Literatuur: geschiedenis van onderwijs


Ben Wilbrink

Ben Wilbrink

Zie ook onderwijs.htm
Zie ook schoolboeken.htm

Zeer veel literatuur is genoemd (en geannoteerd) in het SVO-project ‘Leren waarderen’, en het daarop gebaseerde ‘Assessment in historical perspective’ van 1997.Studies in Educational Evaluation, 1997, 23, 31-48. html
Rijcklof Hofman (2009). Johan Cele (1343-1417) en de bloei van de Latijnse school te Zwolle. tekst In Els Rose & Mariken Teeuwen: Middeleeuwse Magister. Feestbundel aangeboden aan Árpád P. Orbán bij zijn emeritaat. Verloren. 187-200. info MMT. Kuiper (1929). De plaats van het testonderzoek in de aansluiting tussen lager- en middelbaar onderwijs. Mededelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. No. 7. J. B. Wolters Uitgevers-Maatschappij. pdf 19Mb scan
G. van Veen (1930). De proefklassen van september 1928 aan het Barlaeus- en Vossiusgymnasium te Amsterdam. Mededeelingen van het Nutsseminarioum voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. No. 10. J. B. Wolters. scans 10Mb
Kohnstammn, Ph. (1931). De betekenis der school voor de geestelijke volksgezondheid. Mededelingen van het Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de UvA). Groningen-Den Haag.A. H. van der Hoeve, Ph. Kohnstamm & G. van Veen (1935). Stil-lees-stof als denk-materiaal en denk-maatstaf. Een onderzoek aangaande de vorming en toetsing van 'theoretische intelligentie'. J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij. Mededelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam No. 24. [aanwezig: KB; UB Leiden in de reeks Mededelingen van het Nutsseminarium] scan p. 0-57 22Mb - [geen scan van 58-107] - 208-245 - 246-261 - 262-288


Extreme denksommen (Bijlage Vï), in dit onderzoek uit 1935 gebruikt. De onderzoekers noemen het rekenen, en relateren de resultaten op deze ‘rekenopgaven’ aan de resultaten op de taalopgaven (vooral tekstbegrip).
B. G. Palland (1935). Een intelligentieonderzoek op een tiental Amsterdamse scholen. Mededelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. No. 25. J. B. Wolters Uitgevers-Maatschappij. pdf 30Mb scan
Nutsseminarium (1938). Rapport van het Nutsseminarium aan de directeuren, vereniging van hogere burgerscholen in de voormalige 5e inspectie, naar aanleiding van de proef in September 1936 genomen met taal- en rekenwerk in den geest van het rapport-Bolkestein. Mededelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. No. 32. J. B. Wolters Uitgevers-Maatschappij. pdf 13Mb scan
C. A. Reeser & H. Turkstra (rapporteurs) (1940). Rapport uitgebracht aan het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam omtrent door de Wiskunde-Werkgroep samengestelde opgaven voor het toelatingsexamen 1939 (Rekenen ï). Mededelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. No. 33. J. B. Wolters Uitgevers-Maatschappij. [aanwezig: KB, UB Leiden] pdf scans 20Mb


Tot de genoemde werkgroep behoorden o.a. Philip Kohnstamm (vz), E. W. Beth, E. J. Dijksterhuis, Tatjana Ehrenfest-Afanassjewa.Cornelis Adriaan Reeser (1941). Vergelijking van toelatingsexamen rekenen ï 1939 (opgaven Nutsseminarium) met de rapportcijfers voor wiskunde in de 1e klasse 1940. Mededelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam ; no. 35. Wolters. Overdruk uit Paedagogische Studiën, april 1941, 56-66. lees artikel hier


Reeser kletst hier maar een eind weg, met data van een paar handenvol leerlingen in de hand. Grappig is het volgende:C. A. Reeser & H. Turkstra (rapporteurs) (1940). Rapport uitgebracht aan het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam omtrent door de Wiskunde-Werkgroep samengestelde opgaven voor het toelatingsexamen 1940 (Rekenen ï). Mededelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. No. 37. J. B. Wolters Uitgevers-Maatschappij. [aanwezig: KB] pdf scans 16Mb


W. H. Brouwer, I. C. van Houte & P. Post (1948). Het meisje van 12 tot 14 jaar. Een onderzoek naar de prestaties van leerlingen der eerste klasse van de Primaire Opleiding aan Nijverheidsscholen voor Meisjes. Mededelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam No. 42. Wolters' Uitgeversmaatschappij. Vervolgonderzoek 1951, Mededelingen nr 51. scans blz. 1-102 en scans blz. 103-202


- scans vervolonderzoek 1951 Voor annotaties zie hier
Nutsseminarium (1959, 1961). Schoolkinderen uit onderscheiden Nederlandse milieus. Deel I Bodemonderzoek, Deel ï Veldbewerking. Mededelingen van het Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam., no 62, no 67. [UB Leiden]
Wijnkoop, A. A. van Wijnkoop (1965). Verder leren. Een sociologisch onderzoek naar de differentiële deelneming van sociale milieus aan de diverse schoolsoorten van voortgezet onderwijs. Wolters. — Proefschrift Universiteit van Amsterdam, handelseditie uitgegeven door Wolters, in de Mededelingen van het Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam (#71).Nutsseminarium (1967). Proeve van een leerplan voor het basisonderwijs A, B. Nutsseminarium voor pedagogiek aan de universiteit van Amsterdam. - - 224 blz + box met proeven expressievakken: muzikale vorming en tekenen 31 blz; idem lichamelijke opvoeding 34 blz; idem nuttige handwerken en handenarbeid 43 blz.; aardrijkskunde en verkeersonderwijs 75 blz; vaderlandse geschiedenis 48 blz; kennis der natuur 50 blz; schrijven 15 blz.; moedertaalonderwijs 157 blz.; rekenen 160 blzN. Deen (1969). Een halve eeuw onderwijsresearch in Nederland. Wolters-Noordhoff. (ook als Proefschrift Uva / Mededelingen nr 76 Nutsseminarium)Hessel Turkstra en Jan Karel Timmer (1956 2e druk). Naar een nieuwe didactiek in de lagere school. Wolters. twee delen [aanwezig in de KB] De pdf-bestanden met scans zijn omvangrijk (20 Mb of meer): scan Ia - scan Ib - scan ïa - scan ïbRita Copeland & Ineke Sluiter (2009). Medieval grammar & rhetoric. Language arts and literary theory, AD 300-1475. Oxford University Press. Leiden - contentsVerslag van den Staat der Hooge-, Middelbare en Lagere Scholen in het Koninkrijk der Nederlanden (1842-1908). dbnl.nl
Howard S. Galt (1951). A history of Chinese educational institutions. Vol. I: To the end of the Five dynasties( A.D. 960). London: Probsthain. [UBL: 334 E35; of Sinologisch Instituut]
Johanna M. Menzel (Ed.) (1963/1966). The Chinese civil service. Career open to talent? Boston: Heath. UBL S58 2. fc Bevat veelal ingekorte reprints van artikelen, hoofdstukken en boeken. Kracke, E. A., Jr. Family vs. merit in the examination system (from 'Family vs. merit in chinese civil service examinations under the empire', HJAS, X (1947), 103-05, 108-123). Kuang-Tan, P'An, & Hsiao-T'ung, Fei, City and village: the inequality of opportunity (translated from the Chinese source). Chung-Li, Chang, Merit and money (from 'The chinese gentry: studies on their role in nineteenth century chinese society.' Seattle: U. of Washington Press, 1955, p. 182-197, 210, 214-216). Ho, Ping-Ti, Family vs. merit in the Ming and Ch'ing dynasties (from 'The examination system and social mobility in China, 1368-1911.' Proceedings of the 1959 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society, pp. 60-65). Wittfogel, K. A. The hereditary privilige vs merit (from 'Public office in the Liao Dynasty and the Chinese examination system' HJAS, X (1947), p. 23-33, 35-40). Hsü, Francis . K. Patterns of downward mobility (from 'Social mobility in China' Am.Soc.Rev., XIV (1949), p. 764-771). Marsh, Robert M. Bureaucratic and non-bureaucratic determinants of promotion (from 'Bureaucratic constraints on nepotism in the Ch'ing period.' JAS, XIX (1960), p. 118-132). Weber, Max. The struggle of monarch and nobility: origin of the career open to talent (from H. H. Gerth & C. W. Mills (Eds.) From Max Weber: essays in sociology. Oxford UP 1946, p. 416-420, 423-426). Wittfogel, Karl A. Mobility in an oriental despotism (from 'Oriental despotism. Yale UP, 1957, p. 343, 345-354, 363-364). Kracke, E. A., Jr. Region, family, and individual in the examination system (in J. K. Fairbank, ed. Chinese thought and institutions. U. of Chicago P. 1957, 251-268 (sterk ingekort). Friese, H. Qualification for office: expertise or character? Kracke, E. A., Jr. Sponsorship and the selection of talent (from 'Civil sevice in early Sung China 960-1067. Cambridge, Mass.: Harvard UP). Nivison, D. S. The criteria of excellence (from 'The confucian persuasion' by Arthur F. Wright (Ed.), Stanford UP 1960). Van het hele boekje een kopie gemaakt.
Klaus L. Hartmann, Friedhelm Nyssen & Hans Waldeyer, (Hrsg.) (1974). Schule und Staat im 18. und 19. Jahrhundert. Edition Suhrkamp.Herbert M. Kliebard (2004 3rd). The Struggle for the American Curriculum: 1883-1958. Taylor & Francis. [als eBook in KB te leen] [deze 3e editie nog niet gezien]Reba N. Soffer (1994). Discipline and power. The university, history, & the making of an English elite 1870-1930. Stanford University Press. Nog niet stelselmatig doorgenomen. Al wel gevonden: p. 159 For anyone attempting an honours degree in history, the strength of the Oxford School was exactly its orderly teaching of ’facts.’ These students wanted a ’first’ or a ’second,’ and Oxford teachers organized history to enable students to achieve their goals.Pierre Bourdieu (1984/1988). Homo academicus. Oxford: Polity / Blackwell.Pierre Bourdieu (1989). La noblesse d'état. Grandes Écoles et esprit de corps. Les Éditions de Minuit.Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron (1970). La reproduction. éléments pour une théorie du système d'enseignement. Les Éditions de Minuit.S. Kozlowska-Budkowa, F. Kavka, E. Kovàcs, F. Gall, S. Stelling-Michaud, E. Garin, J. le Goff, W. A. Pantin, M. Steinmetz, B. Lesnodorski, G. A. Novicki (1967). Les universités Européennes du XIVe au XVïIe siècle. Aspects et problèmes. Librairie Droz.M-M. Compère & Dolorès Pralon-Julia (1992). Performances scolaires de Collégiens sous l’Ancien Régime. Etude de six séries d’exercices latins rédigés au collège Louis-le-Grand vers 1720. Institut National de Recherche Pédagogique et Publications de la Sorbonne. . (Six paquets de copies (deux thèmes, un de versions et trois de vers latin), rédigées vers 1720 par les collégiens de Louis-le-grand, sont analysées de façon approfondie de manière à confronter les normes des exercices aux réalisations concrètes des élèves, dont on mesure ainsi les méthodes de travail, les difficultés rencontrées et l'inégale réussite.) (ingevoegd: Marie-Madeleine Compère & Dolorès Pralon-Julia (1990). Les exercices latins au Collège de Louis-le-Grand vers 1720. Histoire de l'éducation, mai 1990, 5-51.)F. F. Blok (1999). Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van koningin Christina van Zweden 1618-1655. Groningen: Egbert Forsten.K. van Berkel, M. J. van Lieburg & H. A. M. Snelders (1991). Spiegelbeeld der wetenschap. Het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde 1790-1990. Erasmus Publishing.Bartels, A. Bartels (1963). Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1963. Wolters. (toegevoegd: Een eeuw middelbaar onderwijswet herdacht. Groningen: J. B. Wolters. brochure 48 blz. Hierin: Ph. J. Idenburg: Thorbecke's Middelbaar Onderwijswet - J. Karsemeier: De wet-Thorbecke op het Middelbaar Onderwijs (1863) in de praktijk - H. H. Janssen: Van Middelbaaronderwijswet 1863 naar Mammoetwet 1963)Bartels, A. Bartels (1947). 75 jaar middelbaar onderwijs 1863-1938. Wolters.M. H. W. Aalders (1997). Tussen kazerne en universiteit. De discussie over opvoeding en onderwijs aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda in de negentiende eeuw. Nijmegen: GNI.

