor: Lessen in creativteit. Enige opmerkingen. 151-156. - J. Spoelstra: Aard en doelstelling van de taalkundige tekstinterpretatie. 198-205. - I. van der Velde: Spelling- - taal - sociale milieus. 210-219. - J. F. de Zanger: 'Het literaire werkstuk' in de praktijk. Een mogelijke aanpak van het nieuwe v.w.o.-examen-Nederlands. 220-222.



Paul Drijvers, Anne van Streun & Bert Zwaneveld (Red.) (2012). Handboek wiskundedidactiek. Epsilon Uitgaven. online bijlagen




Anne van Streun (1985). Heuristisch wiskundeonderwijs. Verslag van een onderwijsexperiment. zie hier voor de samenvatting van het proefschrift.


  • "Vanaf het begin was ons onderzoek gericht op het ontwerpen van wiskunde-onderwijs waarin leerlingen beter leren hun kennis te gebruiken bij het oplossen van wiskundige en toegepaste opgaven (Van Streun, 1980, 1981c, 1982b, 1982c)."

    p. ≥.....27

    Dagelijks spraakgebruik: kennis ‘heb je’, het is opgeslagen in je langetermijngeheugen, nietwaar? En als die kennis van pas komt, dan ‘gebruik je’ die, alsof het gaat om een gereedschap uit een ‘toolbox’. Maar werkt het zo ook? #autonoom_proces #homunculus



Hendrik Mooij (1948). Over de didactiek van de meetkunde benevens benaderingsconstructies ter verdeling van een hoek in gelijke delen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.















december 2019 \ contact ben at at at benwilbrink.nl      

Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/literature/didactiek.htm