Behandelt ook in vogelvlucht de geschiedenis van andere militaire opleidingsinstituten zoals die in Frankrijk en Pruisen. Gezien de belangrijke positie die deze laatste hebben in de ontwikkeling van examens, ben ik heel benieuwd in hoeverre er invloed is geweest op het onderwijs aan de KMA, en via de KMA op dat van ander hoger onderwijs in Nederland.Jan Simon van der Aa (1890). De rijksopvoedingsgestichten in Nederland. Amsterdam: Boeloffzen en Hübner. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.Adalbert Rang (1993). ‘Bildungsbürger’ or citizen? The case of Wilhelm von Humboldt. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 29, 711-717. abstract
Sheldon Rothblatt (1993). Modern citizenship and mass higher educational systems in the United States. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 29, 718-734. abstract
Jan C. C. Rupp (1993). CITIZENSHIP, EDUCATION AND THE NATION-STATE. THE INCLUSIVENESS OF THE EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE UNITED STATES AND THE NETHERLANDS. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 29, 735-753. abstract
Ludo Milis (1993). Children and youth. The medieval viewpoint. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 29, 15-32. abstract
John Springhall (1993). Entering the world of work: The transition from youth to adulthood in modern European society. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 29, 33-52 abstract
Pieter R. D. Stokvis (1993). From child to adult: transition rites in the Netherlands ca. 1800-1914. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 29, 77-91. abstract
Frans van Poppel (1993). Marriage as a farewell to youth: regional and social differentiation in the age at marriage in the nineteenth-century Netherlands. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 29, 93-123. abstract
P. Osmund Lewry (1982). Thirteenth-century examination compendia from the faculty of arts. In Les genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales. Louvain-la-Neuve. 101-116.


Een prachtige vondst. Ik vraag me al heel lang af wat dat middeleeuwse examen concreet in kan houden. Dit artikel licht een tipje van die sluier op, omdat er een soort repetitie-boekjes blijkt te hebben bestaan, met daarin examenvragen en hun antwoorden. Jazeker, geschreven door meesters, niet door bachelors. Vergelijk de Chinese bedrijvigheid met boeken met examenopgaven en goede antwoorden daarop. Afijn, laat ik dit artikel eens doorspitten. Dan blijkt een probleem te zijn erachter te komen hoe precies die vragen en antwoorden er uitzien. Daarvoor moet ik waarschijnlijk terug naar de oorspronkelijke artikelen van Grabmann, en andere artikelen door Lewry geoemd.Roy MacLeod (Ed.) (1982). Days of judgement. Science, Examinations and the Organization of Knowledge in Late Victorian England. Nafferton Books (Driffield). Besproken in History of Education, 1983?, 303-4.
C. T. Hu (1984). The historical background: examinations and control in pre-modern China. Comparative Education, 20, 7-26. abstract


Een aardig introducerend artikel dat makkelijk bereikbaar is. Voor mij dus minder interessant, wel bevat het enkele citaten uit Chinese bronnen die ik zou kunnen gebruiken. Verwijst naar een publicatie van Max Weber waarvan ik nog niet op de hoogte was.K. D. M. Snell (1996). The apprenticeship system in British history: the fragmentation of a cultural institution. History of Education, 25, 303-321. abstract


Gaat erg ver terug in de geschiedenis, gilden dus ook.Sarah V. Barnes (1996). England’s civic universities and the triumph of the Oxbridge ideal. History of Education Quarterly, 36, 271-305. abstract
Roger Chartier (1982?). Espace social et imaginaire social: les intellectuels frustrés au XVïe siècle. Annales. Économie, Sociétés, Civilisations, 2, 1982, 389-400. pdf
Willem Frijhoff (1986). Université et marché de l'emploi dans la république des Provinces-Unies. In Julia, D., & Revel, J., & Chartier, R. (eds.). Les universités européennes du XVIe au XVïIe siècle. Histoire sociale des populations étudiantes. Vol. I. (Uitgever vergeten te noteren, dat is EHES oid) Paris. p. 205-243. () UBL 1993 D 41 (volume 1); 1993 D 42 (volume 1).. open access


gaat over de arbeidsmarkt!Konrad H. Jarausch (Ed.) (1983). The transformation of higher learning, 1860-1930: expansion, diversification, social opening, and professionalization in England, Germany, Russia and the United States. University of Chicago Press. Stuttgart: Klett-Cotta. integraal online


Ik heb van meerdere hoofdstukken een kopie gemaakt: hardstikke boeiend materiaal.Joanne Brown (1992). The definition of a profession. The authority of metaphor in the history of intelligence testing, 1890-1930. Princeton Universty Press. [als eBook in KB] site
Barbara Finkelstein (1991). Dollars and dreams: classrooms as fictitious message systems, 1790-1930. History of Education Quarterly, 31, 463-487. 10.2307/368169 preview
Wolfram Fischer & Peter Lundgreen (1975). The recruitment of administrative personnel. In Tilly, C. (ed.). The formation of national states in western Europe. Princeton University Press. 456-561 (genoemd in Webber, 1989)
Gerber, U. (1970). Disputatio als Sprache des Glaubens. Eine Einführung in das theologische Verständnis der Sprache an Hand einer entwicklungsgeschichtlichen Untersuchung der disputatio und ihres Sprachvollzuges. Zürich, EVZ-Verlag. [UB Leiden] De disputatie bij Thomas van Aquino, bij Luther.
Pierre Caspard (1998). The School in Crisis, Crisis in the Memory of School. School, Democracy and Economic Modernity in France from the late Middle Ages to the Present Day. Paedagogica Historica, Volume 34,, 691-710 abstract
Wingens, M. (1998). The motives for creating institutions of higher education in the Dutch Republic during its formative years (1574-1648). Paedagogica Historica, 34, 443-451. abstract
Rainer Christoph Schwinges (1998). The medieval German university: transformation and innovation. Paedagogica Historica, 34, 375-388. abstract


Over de aantallen studenten, hun zo verschillende achtergronden, de typische Duitse universiteit die vier faculteiten telde, bestuurders die vooral hun monarch en minder de wetenschap en het onderwijs dienden.Martin Grabmann (1909, 1911). Die Geschichte der scholastischen Methode. Erster Band: Die scholastische Methode von ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts. Zweiter Band: Die scholastische Methode im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert. Herdersche Verlagshandlung. [UB Leiden] alleen deel 1 integraal online
Hester Jenkins & D. Caradog Jones (1950). Social class of Cambridge University alumni of the 18th and 19th centuries. British Journal of Sociology, 1, 93-116. abstract
David F. Labaree (1986). Curriculum, credentials, and the middle class: a case study of a nineteenth-century high school. Sociology of Education, 59, 42-57 abstract
George F. Madaus (1994). A technological and historical consideration of equity issues associated with proposals to change the nation's testing policy. Harvard Educational review, 64, 76-95. abstract


Een verontrustende uiteenzettingFiona M. S. Paterson (1989). Out of place: Public policy and the emergence of truancy. The Falmer Press.


verzuim, uitval. Een belangrijke documentatie van 19e-eeuwse toestanden, mogelijk ook met beoordelen (als dwang-instrument?).Gaines Post (1934). Parisian masters as a corporation, 1200-1246. Speculum, 9, 421-445. Reprinted in Studies in medieval legal thought (Princeton, 1964), 27-60.
Pierre Riché, P. (1991). Réflexions sur l’histoire de l’éducation dans le haut moyen âge (Ve-XIe siècles). Histoire de l’éducation, no. 50, 17-38.


Een overzicht van het onderzoek naar deze periode. Een paar mogelijk interessante verwijzingen:Dennis Warwick & John Williams (1980). History and the Sociology of Education. British Journal of Sociology of Education, 1, 333-346. abstract


Leuk artikel, ik begrijp eruit dat ik me aardig als onderwijssocioloog aan het ontwikkelen ben!Robert Anderson (1971). Secondary Education in Mid Nineteenth-Century France: Some Social Aspects. Past & Present, 53, 121-146. abstract
Bradley, M. (1985). Civil engineering and social change: the early history of the Paris Ecole des ponts et chaussées. History of Education, 14, 171-183. abstract


Vooral interessant door gegevens over de émulation., het rangordenen.R. P. Dore (1965). Education in Tokugawa Japan. Routledge & Kegan Paul. site
A. Ekker (1864). De Hieronymusschool te Utrecht. 2e gedeelte, van 1636-1849. Utrecht: L. E. Bosch en Zoon. integraal books.google.nl
Jean-Pierre Briand & Jean-Michel Chapoulie (1993). L'institution scolaire et la scolarisation: une perspective d'ensemble. Revue française de sociologie, 34, 3-42.
David Ayalon (1988). Outsiders in the lands of Islam. London. artikel met beschrijving van de Mammelukken (Mamluks) gekopieerd: over selektie van die lui.
Phoenix, 1992, 38 nr 3. Themanummer 'Opleiding in het oude nabije oosten.' pdf
Bernardo C. Bazan (1982). La quaestio disputata, in Les genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales. Louvain-la-Neuve. \
Jacques-Guy Bougerol (1982). De la reportatio à la redactio (Saint Bonaventure, Qu. disp. De perfectione evangelica, q. 2, a. 2 dans les états successifs du texte). In Les genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales. Louvain-la-Neuve. 51-66.
Hermann Kantorowicz (1939). The quaestiones disputatae of the glossators. Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis/Legal History Review, 16, 1-67. abstract


Een van de belangrijkste publicaties over disputeren.George Makdisi (1981). The rise of colleges: institutions of learning in Islam and the west. Edinburgh University Press. site
Makdisi, G. (1974). The scholastic method in medieval education: an inquiry into its origins in law and theology. Speculum, 49, 640-661. abstract
Murdoch, J. E. (1982). Mathematics and sophisms in the late medieval natural philosophy and science. In Les genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales. Louvain-la-Neuve. 85-100.
Alan R. Perreiah (1984). Logic examinations in Padua circa 1400. History of Education, 13, 85-103. 10.1080/0046760840130201 abstract
disputatio - Wippel, J. F. (1982). The quodlibetal question as a distinctive literary genre. In Les genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales. Louvain-la-Neuve. 67-84.
Coloman Viola (1982). Manières personnelles et impersonnelles d’aborder un problème: saint Augustin et le Xïe siècle. Contribution à l’histoire de la ‘quaestio’, in Les genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales. Louvain-la-Neuve. p. 11-30. (verwijzing van Weijers, p. 336, resp. 337)
Bernardo C. Bazàn, Danielle Jacquart, Gérard Fransen & John W. Wippel (1985). Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les facultés de théologie, de droit et de médecine. Turnhout: Brepols. Typologie des sources du moyen âge occidental, fasc. [Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les facultés de théologie, de droit et de médecine.] info
Joseph Needham & Lu Gwei-djen, L. (1970). China and the origin of qualifying examinations in medicine. In Needham, J., Clerks and craftsmen in China and the West. Lectures and addresses on the history of science and technology (379-395). Cambridge University Press.


Beschrijft examens voor geneeskundigen, vooral tijdens de T'ang, en invloed daarvan op Arabische wereld in de 9e eeeuw ongeveer. Enkele krasse uitspraken over invloed van Chinese examens op ontwikkeling van universitaire examens in het Westen.Ssu-Yü Têng, (1943/1968). Chinese influence on the Western examination system. Harvard Journal of Asiatic Studies, 267-311. . abstract [JSTOR read online for free]
John Gascoigne (1984). Mathematics and meritocracy: The emergence of the Cambridge Mathematical Tripos. Social Studies of Science, 14, 547-584. abstract
Keith Hoskin (1979). The examination, disciplinary power and rational schooling. History of Education, 8, 135-146. (on Farish) abstract
C. Stray (2001). The Shift from Oral to Written Examination: Cambridge and Oxford 1700-1900. [Ik heb met Christopher Stray gecorrespondeerd] abstract
Han Min & Yang Xiuwen (2001): Educational Assessment in China: Lessons from history and future prospects. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 8, 5-10. abstract
David B. Wilson (1982). Experimentalists among the mathematicians: Physics in the Cambridge Natural Sciences Tripos, 1851-1900. Historical Studies in the Physical Sciences, 12, 325-371. read online for free
František Šmahel Die Prager Universität im Mittelalter. Brill. [eBook KB] site
George F. Madaus & Laura M. O'Dwyer, (1999). A Short History Of Performance Assessment. Lessons learned. Phi Delta Kappan, May. [Volledige artikel als file beschikbaar (op de site van Encyclopaedia Brittannica?).] read online JSTOR


Maakt waarschijnlijk ook gebruik van materiaal in mijn 1997 (mote 418), maar is een heel eigen manier om naar de geschiedenis van beoordelen te kijken. Goed stuk.Harold Silver (2006): ‘Things change but names remain the same’: Higher Education Historiography 1975-2000. History of Education: Journal of the History of Education Society, 35, 121-140.abstract
Gary McCulloch (2006): Education and the Middle Classes: The Case of the English Grammar Schools, 1868-1944. History of Education: Journal of the History of Education Society, 35, 689-704. abstract


De Engelse 'HBS'Paul Mattingly , Konrad Jarausch , John Craig , Joseph Kett & James Turner (2008): Universities in Europe: North American Perspectives on European Historiography. History of Education: Journal of the History of Education Society, 37, 469-490. abstract
Susanne Wiborg (2010): Why is there no comprehensive education in Germany? A historical explanation. History of Education: Journal of the History of Education Society, 39, 539-556. abstract
Latham, H. (1877). On the action of examinations considered as a means of selection. Cambridge. integraal online
Walter Asmus (Her.) (1982). Johann Friedrich Herbart: Kleinere pädagogische Schriften. Klett-Cotta. isbn 3608950605Walter Asmus (Her.) (1982). Johann Friedrich Herbart: Pädagogische Grundschriften. Klett-Cotta. isbn 36089506013Walter Asmus (Her.) (1982). Johann Friedrich Herbart: Pädagogische-didaktische Schriften. Klett-Cotta. isbn 3608950621

Makarenko (1976). Anton Makarenko. His life and his work in education. Progress Publishers.
George F. Madaus (1988). The influence of testing on the curriculum. In Laurel N. Tanner (Ed.) (1988). Critical issues in Curriculum (83-121). NSSE. [onmiddellijk daarop volgend: Daniel Tanner (1988). The textbook controversies. pp 122-147. [feedforward, backwash, washback] paywalled
Ivor Goodson (1993). School subjects and curriculum change. Studies in curriculum history. The Falmer Press. isbn 075070098X
Rapport over een onderzoek naar de stand van het gewoon lager onderwijs in de provincie Noord-Brabant in 1952 en 1955 verricht in opdracht van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant, 1957. — 351 pp. softcover, pagina's strak en schoon (Betrokkenen o.a. Souren, Godefroy, Matthijssen. Met dit 'Brabant-cohort' is in de tachtiger jaren vervolgonderzoek verricht door o.a. de econoom Prof. dr J. Hartog.)
J. Verseput (1979).De lange reis langs de tweede weg. Backhuys, uitgever. geen isbn
Sjaak Braster, Ian Grosvenor & Maria del Mar del Pozo Andres (Eds.) (2012). The Black Box of Schooling : A Cultural History of the Classroom. Peter Lang [in KB als eBook]
Claudette Balpe (1997). l'Enseignement des sciences physiques: naissance d’un corps professoral (fin XVïIe - fin XIXe siècle). Histoire de l’éducation, # 73, 49-85. free access
J. D. C. Branger (1973). Onderwijsperspectieven - opleidingsperspectieven. Een vergelijkende studie van het basisonderwijs en de opleidingen van onderwijzend personeel in Engeland en Wales, Nederland en de Duitse Bondsrepubliek. Zaandijk: Heijnis. Dissertatie, VU.
Vijf eeuwen opvoeden in Nederland : idee en praktijk 1500-2000 Bakker, Nelleke 1954- ;Noordman, Jan 1941-; Rietveld-van Wingerden, Marjoke 1950- UBL closed stack 2e editie 2010
Randall Collins (1979). The credential society. An historical sociology of education and stratification. New York: Academic Press.
Willem Wardekker, Monique Volman & Jan Terwel (2014). Curriculum research in the Netherlands. In W.F. Pinar (Ed.), International Handbook of Curriculum Research. 2nd Edition (pp. 340-350). pdf


Dit lijkt, aan de literatuurlijst te zien, een constructivistisch manifest.Lyn Corno (Ed.) (2001). Education across a century: the centennial volume. NSSE / University of Chicago Press. info
J. M. Rice (1893). The public school system of the United States. New York: The Century Co. archive.org


Genoemd door Cremin, die er zijn eigen boek mee begint.P. van Duyvendijk, Joh. Janssen en L. van der Zweep (1934). Het pedagogisch opstel. Leidraad bij 't maken van pedagogische opstellen voor hoofdakte-candidaten en de hoogste klassen der kweekschool. Purmerend: J. Muusses.


Bevat door zijn vele onderwerpenschma’s feitelijk een overzicht van het pedagogisch-didaktisch denken begin dertiger jaren in Nederland.Charles Schmitt (Ed.) (1983). History of Universities , volume ïI 1983. Avebury. isbn 0861270533
Schmitt, Charles Schmitt (Ed.) (1984). History of Universities, volume IV 1984. Oxford University Press. isbn 0198200854W. Otterspeer (1995). De opvoedende kracht van den groentijd. Het Leidse ontgroenschandaal van 1911. Leiden: Burgersdijk & Niermans. isbn isbn 907508904X
Dirk van Miert (2005). Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw, 1632-1704. Bert Bakker. isbn 9035128087
J. W. van Hulst, I. van der Velde & G. Th. M. Verhaak (Red.) (1970) Vernieuwingsstreven binnen het Nederlandse onderwijs in de periode 1900-1940. Wolters-Noordhoff. isbn 900141480X
Kees Mandemakers (1996). HBS en gymnasium. Ontwikkeling, structuur, sociale achtergrond en schoolprestaties, Nederland ca. 1800-1968. Amsterdam: Stichting beheer ïSG 1996. isbn 9068611143


Is een ingekorte versie van proefschrift Gymnasiaal en middelbaar onderwijs. Ontwikkeling, structuur, sociale achtergrond en schoolprestaties, Nederland ca. 1800-1968. uitgegeven in 2 delen. promotoren Henk van Dijk en Jaap Dronkers.Ernst Jan Kuiper (1958). De Hollandse 'Schoolordre' van 1625. Een studie over het onderwijs op de Latijnse scholen in Nederland in de 17e en 18e eeuw. Wolters. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.


Gedetailleerde beschrijving van inhouden en methoden van onderwijs, door mijn eigen leraar LatijnD. Buddingh (1842). Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. 's-Gravenhage: J. M. van 't Haaff. — Laatste deel online: archive.org. Nu ook in Delpher online https://tinyurl.com/w5an3wdz
M. Schoengen (1912). Geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Amsterdam. — Uitgegeven in 12 losse afleveringen in Amsterdam, 1911-1912;
Michael Schoengen (1898). Die Schule von Zwolle von ihren Anfängen bis zur Einfürung der Reformation (1582). I. Teil. Von den Anfängen bis zu dem Auftreten des Humanismus. Freiburg. [UB Leiden 96 B 11] transcript


Klein boekje, bepaald geen voorbeeld van neutrale geschiedschrijving. Een later proefschrift op dit onderwerp is van Frederiksen, maar dat mist het grote belang dat de school van Joan Cele heeft gehad voor het Europese onderwijs. Zie daarvoor het proefschrift van Codina Mir, die dat belang boven water bracht.Pamela Horn (1978). Education in rural England 1800-1914. New York: St. Martin's Press. isbn0312237278
Francois Furet & Jacques Ozouf (1977). Lire et écrire. L'alphabétisation des Francais de Calvin à Jules Ferry. Els Editions de Minuit. isbn 2707301892 reviewed by Prost
J. D. C. Branger (1995). Twee eeuwen voor de klas, Lerarenopleiding basisonderwijs Haarlem. De Vrieseborch. isbn 9060763947
Peter Jan Knegtmans (2007). From Illustrious School to University of Amsterdam. An illustrated history. Amsterdam University Press. isbn 9789053569641


Dit is een sterk ingekorte vertaling van het oorspronkelijke Nederlands (Professoren van de stad), waarbij de meeste literatuurverwijzingen zijn weggelaten.M. M. Hildebrandt (1992). The external school in Carolingian society. Brill. info
M. L. W. Laistner (1931). Thought and letters in Western Europe, 500-900. New York. [in UBL online beschikbaar, ook voor mij (Google scan)]
Jeroen J. H. Dekker (2006). Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900. Uitgeverij Bert Bakker. isbn 9035129938


Reformpedagogiek!L. J. Dorsman & P. J. Knegtmans (2015). Spiegel of lachspiegel? De betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis. Verloren. isbn9789087045562 <1--111 blz pb-->info
Pim den Boer (1987). Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914). Nijmegen; SUN. isbn 9061682673


Bevat tal van detals over onderwijs, selectie van professionals.Konrad H. Jarausch (1990). The unfree professions. German lawyers, teachers, and engineers, 1900-1950. Oxford University Press. info
Leo Molenaar (1994). Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten. De geschiedenis van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers 1946-1980. Uitgeverij Elmar. isbn 9038901917
David Beck (1993) Spiegel van mijn leven. Haags dagboek 1624. Verloren. isbn 9065501134 inkijken


Haags schoolmeester en dichter. Dagelijkse bezigheden genoteerd. O.a. gevolgen pestepidemie 1624David Baneke (2008). Synthetisch denken. Natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij. 1900-1940. Verloren. isbn 9789087040345 info
H. C. Maxwell Lyte (1886). A history of the University of Oxford from the earliest times to the year 1530. Macmillan and Co.


Scaglione 1986 on this book: "still compares favorably with later and ampler histories of Oxford, especially for valuable assessments of the social and psychological performance of teaching."A. J. Schurink (1936). Biologieonderwijs. Een kritische beschouwing over het plantkundeonderwijs aan de ULO-scholen. Proefschrift RU Utrecht. pdf
Van Atheneum tot Lyceum. Honderd jaar gemeentelijke V.H.M.O. in Maastricht.
Christiane Berkvens-Stevelinck (2001). Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000. Primavera Pers en Universitaire Pers Leiden. isbn 9074310710
H. Th. M. Roosenboom (1997). De Dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795. Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact. proefschrift. isbn 9070641569
R. Chartier, M. M. Compère, D. Julia (1976) L' éducation en France du XVIe au XVïIe siècle. Sedes. isbn 271815201X
Ellen Condliffe Lagemann (2000). An elusive science: The troubling history of education research. University of Chicago Press. isbn 0226467724 review (see also: Cronbach and Suppes (Eds) (1969). Research for tomorrow's schools.
Lee J. Cronbach and Patrick Suppes (Eds) (1969). Research for tomorrow's schools: Disciplined inquiry for education. London: Collier-Macmillan Limited. LCCC 70-81074
J. H. Meijsen (1976). Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis. 175 jaar nationale wetgeving op het lager onderwijs in Nederland. Staatsuitgeverij. isbn 9012010799


Een onderwijsmuseum op zich ;-)W. T. M. Frijhoff (1990). Latijnse school en gymnasium als schooltype tot in de negentiende eeuw. In W. T. M. Frijhoff (Red.) (1990). Tempel van hovaardij. Zes eeuwen Stedelijk Gymnasium te Haarlem. Haarlem: Uitgeverij de Vrieseborch. isbn 9060763114 7-24. p. 10: hoe Cele’s pedagogisch systeem door Europa werd verspreid; het Noordnederlands vaderschap ervan. “Vanuit Parijs is het onder de betiteling modus parisiensis verder door Europa verspreid, maar het onderzoek an de laatste jaren heeft het Noordnederlands vaderschap ondubbelzinnig in ere hersteld.” Verwijst naar: Codina Mir (1968), Chartier, Compère, & Julia (1976): L’éducation en France (XVIe-XVïIe siècles); en Compére, 1985: Du collège au lycée (1500-1850).
J. E. Floud (Ed.), A. H. Halsey & F. M. Martin (1956). Social class and educational opportunity. Heinemann ()
Caesarius Mommers & Ger Janssen (1997). Zwijsen een passie voor uitgeven. Geschiedenis van een educatieve uitgeverij. isbn 9027638403


Besproken door Ed de Moor in Willem Bartjens, 17 nr 2, blz 25H. W. Fortgens & P. J. W. Beltjes: De Latijnse school te Culemborg. 91-149 in: Vereniging Gelre (1953). Bijdragen en Mededelingen Deel LïI 1953. Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.


"Van weinig scholen evenwel hebben wij zoveel gegevens uit de 15de eeuw."Jan Lenders (1988). De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming. Nederland 1780-1850. SUN, tevens proefschrift Leiden. isbn 9061682886Groniek [tijdschrift] (1992). Groniek, 25, nummer 118, september 1992. Thema: Studentenleven. Groningen: Stichting Groniek. isbn 9072918142 — 131 blz. als nieuw, € 10
Mark van der Werf Meester Mark graaft door. Op reis door vijftig jaar onderwijs. Scriptum isbn 9789463190077
Gerald Bernbaum (1967). Social change and the schools 1918-1944 Routledge & Kegan Paul.
Lutz van Dick (1979). Alternativschulen. Information, Probleme, Erfahrungen. Rowohlt. isbn 3499172615


Rousseau 18; Pestalozzi 20; Reformpädagogik 29; Tolstois Freie Schule 47; Makarenkos Kollektiverziehung 52 ; der dänischen Tvind-Schule 66; Paulo Freire 92; Ivan Illich 97; A. S. Neill in Summerhill 111; Die Schülerschule in Barbana 118; Escuela Viva 124; Tvind-Schulen 138; Freie Schule Frankfurt 175; Werkschule Berlin 206; Freie Schule Essen 223; Laborschule Bielefeld: Schule als Erfahrungsraum241; Freinet-Pädagogik 290 290;Jaap ter Linden, Anne de Vries & Dick Welsink (Red.) (1995) A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden.. Querido. isbn 9021450046
Tetsuo Isozaki (2016). Historical insights into British, Japanese and US general science from the first half of the twentieth century. Asia-Pacific Science Education free access
Historiek van het technisch en beroepsonderwijs, 1830-1990 door Robert Smet; André Vannecke; Etienne Baeten. Garant, 2002. [alleen ter inzage in de KB]
Sheldon Rothblatt & Björn Wittrock (Eds) (1993). The European and American university since 1800. Historical and sociological essays. Cambridge University Press. isbn 0521431654 - 370 pp., hardcover, dj., review
P. K. Görlitz (1849). Geschiedkundig overzigt van het lager onderwijs in Nederland. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Leiden: Du Mortier scan ub uva
J. Koonings (1890/1908 11e). De school. Practische paedagogiek ten dienste van onderwijzers. Zutphen: W. J. Thieme & Cie scans 4e en 6e druk
Daniela Hooghiemstra (2013). (De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966). Open Domein. online
M. E. Leliman-Bosch (1933). Geschiedenis van het huishoudonderwijs in Nederland. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar.
M. Gouka (1914 3e). Handleiding bij het onderwijs in de schrijfkunst. Eene bekroonde verhandeling der Algemeene Onderwijzers-vereeniging in het 8e schooldistrict van Zuid-Holland. Rotterdam: Cursus Postma. bespreking van de 2e druk


De eerste druk is van 1840, de 2e van 1861 kort na de dood van Gouka. De eerste druk is op books.google.nl te raadplegen (de scans van de platen zijn mislukt).C. J. Weijters (1981). Scholen en schoolmeesters in Tilburg Tilbrurg: Boekhandel Gianotten. pdf
F. Kalsbeek, J. Lens & J. B. Meijnen (Red.) (1904). Van strijd en zegen. Gedenkboek van het christelijk onderwijs. Uitgegeven door de Vereeniging van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan, 1854-1904. Leiden. Boek- en Steendrukkerij IJdo.
JOHN WHITE (2010). ‘Why General Education? Peters, Hirst and History’ Journal of Philosophy of Education, Vol. 43, No. S1, 2010 pdf


On disciplinary organisation of education, and other issues regarding content in secondary education.From humanism to the humanities : education and the liberal arts in fifteenth- and sixteenth-century Europe / Anthony Grafton & Lisa Jardine (1986). review [UBL Closed Stack 4   3591 C 12] [geen KB eBook] [nog niet gezien]
J. J. Verdonk (1966). Petrus Ramus en de wiskunde. Van Gorcum.
Petrus Ramus (). Dialecticae partitionesm gallica.bnf.fr [Latin]
Frank Pierrepont Graves (1912). Peter Ramus and the Educational Reformation of the sixteenth Century. The MacMilla Company. archive.org
Philip André Lansberg (1924). Proeve eener descriptieve methodiek van het onderwijs in de Nederlandsche letterkunde aan de scholen voor middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs in Nederland. Proefschrift Leiden. 119 blz. + stellingen, ingenaaid, rug : slijtage.


Verkennend onderzoek. En ook ongeveer het enige empirische onderzoek dat gedaan/bekend is, zie Gerard de Vriend 2005 http://www.dbnl.org/tekst/_nee005200501_01/_nee005200501_01_0024.phpPeter Gordon & Richard Aldrich (1997). Biographical dictionary of North American and European Educationists. The Woburn Press. isbn 0713002050
Huib Uil (2015). De Scholen Syn Planthoven Van De Gemeente - Onderwijs In Zeeland 1578-1801 Marberg Media. Handelseditie van proefschrift VU. isbn
Roelof Bouwman & Henk Steenhuis (2017). Wij van de HBS. Terug naar de beste school van Nederland. Meulenhoff. 9789029091312 info
Hermeneus. Maandblad voor de antieke cultuur. 43e jaargang. Iets over Romeinse abacus 112-114 en 202, maar vooral een belangrijk stukje van Blom over Gouds onderwijs vroeg 16e eeuw: Een Gouds schoolprogram gekarakteriseerd en nader besproken [uitgescheurd en in Bot/Post bewaard]. Tijdschrift is online beschikbaar.
Vincent J. Duminico, S. J. (Ed.) (2000). The Jesuit Ratio Studiorum. 400th Anniversary perspectives. Fordham University Press. isbn 082322046X info
Peter Lundgreen (1988). Wissen und Bürgertum. Skizze eines historischen Vergleichs zwischen Preussen/ Deutschland, Frankreich, England und den USA, 18.-20.Jahrhundert Sonderdruck aus Hannes Siegrist (Her.) Bürgerliche Berufe. Zur Sozialgeschichte der freien und akademischen Berufe im internationalen Vergleich. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (p. 106-124). [Mij door Lundgreen, samen met andere stukken, op 16-6-1997 toegezonden]
Peter Lundgreen (1991). Bildung als Norm in historischer Perspektive. In Was ist Gesellschafts Geschichte? Positionen, Themen, Analysen Herausgegeben von Manfred Hettling, Claudia Huerkamp, Paul Nolte, Hans-Walter Schmuhl. Verlag C. H. Beck (p.-115-123).
Peter Lundgreen (1997). Examina und Tätigkeitsfelder für Absolventen der philosophischen Fakultät: Berufskonstruktion und Professionalisierung (19. Jh.) [Examina und Tätigkeitsfelder für Absolventen der philosophischen Fakultä;t: Berufskonstruktion und Professionalisierung ] Vortrag auf der Internationalen Tagung "Wissenschafts- und Wirkungsgeschichte der Artistischen/Philosophischen Fakultäten. 13. bis 19. Jahrhundert", Centro Stefano Franscini, Monte Veritä, Ascona, 08.-13. Juni 1997
Peter Lundgreen (19**). Zur Konstituierung des "Bildungsbürgertums": Berufs- und Bildungsauslese der Akademiker in Preussen. In: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Bildungssystern und Professionalisierung in internationalen Verzleichen. Herausgegeben von Werner Conze und Jürgen Kocka (p. 79-108). Overdruk
Hilde stuurde mij deze lijst toe. GRADEN EN DISPUTATIES (selectie)J. Woltjer en anderen (1910). Het onderwijs in Nederland. Algemeene- en internationale tentoonstelling van Brussel 1910. Nederlandsche afdeeling. Wolters. Bevat veel statistisch materiaal, beschrijving van eisen voor toelating en examens.
Th. Boesman (1942). De examens in de chirurgijnsgilden. Utrecht: Kemink.
J. Huizinga. (1951). Universiteit, wetenschap en kunst. Verzamelde werken VïI. Haarlem: Tjeenk Willink.
J. A. H. Bots, M. Evers, W. Th. M. Frijhoff, F. Keverling Buisman & J. Kuys (Red.) (2000). Het Gelders Athene. Bijdragen tot de geschiedenis van de Gelderse universiteit in Harderwijk (1648-1811). Verloren. isbn 9065500928 info Verloren, ook bespreking
Jos Dohmen & Oscar Steens (1995). Bevrijding en bezetting. Vijftig jaar Algemene Studenten Vereniging Amsterdam. Vossiuspers AUP. isbn 9056290126


Een enkele foto: de loopbrug naar het Maagdenhuis, vanuit mijn kamer genomen, 1969.W. P. Gerritsen (2007). Europa's leerschool: de zeven vrije kunsten in de Middeleeuwen. Een rondgang langs Leidse handschriften. Leiden: Primavera Pers. Afscheidscollege. isbn 9789059970489
Willem Th. M. Frijhoff (1981). La société néerlandaise et ses gradués, 1575-1814. Amsterdam: APA Holland University Press. isbn 9030212322 online
Joop G. Toebes (1987). History: A distinct(ive) subject? The problem of the combination of history with other human and social sciences in particular with social studies in secondary education in the Federal Republic of Germany, England and the Netherlands. Leiden: Brill. isbn 9004080864 info
G. D. J. Schotel (1875). Dirck Adriaensz Valcoogh's Regel der Duytsche Schoolmeesters. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het schoolwezen in het laatste der XVIe en het begin der XVïe eeuw. Met inleiding en verklaring van eenige verouderde woorden door G. D. J. Schotel. 's-Gravenhage: Joh. Ykema.
J. Roelevink (1986). Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839. Amsterdam: APA Holland University Press. proefschrift Vrije Universiteit. isbn 9030210141 (903021001)
H. Douma (1922). De ontwikkeling van het lager onderwijs in Nederland. Beknopte geschiedenis van ons schoolwezen. Zutphen: Thieme.
H. Rashdall (1936 edited in 3 volumes by F. M. Powicke en A. B. Embden) (1895/1936/1987). The universities of Europe in the middle ages. Oxford: at the Clarendon Press (re-issue 1987, 3 volumes). 019822981X 0198229828 0198229836 archive.org
W. H. G. Armytage (1970). Four Hundred Years of English Education. Cambridge at the University Press. isbn 0521075963
Essays on educational reformers : Quick, Robert Hebert, 1831-1891. By Quick, Robert Hebert, 1831-1891. [from old catalog] texts. ... Essays on educational reformers . Aug 21, 2007 08/07. by Quick, Robert Hebert, 1831-1891. archive.org
B. H. D. Hermesdorf (1951). Licht en schaduw in de advocatuur der Lage Landen. Historische studie. Brill.
M. A. Nauwelaerts (1974). Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629. Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, volume 30.


Gebaseerd op zijn Leuvense proefschrift uit 1946, dat een omvang van 800 blz. had, en de bron werd van tal van latere publicaties.

Bevat geen relevante informatie over het onderwijs of over beoordelen; dat heeft te maken met het verloren gegaan zijn van documenten uit de late middeleeuwen. Jammer.Jacques Le Goff (1957/85). Les intellectuels au Moyen Age. Paris: Editions du Seuil. isbn 2020086913
P. J. van Herwerden (1947). Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te Groningen. Wolters.
M. A. Nauwelaerts (1945). De oude Latijnsche school van Breda. 's-Hertogenbosch: Het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
L. J. Dorsman & P. J. Knegtmans (2010). Het universitaire bedrijf. Over professionalisering van onderzoek, bestuur en beheer. Verloren. isbn 9789087041823 info
Universitaire vormingsidealen. De Nederlandse universiteiten sedert 1876. Verloren. isbn 9065508961 info
L. J. Dorsman & P. J. Knegtmans (Red.) (2006). Stille wijkplaatsen. Politiek aan de Nederlandse universiteiten sinds 1876. Verloren. isbn 9065509526 info
L. J. Dorsman & P. J. Knegtmans (Red.) (2007). Onderzoek in opdracht. De publieke functie van het universitaire onderzoek in Nederland sedert 1876. Verloren. isbn 9789087040147 info
L. J. Dorsman & P. J. Kegtmans (Red.) (2011). Van lectio to powerpoint. Over de geschiedenis van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten. Verloren. isbn9789087042646 info
L. J. Dorsman & P. J. Knegtmans (2012). Universiteit, publiek en politiek. Het aanzien van de Nederlandse universiteiten, 1800-2010. Verloren. isbn 9789087043179 info
Winter, P. J. van (1988). Hoger beroepsonderwijs avant-la-lettre. Bemoeiingen met de vorming van landmeters en ingenieurs bij de Nederlandse universiteiten van de 17e en 18e eeuw. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij.
Th. H. Lunsingh Scheurleer & G. H. M. Posthumus Meyjes, a.o. (1975). Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning. Universitaire Pers Leiden/E. J. Brill. isbn 9004042679

Lynn Thorndyke (1944/1972). University records and life in the Middle Ages. Norton.
Charles Homer Haskins (1923/1965). The rise of the universities. London: Cornell University Press. isbn 0801490154
Bernard Kruithof, Jan Noordman en Piet de Rooy (Red.) (1983). Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding, bronnen, onderzoek. Sun. isbn 9061681987.
M. B. Hackett (1970). The Original Statutes of Cambridge University. The Text and its History. Cambridge at the University Press. isbn 0521070767
Willem Otterspeer (1992). De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw. Stichting Hollandse Historische Reeks. isbn 9072627091
Margreet Ahsmann (1990). Collegia en colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse univesiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren. Groningen: Wolters-Noordhoff / Egbert Forsten. isbn 9062431143,
Ernst Anrich (1960). Die Idee der deutsche Universität und die reform der deutschen Universitäten. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Commissie Limburg (1936). De toekomst der academisch gegradueerden. Rapport van de commissie ter bestudeering van de toenemende bevolking van universiteiten en hoogescholen en de werkgelegenheid voor academisch gevormden Wolters. Rapport van de commissie ter bestudering van de toenemende bevolking van universiteiten en hogescholen en de werkgelegenheid voor academisch gevormden.
N. F. Hofstee (1950). Organisatie en bestuur der universiteit. Een vergelijking tussen Amerika, Engeland en Nederland. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Van Gorcum.


Geschiedenis: want het beschrijft de nu echt wel istorische situaties van, zeg maar, de eerste helft van de 20e eeuw.S. J. C. Freudenthal-Lutter (Red.) (1964). Algehele doorlichting. Anderhalve eeuw kritisch denken over de klassikale school. Een bloemlezing uit de pedagogische pers 1796-1964. Voor de Werkgroep Jena-Plan van de W.V.O. uitgegeven door J. Muusses NV Purmerend.
A. A. M. de Haan (1960). Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811. proefschrift RU Leiden (promotor F. L. R. Sassen).
Bismarck-Gymnasium (1986). 400 Jahre Gymnasium illustre 1586-1986.
K. O. Doyle, Jr. (1974). Theory and practice of ability testing in Ancient Greece. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 10, 202-212. [no access, not via sci-hub] preview
A. H. Huussen, Jr. (Red.) (2003). Onderwijs en onderzoek. Studie en wetenschap aan de academie van Groningen in de 17e en 18e eeuw. Verloren. info
Ph. Kohnstamm (div. / 1981). Persoon en samenleving. Opstellen over opvoeding en democratie. Boom. isbn 9060094913
I. Weijers (1992). Philip Kohnstamm en de pedagogische psychologie. De Psycholoog, 27, 300-302.
Ph. Kohnstamm (1948/1952 2e druk). Keur uit het didactisch werk. Wolters.


Vooral: intelligentie en het testen daarvan voor en in school; over het rapport Bolkestein. Voorbericht en inleiding van Kohnstamm, die zelf deze bundel samenstelde. Kohnstamm overleed in 1951.Saskia van Oenen en Sjoerd Karsten (1991). Onderwijzen, een onmogelijk beroep. Wolters Noordhoff. isbn 9001462308


Klein, maar fijn.J. Noordman (Red.) (1978). Literatuurwijzer historische pedagogiek. Nijmegen: SUN. isbn 9061681286
H. G. J. Lansink (1967). Studie en onderwijs in de nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de middeleeuwen. Proefschrift KUN.
G. P. J. Bannenberg (1953). Organisatie en bestuur van de middeleeuwse universiteit. Nijmegen, Katholieke Universiteit proefschrift.
Thomas Aquinas (1993). Selected philosophical writings. Selected and translated by T. McDermott. Oxford University Press. isbn 0192829467
M. F. Onnen (1900). De opleiding van den handwerksman. Utrecht. proefschrift in eigen uitgaaf archive.org
P. A. de Planque (1926). Valcooch's regel der Duytsche schoolmeesters. Bijdrage tot de kennis van het schoolwezen in de zestiende eeuw. Noordhoff. Proefschrift RU Utrecht. Delpher
J. Frederiks (1960). Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700. Een historische studie. Proefschrift VU. Gedrukt bij Tijl, Zwolle.
Maurits Sabbe (z.j.). Peeter Heyns en de Nimfen . . . uit den Lauwerboom . . . . Bijdragen tot de geschiedenis van het schoolwezen in de 16e eeuw. Vereeniging der Antwerpsche Bibliofilen.
H. W. Fortgens en anderen (1965). Zeshonderd jaar Stedelijk Gymnasium Middelburg. Stedelijk Gymnasium Middelburg.
H. W. Fortgens (1958). Schola latina. Uit het verleden van ons voorbereidend hoger onderwijs. Tjeenk Willink.
H. W. Fortgens (1956). Meesters, scholieren en grammatica uit het middeleeuwse schoolleven. Tjeenk Willink.
P. N. M. Bot (1955). Humanisme en onderwijs in Nederland. Spectrum.


Geschiedenis van de Latijnse school tot aan de tweede helft van de zestiende eeuw).Sarah Blom (1995). Intellectuele vorming in Nederland en Frankrijk. Een vergelijkend onderzoek naar deelname aan intellectuele vorming in het Franse en het Nederlandse voortgezet onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff. isbn 9001090893


p. 27 Aanleiding tot het vergelijkende onderzoek vormde de groeiende discrepantie tussen het Nederlandse en het Franse onderwijsbeleid met betrekking tot de inrichting en vernieuwing van het voortgezet onderwijs. Vanuit het Nederlandse gezichtspunt lijken drie opeenvolgende keuzen in het Franse onderwijsbeleid ten aanzien van het voortgezet onderwijs het meest opmerkelijk: 1 Het opheffen van een aparte hoge pre-academische stroom in de onderbouw van het voortgezet onderwijs door de invoering van een horizontaal stelsel (het 'collège unique' als enige schooltype). Deze structuurdoorbreking vond plaats onder een centrum-rechtse regeringscoalitie. Sinds 1983 kent het collège verplichte heterogene groepen en als afsluiting een examen, dat toegang verschaft tot de 2e fase van het voortgezet onderwijs. 2 Het accent dat er in de curriculumvernieuwing van de onderbouw (het collège) is komen te liggen op intellectuele competenties van allen. Er liggen nu algemene principes, geformuleerd door de commissie Bourdieu-Gros, die algemene wetenschappelijke en methodische vaardigheden benadrukken. Op basis van deze principes worden leergangen voor de vakken ontwikkeld. 3 Het streven dat in het jaar 2000 80% van een generatie een baccalaureaat haalt, een afsluiting die toegang tot de universiteit verschaft, in richting varieert, maar wel een kern bezit van intellectueel-vormende vakken. De resterende 20% van de leerlingen zou dan een 'brevet professionel' moeten halen. p. 47 [over het strategisch formalisme van de jezuïeten] De competitie betrof de leerprestaties en de best-presterenden kregen allerlei voorrechten en verantwoordelijkheden. Ook in deze methode ziet Durkheim een zeer strategisch appèl op de persoonlijke ambities die voor de 'nieuwe', 'individuele' mens van de 16e eeuw zo belangrijk waren geworden (Durkheim, 1969: 296 e.v.). [Durkheim's évolution] p. 51 [de institutionalisering van intellectuele vorming] In de 19e eeuw, toen intellectuele vorming een zaak van de staat werd en in het voortgezet onderwijs een centrale functie ging vervullen, namen politieke en 'publieke' leiders gaandeweg de rol van de filosofen over in het ontwikkelen van pedagogische visies. Napoleon gaf als eerste op centralistische wijze gestalte aan openbaar elite-onderwijs. Deze centralistische trekken vertoont het Franse onderwijs nu nog. Van meet af aan werd zo greep gehouden op de parameters van intellectuele vorming: de (gedetailleerde) onderwijsprogramma's, de vergelijkende examens, en niet te vergeten, de leraren en hun opleiding. Het openbaar elite-onderwijs was bedoeld om de staat te voorzien van officieren en een hoger kader van ambtenaren. Zonder zich te bekommeren om het volksonderwijs - een onwetende pater was hiervoor goed genoeg - gaf Napoleon gestalte aan de 'Université', een relatief autonome en hiërarchische orde van wetenschappers die verantwoordelijk werd voor het universitaire en pre-universitaire onderwijs. Het idee van een orde, een nogal gesloten corps, was ontleend aan de succesvolle formule van de jezueten [sic]. De Université was echter neutraal, 'laïque'. Eén van de centrale taken van de leden van het wetenschappelijk corps was de controle op de examens, met name het baccalauréat, het eindexamen van het pre-universitaire lyceum (Ringer, 1979: 122). Deze controle betrof ook het privé-onderwijs, dat zich daar tegen verzette, in sommige periodes met succes. De controle op het docentensorps zelf van de Université was geregeld door een centrale inspectie en het competitieve, vakgerichte examen: de 'agrégation'. (. . .) De hoogste geplaatsten in de universitaire hiërarchie hadden de prestigieuze Ecole Normale Supérieure doorlopen (Prost, 1968: 71, 72). p. 92 midden: Bourdieu (1984) Questions de sociologie. Hiernaar verwijst Blom, voor zijn visie dat wetenschappen en testpsychologen bijdragen aan het 'racisme van de intelligentie'. p. 144-162: het Franse examenstelsel na WOï.Konrad Rückbrod (1977). Universität und Kollegium. Baugeschichte und Bautyp. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. isbn 3534076346
Jacques Verger (1973/1978). Universiteiten in de middeleeuwen. Fibula-Van Dishoeck. isbn 9022837286
S. Elte: Schets van de geschiedenis van de Latijnse school en van het gymnasium te Zwolle. In: Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (1954). Verslagen en mededeelingen. Negen en zestigste stuk. (S. Elte: Schets van de geschiedenis van de Latijnse school en van het gymnasium te Zwolle. 25-94. - J. de Graaf: Kerk en school te Wesepe. 137-172)
Eugenio Garin (1957/1966). L'éducation de l'homme moderne. La pédagogie de la Renaissance (1400-1600). Fayard.
Ludwig Fertig (1984). Zeitgeist und Erziehungskunst. Eine Einführung in die Kulturgeschichte der Erziehung in Deutschland von 1600 bis 1900. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. isbn 3534012356
Ludwig Fertig (1991) (Hrsg.). Bildungsgang und lebensplan. Briefe über Erziehung von 1750 bis 1900. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. geen isbn
P. van Duyvendijk & J. B. Visser (1929). Schoolopvoeding en -onderwijs. Wolters.
Dolly Verhoeven (1994). Ter vorming van verstand en hart. Lager onderwijs in oostelijk Noord-Brabant ca. 1770-1920. Verloren. isbn 9065503811
Frank M. Turner (Ed.) (1996). John Henry Newman The idea of a university. Yale University Press. isbn 0300064055 info
Werkgroep achttiende eeuw (1983). Onderwijs & opvoeding in de achttiende eeuw. Amsterdam en Maarssen: APA Holland University Press. isbn 9030214015 - 197 pp. softcover, (Willem Frijhoff (1983). Van onderwijs naar opvoedend onderwijs. Ontwikkelingslijnen van opvoeding en onderwijs in Noord-Nederland in de achttiende eeuw. In Werkgroep achttiende eeuw (1983). Onderwijs & opvoeding in de achttiende eeuw. Amsterdam & Maarssen: APA Holland University Press. 3-39. p. 28: over klassen en zittenblijve: Dat besef werd nog versterkt doordat, in samenhang met de groeiende instrumentalisering van de onderwijsfunktie (die zich n.l. steeds meer op de verwerving van konkrete, aan het ontwikkelingsniveau en de sociaal-ekonomsiche eisen van de samenleving gebonden kennis en vaardigheden richtte), ook het doelbewust vormend karakter ervan duidelijker naar voren kwam. Van een min of meer vrijblijvend centrum voor algemeen maatschappelijke vorming en een betrekkelijk autonoom socialiseringsmilieu werd de school steeds meer tot een van hogerhand gestuurd opvoedingsapparaat, waar kennis en deugd zich in harmonische interaktie dienden te ontwikkelen. Optimalisering van die funktie vereiste en leidde tegen het eind van de 18e eeuw ook tot standaardisering van onderwijsinhoud en curriculum en normalisering van de leerlingenstroom door geleidelijke konformering van de leeftijds- aan de schoolklassen, met als niet onbelangrijk nevenverschijnsel van die nieuwe onderwijstechnologie de schepping van een groeiend aantal 'zittenblijvers', 'uitvallers' of zelfs 'onaangepasten'. \ J. de Vroede (1983). Ontwikkeling van de onderwijsstructuur in de Zuidelijke Nederlanden van de 18e naar de 19e eeuw. 41-72. (België ) \ J. Art (1983). Initiatieven inzake lager onderwijs in de Oostenrijkse Nederlanden. In Werkgroep achttiende eeuw (1983). Onderwijs & opvoeding in de achttiende eeuw. Amsterdam & Maarssen: APA Holland University Press. 73-84. \ E.P. de Booy (1983). Hoger beroepsonderwijs op de fundaties van de vrijvrouwe van Renswoude, 1756-1811. 93-102. \ M. D'hoker: Arm onderwijs voor arme kinderen. Bijdrage tot de studie van het lager beroepsonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de achttiende eeuw)
H. W. F. Stellwag (1955). Selectie en selectiemethoden. Een inleidende studie in het aansluitingsvraagstuk L.O. en V.H.M.O. J. B. Wolters
L. W. G. Scholten (1928). Thorbecke en de vrijheid van onderwijs tot 1848. proefschrift R.U. Utrecht.
Julie A. Reuben (1996). The making of the modern university. Intellectual transformation and the marginalization of morality. University of Chicago Press. isbn 0226710203David F. Lindenfeld (1997). The practical imagination. The German sciences of state in the nineteenth century. Chicago University Press. isbn 0226482421
H. de Jongh (1911/1980). L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existence 1432-1540. Ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Érasme et Luther. Avec des documents inédits. Utrecht: HES Publishers. isbn 9061942829
H. W. Blom, H. A. Krop en M. R. Wielema (Red.)(1993). Deventer denkers. De geschiedenis van het wijsgerig onderwijs te Deventer. Verloren. isbn 9065503692 info
Robert Feenstra & Cornelia M. Ridderikhoff (Eds) (1985). Études néerlandaises de droit et d'histoire présentées à l'université d'Orléans pour le 750e anniversaire des enseignements juridiques. Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais. Nouvelle série - Tome IX No 1985. issn 0337579X review
Frits de Jong edz (1981). Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam. Baarn: Amboboeken. isbn 9026305419
Edwin Cornelius Broome (1903/1963 reprint). A historical and critical discussion of college admission requirements. College Entrance Examination Board.
H. Bots, J. Matthey & M. Meyer (1979). Noordbrabantse studenten 1550-1750. Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact.
Dirk van Miert (2005). Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw, 1632-1704. Bert Bakker. isbn 9035128087
J. W. Foppen (1989). Gistend beleid. Veertig jaar universitaire onderwijspolitiek. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. isbn 9052500517
James L. Axtell (1968). The educational writings of John Locke. Cambridge University Press. isbn 0521407366
W. H. Brouwer, I. C. Van Houte, P. Post en M. C. J. Scheffer (1955 2e). Schoolkinderen uit sociaal zwakke gezinnen. Groningen: Wolters. Mededelingen van het Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Tweede druk.
Jozef Vos & Jos van der Linden (2004). Waarvan akte. Geschiedenis van de MO-opleidingen, 1912-1987. Van Gorcum. isbn 9023240669
A. A. de Bruin (1985). Het ontstaan van de schoolstrijd. Onderzoek naar de wortels van de schoolstrijd in de Noordelijke Nederlanden gedurende de eerste helft van de 19e eeuw; een cultuurhistorische studie. Uitgeverij Ton Bolland/De Vuurbaak isbn 9070057905
A. M. van der Giezen (1937). De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795-1806). Van Gorcum. Delpher en/of dbnl


Standensamenleving en onderwijs, hoe gaat dat samen?A. M. van der Giezen (1944/1969). Een halve eeuw Nederlandse onderwijspolitiek 1806-1857. In eigen beheer — manuscript afgerond 1944, belangrijk historich werk, gestencild 1969
M. B. van der Hoeven (1960). De schoolstrijd in Frankrijk in het bijzonder tijdens de Derde Republiek. Meulenhoff. proefschrift VU Best wel interessant, ook al is Frankrijk Nederland niet.
L. W. de Bree (ca. 1935?). Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw. Amsterdam: P. N. van Kampen.
S. J. C. Freudenthal-Lutter (Red.) (1964). Algehele doorlichting. Anderhalve eeuw kritisch denken over de klassikale school. Een bloemlezing uit de pedagogische pers 1796-1964. Voor de Werkgroep Jena-Plan van de W.V.O. uitgegeven door J. Muusses NV Purmerend.
Jan Wolthuis (1995). Het historisch-sociologisch onderzoek van het Nederlands onderwijsbestel. Comenius 15, 373-389. Niets hiervan online.
Jan Wolthuis (1981). Onderwijsvakorganisatie. Overzicht van het optreden van de algemene vakorganisaties in en om het onderwijs. SUA. isbn 9062220819
Philip André Lansberg (1924). Proeve eener descriptieve methodiek van het onderwijs in de Nederlandsche letterkunde aan de scholen voor middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs in Nederland. Proefschrift Leiden.
Ernst Jan Kuiper (1958). De Hollandse 'Schoolordre' van 1625. Een studie over het onderwijs op de Latijnse scholen in Nederland in de 17e en 18e eeuw. Groningen: Wolters. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. met stellingen.
N. B. Goudswaard (1981). Vijfenzestig jaren nijverheidsonderwijs. Proefschrift Nijmegen.


Ongelooflijk uitvoerig gedocumenteerd. Industriescholen.Engelina Petronella de Booy (1977). De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw. Utrecht: Stichtse Historische Reeks. (proefschrift). isbn 9025709303


goed gedocumenteerd, gedetailleerd over onderwijs, omstandigheden, resultatenEngelina Petronella de Booy (1980). Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw. Utrecht: Stichtse Historische Reeks. Zutphen: De Walburg Pers. isbn 906011325X


zet 'Weldaet' dus voort, met de behandeling van stadsscholenE. P. de Booy & J. Engel (1985). Van erfenis tot studiebeurs. De fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft. Opleiding van wezen tot de 'vrije kunsten' in de 18de en 19de eeuw. De fundatiehuizen. Bursalen in deze eeuw. Delft: Fundatie van Renswoude. Hollandse Studiën #15, Historische Vereniging Holland. isbn 9070403161
Marc G. M. van der Poel (1987). De declamatio bij de humanisten. Bijdrage tot de studie van de functies van de rhetorica in de renaissance. Nieuwkoop: De Graaf. isbn 9060043899
T. U. Smeding (1987).  School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857. proefschift UvA.
Jan Simon van der Aa (1890). De rijksopvoedingsgestichten in Nederland. Amsterdam: Boeloffzen en Hübner. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
A. J. van Duyvendijk (1955). De motivering van de klassieke vorming. Een historisch-pedagogische studie over twee eeuwen. Groningen: Wolters. Proefschrift RU Groningen.


Uitvoerig gepalaver over 'transfer'. Weinig aandacht voor klassenonderscheid. Maakt uitvoerig gebruik van werk van Kohnstamm (en vele anderen, trouwens). Wijdlopig. Verbaal.Marieke van Doorninck & Erika Kuijpers (1993). De geschoolde stad. Onderwijs in Amstedam in de Gouden Eeuw. Amsterdamse Historische Reeks 27 isbn 9073941091
N. G. M. van Doornik (1938). De moderne gymnasiast tegenover zijn klassieke vorming. Wolters. Proefschrift UvA.


Vooral vragenlijstonderzoek. De leerlingen maakten ruim gebruik van de mogelijkheid antwoorden uitvoerig toe te lichten. In die zin wel een tijdsdocument.Lea Dasberg & J. W. G. Jansing (1978). Meer kennis meer kans. Het Nederlandse onderwijs 1843-1914. Fibula Van-Dishoeck. isbn 9022837335


Oorspronkelijk geschreven voor de Algemene Geschiedenis der Nederlanden.H. P. Meppelink (1961). Technisch vakonderwijs voor jongens in Nederland in de 19e eeuw. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht.


Interessant. Liggen hier de wortels van ons tweekoloms middelbaar onderwijs?P. K. Görlitz (1849). Geschiedkundig overzigt van het lager onderwijs in Nederland. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Leiden: Du Mortier Beantwoording der prijsstoffe: Eene welbewerkte geschied- en oordeelkundige Vergelijking van den staat van het Lager Onderwijs hier te Lande, vóór en na de Schoolhervorming. Door P. K. Görlitz, te Rotterdam. scan
R. W. Feikema (1929). De totstandkoming van de Schoolwet van Kappeyne. Amsterdam: Paris. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
Cassianus Hentzen, O. F. M. (1920). De politieke geschiedenis van het lager onderwijs in Nederland. Eerste deel: De vestiging van het staatsmonopolie 1795-1813. L. C. G. Malmberg. Delpher
Reinsma e.a. (1965). Zuid-Hollandse Studiën Deel XI. (1965). Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk "Vigilate Deo Confidentes." Drukkerij Die Haghe.
R. Reinsma (1966). Scholen en schoolmeesters onder Willem I en ï. Den Haag: Voorheen van Keulen periodieken. [niet in mijn bezit]
M. A. Nauwelaerts (1945). De oude Latijnse school van Breda. 's-Hertogenbosch: Het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
J. de Nooij (1939). Eenheid en vrijheid in het nationale onderwijs onder koning Willem I. Utrecht, proefschrift Delpher
C. M. Ridderikhof (1981). Jean Pyrrhus d'Anglebermes.  Rechtswetenschap en humanisme aan de Universiteit van Orleans in het begin van de 16e eeuw. Proefschrift Leiden. Ook verschenen als deel 8 van de serie Rechtshistorische Studies isbn 9060214811. Lijkt me een heel goed boek, en ook nog in het Nederlands gelukkig. Houden
Carl Vandenghoer (1987). De rectorale rechtbank van de oude Leuvense universiteit (1425-1797). Brussel, Paleis der Academiën: Verhandelingen van de koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, Jaargang 49, Nr. 124. (Volgens Van der Essen (1945, p. 201, zie ook p. 210) is een mogelijke straf het achteruitzetten in de examenvolgorde) isbn 9065693904
J. P. Schaberg e.a. (1883). Paedagogische bijdragen. 11e jaargang. Amsterdam: B. van der Land.
C. de Ru (1953). De strijd over het hoger onderwijs tijdens het ministerie-Kuyper. Kok. Proefschrift VU.
J. Kuiper (1901). Geschiedenis van het christelijk lager onderwijs in Nederland. (16 n. Chr. - 1904). J. B. Wolters.


Zeer nadrukkelijk christelijk perspectief.Holland Historisch Tijdschrift 2005, 37 #3 Special Onderwijsvernieuwing in Holland. - p. 127-237
G. Jensma en H. De Vries (1997). Veranderingen in het hoger onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940. Hilversum: Verloren. isbn 9065505571 info
F. Roels en Joh. v.d. Spek (1921). Handleiding voor psychologisch onderzoek op de school. Malmberg: Nijmegen.


Thorbecke_1829J. R. Thorbecke (1829/herdruk 1979). Over het bestuur van het onderwijs in betrekking tot eene aanstaande wetgeving. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
I. J. Brugmans (Red.) (1961). Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961. Wolters.
E. M. Standing (1957/1998). Maria Montessori. Her life and work. Plume. isbn 9780452279896
Philip Willem van Heusde (1829). Brieven over den aard en de strekking van hooger onderwijs. Utrecht: Johannes Altheer.

scan
Delpher boeken 20e eeuw met 'onderwijs' pagina
Bolkestein (1939). Onderwijsvernieuwing. Rede. Delpher scan
Rapport van de Commissie in zake aansluiting tussen het middelbaar en gymnasiaal en het hoger onderwijs Bolkestein, G. Commissie inzake aansluiting tussen het Middelbaar en Gymnasiaal en het Hoger Onderwijs [1938]Delpher
Zestig jaren bondsleven, 1874-1934. gedenkboek van de Bond van Nederlandse Onderwijzers Thijssen, Th.J. Det, Eldert Johannes van Bond van Nederlandsche Onderwijzers 1939 Delpher
Gedenkboek Deventer Hogere Burgerschool, 1864-1939 feit, dat niet veel meer dan vijf en zeventig jaar geleden middelbaar onderwijs in ons land niet Auteur Bottema, O. Hogere Burgerschool (Deventer). R.H.B.S. Jaar van uitgave 1939Delpher
Een onderzoek naar de betekenis der denkpsychologische opvattingen voor de didactiek der lagere school Nieuwenhuis, Hendrik 1939 proefschrift Delpher
H. Scheepstra & W. Walstra (1897/1900 2e herzien). Beknopte geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral in Nederland. (punt D van het programma voor de hoofdakte). Wolters. [niet in Delpher, april 2018]
L.C.T. Bigot, G. van Hees, Ph. Kohnstamm (1934). Verleden en heden, beknopte gechiedenis van opvoeding en onderwijs inNederland. Delpher
H. Hemkes, Kz. (1844/1862). Handleiding voor kweekelingen, aankomende en jeugdige onderwijzers en onderwijzeressen. Delft, W. N. C. Roldanus. Vierde, naar de Wet op het Lager Onderwijs van 13 augustus 1857 gewijzigde en vermeerderde druk. Online schoolmusuem.uba.uva schoolmuseum.uba.uva
J. P. L. Spekkens (1951). L'école centrale du département de la Meuse-inférieure; Maëstricht 1798-1804. dissertation Nijmegen.
M. de Haas (1926). Bossche scholen van 1629 tot 1795. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Vooral over de Latijnse school, natuurlijk. geheel in Delpher
E. O. G. Haitsma Mulier, Heesakkers, C. L., Knegtmans, P. J., Kox, A. J., & Veen, T. J. (Red.) (1997). Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School 1632-1877. Amsterdam University Press. isbn 9053562567
H. J. N. Hartgerink (1942). De Staten-Generaal en het volksonderwijs in Nederlandsch-Indie (1848-1918). Wolters.
A. de Vletter (1915). De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw. Wolters.
J. Woltjer en anderen (1910). Het onderwijs in Nederland. Algemeene- en internationale tentoonstelling van Brussel 1910. Nederlandsche afdeeling. Wolters.
J. C. van Slee (1916). De Illustre School te Deventer 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Bernhard Overberg (1793/1825 6e) Anweisung zum zweckmässigen Schulunterricht für die Schullehrer im Fürstenthum Münster. Münster: Aschenforff'sche Buchhandlung, http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/titleinfo/1474398 224 Mb! Vom Rechnen 498-592 Een scan van 1844 (8e): https://archive.org/stream/anweisungzumzwec00over#page/550/mode/1up
Roger Ascham (1570/1869 reprint). The Scholemaster. Or plaine and perfite way of teachyng children, to understand, write, and speake, in Latin tong, but specially purposed for the private brynging up of youth in Ientlemen and Noble mens houses ( . . . ). Written between 1563-8. Posthumously published. First edition, 1570; collated with the second edition, 1571. by Edward Arber. London: 36 Craven Park, Willesden, N.W. 10 June 1869. http://www.luminarium.org/renascence-editions/ascham1.htm
Jacques Le Goff (1957/85). Les intellectuels au Moyen Age. Paris: Editions du Seuil. isbn 2020086913
Pierre Riché (1962/1995). éducation et culture dans l'Occident barbare VIe-VïIe siècle. Paris: Seuil. isbn 2020238292
Léon van der Essen (1945). L'Université de Louvain (1425-1940). Bruxelles: Editions Universitaires, Les Presses de Belgique.
William J. Courtenay & Jürgen Miethke (Eds) (2000). Universities & schooling in Medieval society. Brill. isbn 9004113517 info
Bezemer, C. H. Bezemer (1987). Les répétitions de Jacques de Révigny. Recherches sur la répétition comme forme d'enseignement juridique et comme genre littéraire, suivies d'un inventaire des textes.  Brill. Proefschrift Leiden. Ook verschenen als deel 13 van de serie Rechtshistorische Studies. info
R. R. Bolgar (1954). The classical heritage & its beneficiaries. Cambridge, at the University Press.
Robert A. Kaster (1988). Guardians of language. The grammarian and society in late antiquity. University of California Press. isbn 0520212258--> <&mdash' 524 pp. softcover, mint, --> info
Jozef IJsewijn & Jacques Paquet (Eds.) (1978). The universities in the late Middle Ages. Leuven, at the University Press. Mediaevalia Lovaniensa Series I / Studia VI. isbn 9061860555
George Huppert (1999). The style of Paris. Renaissance origins of the French enlightenment. Indiana University Press. isbn 025321274X info
Koen Goudriaan, Jaap van Moolenbroek and Ad Tervoort (eds.) (2004). Education and Learning in the Netherlands, 1400-1600. Essays in Honour of Hilde de Ridder-Symoens. Brill. isbn 9004136444 Brill's Studies in Intellectual History info
Pearl Kibre (1962). Scholarly privileges in the middle ages. The rights, privileges, and immunities, of scholars and universities at Bologna, Padua, Paris, and Oxford. Cambridge, Massachusetts: Mediaeval Academy of America. lccc 60-16435
Pearl Kibre (1948). The Nations in the Mediaeval Universities. Cambridge, Massachusetts: Mediaeval Academy of America.
Léon Maitre (1924). Les écoles épiscopales et monastiques en occident avant les universités (768-1180) duexième édition. Paris: Picard. Archives de la France Monastique vol. XXVI. archive.org
Jullien de Pommerol, Marie-Henriette (1978). Sources de l'histoire des universités françaises au moyen age. Université d'Orléans. Paris: l'Institut National de Recherche Pedagogique, Service d'Histoire de l'Education.
Richard Pace (1517/1967). De fructu qui ex doctrina percipitur (The benefit of a liberal education). Edited and translated by Frank Manley and Richard S. Sylvester. Renaissance Society of America /Frederick Ungar: New York. bilingual edition. lccc 66-21029
Anders Piltz (1981. The world of medieval learning. Basil Blackwell. isbn 0631130527
Pierre Riché (Ed.) (1981). Instruction et vie religieuse dans le Haut Moyen Age. London: Variorum Reprints. isbn 0860780864
George Howie (1969). Educational theory and practice in St. Augustine. Teachers College Press.
P. Glorieux (1966). Aux origines de la Sorbonne. I. Robert de Sorbon. L'homme - - le collège - - les documents. Librairie Philosophique J. Vrin.


Lijkt me een fantastisch mooie studie.Glorieux, P. (1968). L'enseignement au Moyen Age. Techniques et méthodes en usage à la Faculté de Théologie de Paris, au XïIe siècle. Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 35, 65-186. [UB Leiden]
Astrik L. Gabriel (1960). Skara House at the mediaeval University of Paris. History, topography, and chartulary. The Mediaeval Institute, University of Notre Dame.
Astrik L. Gabriel (1955). Student life in Ave Maria College, mediaeval Paris. University of Notre Dame Press. lccc 54-11867
Christoph Fuchs (1995). Dives, pauper, nobilis, magister, frater, clericus. Sozialgeschichtliche Untersuchungen über Heidelberger Universitätsbesucher des Spätmittelalters (1386-1450). Brill. isbn 9004101470 info
Helen Solterer (1995). The master and Minerva. Disputing women in French medieval culture. University of California Press. isbn 0520088352
Brian Lawn (1979). The prose Salernitan questions. Edited from a Bodleian manuscript. An anonymous collection dealing with science and medicine written by an Englishman c. 1200. With an appendix of ten related collections. Oxford University Press. isbn 0197259782-->
Cyril E. Smith (1958). The university of Toulouse in the Middle Ages. Its origins and growth to 1500 AD. The Marquette University Press. lccc 58-7266
Jean-Noël Luc (1982). La petite enfance à l'école, XIXe-XXe siècles. Economica, Institut national de recherche pédagogique. Economica INRP. open access
Marie-Christine Kok-Escalle (1988). Instaurer une culture par l'enseignement de l'histoire. France 1876-1912. Contribution à une sémiotique de la culture. Berne: Peter Lang. dissertation University of Utrecht
Olga Weijers (2002). Begrip of tegenspraak?
Analyse van een middeleeuwse onderzoekmethode. KNAW. pdf
Olga Weijers, (1996). Le maniement du savoir. Pratiques intellectuelles à l'époque des premières universités (XIIIe-XIVe siècles). Turnhout: Brepols. info [Ik moet dit boek nog opzoeken. Het is erg duur, ik wil et lenen. UB Leiden?] Olga Weijers, (1995). La 'disputatio' à la Faculté des arts de Paris (1200 - 1350 environ). Esquisse d'une typologie. Turnhout: Brepols. isbn 2503504604
Werner Jaeger (1936, 1944, 1947 / 1973). Paideia. Die Formung des griechischen Menschen. Walter de Gruyter. isbn 3110038005
Christophe Charle (1994). La république des universitaires, 1870-1940. Paris: Seuil. isbn 2020146029
René Viénet (1968). Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations. Paris: Gallimard.
Terry Shinn (1980). L'école Polytechnique 1794-1914. Paris: Presses de la Fondation Nationale des Xciences Politiques. isbn 2724604342
K. J. Riemens (1919). Esquisse historique de l’enseignement du Français en Hollande du XVIe au XIXe siècle. A. W. Sijthoff. bespreking
Paul Porteau, (1935). Montaigne et la vie pédagogique de son temps. Paris: E. Droz.
Eugen Schoelen (Bes.) (1956/65). Erziehung und Unterricht im Mittelalter. Ausgewählte pädagogische Quellentexte. Paderborn: Schöningh. (titel niet geheel gelijke 1956 editie: Pädagogisches Gedankengut des christlichen Mittelalters.)
Francois de Dainville, SJ. (1978). L'éducation des Jésuites (XVIe-XVïIe siècles). Ed. Marie-Madeleine Compère. Paris: Editions de Minuit. [L'éducation des Jésuites (XVIe-XVïIe siècles).] isbn 2707302228 (bundeling van verspreide publicaties van Dainville, handig, want naar zijn werk wordt vaak verwezen)
Stephen d'Irsay (1933/35). Histoire des universités françaises et étrangères des origines à nos jours. Tome 1 Moyen Age et Renaissance. Tome ï du XVIe siècle a 1860. Picard. bespreking
R. R. Post (1954). Scholen en onderwijs in Nederland. Het Spectrum.
A. Vergeest (1950). Poetarum enarratio. Leraren en schoolauteurs te Rome van Cicero tot Quintillianus. Breda: Broese & Peereboom.
Gustave Dupont-Ferrier (1921). Du Collège de Clermont au Lycée Luois-le-Grand (1563-1920). La vie quotidienne d'un collège Parisien pendant plus de trois cent cinquente ans. Tome I La Collège sous les Jésuites, 1563-1762. Le Collège et la Révolution, 1763-1799. Paris: E. de Boccard.
Desiderius Erasmus (1533/1965). The colloquies of Erasmus. Translated by Craig R. Thompson. The University of Chicago Press. lccc64-22246
A. H. T. Levi (Ed) (1986). Erasmus; Collected Works of Erasmus. Literary and educational writings. 3 & 4 Volumes 25 and 26. University of Toronto Press. isbn 0802055214
A. H. T. Levi (Ed) (1986). Erasmus; Collected Works of Erasmus. Literary and educational writings. 5 & 6 Volumes 27 and 28. University of Toronto Press. isbn 0802056024
John Chandos (1984). Boys together. English public schools 1800-1864. Hutchinson. isbn 0091392403


Misschien een zeldzame studie in de zin dat hier persoonlijke, specifieke gebeurtenissen uitvoerig worden beschreven, in hun institutionele context. Dus geen algemeenheden, maar bijzonderheden. Dit type onderwijs is de moeder van alle standenonderwijs, bij wijze van spreken. Overigens is dat pas in brede zin vanaf halverwege de 18e eeuw het geval; voor die tijd werd veel onderwijs in deze maatschappelijke standen particulier aan huis gegeven.H. Hale Bellot (1929). University College London 1826-1926. University of London Press.


Bevat nuttig materiaal over examens, toelating, discriminatie. O.a. een afbeelding van een toelatingsexamen (matriculation) in 1846 (p. 215).J. M. Goldstrom (1972). Education. Elementary education 1780-1900. Newton Abbot: David & Charles. isbn 0715354752
Vincent J. Duminuco, S.J. (Ed.) (2000). The Jesuit Ratio Studiorum. 400th Anniversary perspectives. Fordham University Press. isbn 082322046X info
P. J. Dowling (1935/1968). The hedge schools of Ireland. Mercier Press. isbn 1856351815
Geoffrey Cocks & Konrad H. Jarausch (Eds) (1990). German professions 1800-1950. Oxford University Press. isbn 0195055969. info
Terry Nichols Clark (1973). Prophets and patrons. The French university and the emergence of the social sciences. Harvard University Press. isbn 0674715802


o.a. een sociologische analyse van het Franse universitaire stelsel; hfdst 1 geeft een uitvoerige beschrijving, inclusief examens. Alfred Binet: 49n [een brief over bezoekende Amerikaanse studenten], 195n, 221n, 78n [brief om voor een post in aanmerking te komen]Mary Carpenter (1851/1968). Reformatory schools for the children of the perishing and dangerous classes, and for juvenile offenders. Gilpin/Woburn
André Chervel (1993). Histoire de l'Agrégation. Contribution à l'histoire de la culture scolaire. INRP Editions Kime, Paris. isbn 273420357X
Cecil Headlam (1907/1931 5th edition revised). The story of Oxford. Illustrated by Herbert Railton. J. M. Dent & Sons.
Abraham Flexner (1930). Universities: American, English, German. London: Oxford University Press.


Flexner's book has had great influence on teaching practices. Het is een indringende schets van het universitaire veld eind twintiger jaren, door de bril van een Amerikaan. Het is een uitvoerige studie, met bescheiden bronvermeldingen. Wie Flexner mag zijn, weet ik nog niet. Hij heeft in iedergeval wel aandacht voor historische ontwikkelingen, al is de studie gericht op de actuele situatie, en een analyse daarvan (The idea of a modern university). Zie ook zijn 1939 Harper's artikel https://library.ias.edu/files/UsefulnessHarpers.pdf

I skimmed the chapter on American universities: Flexner is very, very, very critical (especially so in the case of departments of education!).H. Warren Button & Eugene F. Provenzo, Jr. (1989 second edition). History of education and culture in America. Prentice Hall. isbn 0133901629
Fritz Ringer (1979). Education and society in modern Europe. Indiana University Press. isbn 0253319293
Margaret E. Bryant (1986). The London experience of secondary education. The Athlone Press. isbn 0485113023
Joan N. Burstyn (1980). Victorian education and the ideal of womanhood. Croom Helm, isbn 0709901399
Robert Samuel Fletcher (1943). A history of Oberlin College from its foundation through the Civil War. Oberlin College.
Steven Brint & Jerome Karabel (1990). The diverted dream: community colleges and the promise of educational opportunity in America, 1900-1985. Oxford University Press. isbn 0195048156
Charles William Boase (1894, new edition). Registrum Collegii Exoniensis. Register of the rectors, fellows, and other members on the foundation of Exeter College, Oxford. With a history of the College and illustrative documents. Printed for the Oxford Historical Society at the Clarendon Press.


De eerste editie bevat documenten die in deze tweede niet opnieuw zijn afgedrukt (zie Hibbert's Encyclopaedia). De geschiedenis is altijd nog een uiteenzetting van 178 bladzijden, het register 375, waarvan zo'n 100 blz documenten. Het College is gesticht in 1314, maar de eerste met name genoemde functionarissen zijn pas in 1318 te vinden. Daar begint het register, en dat loopt door tot 1893 denk ik (blz. niet opengesneden, dat wil ik ook maar even zo laten).T. J. H. Bishop, in collaboration with Rupert Wilkinson (1967). Winchester and the public school elite. A statistical analysis. Faber and Faber.


Een voorbeeld hoe elitair onderwijs samen kan gaan met scherpe meritocratische selectie.Burton R. Clark (1960). The open door college. A case study. McGraw-Hill. lccc 59-14440


['cooling-out function, p. ix]Thomas Bender (Ed.) (1988). The university and the city, from medieval origins to the present. Oxford University Press. isbn 0195052730
Graham Balfour (1898). The educational systems of Great Britain and Ireland. Oxford, at the Clarendon Press.

archive.org 2nd 1903
Noel Annan (1999). The dons. Mentors, eccentrics and geniuses. HarperCollins. isbn 0002570742 9780002570749
R. D. Anderson (1989). Education and Opportunity in Victorian Scotland. Schools & Universities Edinburgh University Press. isbn 085224617X [boek in KB]
Gerald L. Geison (Ed.) (1984). Professions and the French state, 1700-1900. University of Pennsylvania Press. isbn 0812279123


Veel verwijzingen naar de Agrégation.Laurence Fowler & Helen Fowler (1984). Cambridge commemorated. An anthology of university life. Cambridge University Press. isbn 0521257433


Een heerlijk boek. Uitvoerig ook, veel materiaal over en rond examens. Een vondst.Ivor Goodson (1993). School subjects and curriculum change. Studies in curriculum history. The Falmer Press. isbn 075070098X - - 3rd edition, 228 pp., paper, near mint-->
Richard Hofstadter (1955/1996). Academic freedom in the age of the college. Transaction Publishers. isbn 1560008601


Vanaf de middeleeuwse unversiteitChristopher Hibbert (1997). No ordinary place. Radley College and the public school system 1847-1997. John Murray. isbn 0719551765
Sandra Horvath-Peterson (1984). Victor Duruy & French education. Liberal reform in the Second Empire. Louisiana State University Press. isbn 0807111570
Ph. J. Idenburg (1964). Schets van het Nederlandse schoolwezen. Wolters.
H. Horowitz (1987). Campus life: undergraduate cultures from the end of the eighteenth century to the present. Knopf. [UB Leiden]


Ik heb er ooit aantekeningen bij gemaakt. Belangrijke opmerkingen over cijfersystemen. Horowitz beschrijft het proces waarin ht beoordelingsproces van een sinecure verandert tot een meritocratisch proces.J. H. Newman (1856). The office and work of universities. Longman, Brown, Green and Longmans.
Jan Morris (Ed.) (1978). The Oxford book of Oxford. Oxford University Press. isbn 0192814249 Collectie fragmenten uit literatuur, dagboeken etc., met annotaties, van 1200 tot 1945
John Morgan (1986). Godly learning. Puritan attitudes towards reason, learning, and education, 1560-1640. Cambridge University Press. isbn 0521235111
J. W. O'Malley (1993). The first Jesuits. Harvard University Press. isbn 067430313X
Kathryn M. Olesko (1991). Physics as a calling. Discipline and practice in the Königsberg Seminar for Physics. Cornell University Press. isbn 0801422485
Vivian Nutton & Roy Porter (Eds) (1995). The history of medical education in Britain. Amsterdam: Rodopi. isbn 905183571X
Ronald L. Numbers (Ed.) (1980). The education of American physicians. Historical essays. University of California Press. isbn 0520036115
Charles Edward Mallet (1924, 1927/1968). A history of the University of Oxford. Volume I The Mediaeval University and the Colleges Founded in the Middle Ages, Volume II The Sixteenth and Seventeenth Centuries, Volume III Modern Oxford. London - New York: Methuen; Barnes & Noble.
Bruce A. Kimball (1992). The 'true professional ideal' in America. A history. Blackwell. isbn 155786182X ERIC Descriptors: Colonial History (United States), Higher Education, Lawyers, Professional Education, Professional Occupations, Professional Recognition, Professional Services, Religion, Service Occupations, Standards, Teaching (Occupation), United States History info
Clarence J. Karier (1967/1986). The individual, society, and education. A history of American educational ideas. University of Illinois Press. isbn 0252013093 info
Christopher Jencks & David Riesman (1968). The academic revolution. Garden City, Doubleday. lccc 68-15597 info and preview of preface 2nd edition 1969: preface 2nd edition
T. L. Jarman (1951/1963). Landmarks in the history of education. English education as part of the European tradition. John Murray.


Begint met Griekenland, via de middeleeuwen naar de moderne tijd. Wel een aardig boekje denk ik, maar te breed.Charles E. McClelland (1991). The German experience of professionalization. Modern learned professions and their organizations from the early nineteenth century to the Hitler era. Cambridge University Press. isbn 0521394570 info
Charles E. McClelland (1980). State, society, and university in Germany 1700-1914. Cambridge University Press. isbn 0521227429 info


p. 66-68 careers, civil service selection, e.d. "Henri Brunschwig has pointed out that in Prussia, at least, the university graduates were becoming desperate at the end of the eighteenth century: There were not nearly enough positions to go around, and access even to these few careers was not based solely on talent and merit. [noot 6: Henri Brunschwig, Enlightenment and Romanticism in Eighteenth Century Prussia (Chicago, 1974), chaps. 8 and 9.] Govenrments did much in the late eighteenth century to discourage aspirants to civil service careers and to increase norms and regulation of the 'free' professions. In Prussia alone, formal examinations supervised by a permanent commission were prescribed for access to higher civil service positions in 1770 and 1775. Examinations for physicians were tightened progressively from 1789 on. Though the civil service and judicial examinations tended to encourage university study, they were still based more on experience acquired on the job than on academic theory. [noot 7: Wilhelm Bleek, Die preussische Reform: Verwaltungsqualifikation und Juristenbildung (1806-1817), Die Verwaltung 7 (1974), 187. See also Clemens von Delbruck, Die Ausbildung für den höheren Verwaltungsdienst in Preussen (Jena, 1917), pp. 1-7] ( . . . ) In other words, although one may legitimately speak of a 'crisis' for the universities in not having nearly as many students in 1800 as in 1700, the universities were still evidently overproducing professional people of all types, from clergymen and lawyers to doctors and literary men, judging by the low esteem and equally low incomes of the university-trained professional class even as late as 1800. [noot 9: For an interesting picture of the incomes and outlook of the professional men in this time, see Bruschwig, Enlightenment and Romanticism, chap. 8]" p. 158 bovenaan: 1834 Pruisen's Abitur. McClelland gaat hier wel heel erg licht over de impact van die Abitur heen. "Prussia's introduction of the Abiturzwang (school-leaving certificate based on examinations), later copied by other states, assured that only a diligent minority of Gymnasium pupils could enter universities. The measure was intended to reduce the number of ill-prepared students, including those who sought university training chiefly as an entrée into a civil service position or for want of any better employment after school. The result was to raise the quality of students and their ability to undertake serious scholarly training. Another result was to eliminate the remedial-education function of the philosophical faculty and to make it the equal of the three professional faculties." Voor die kwaliteit van de studenten voert McClelland geen bewijsplaatsen aan. 166-67. Habilitation als examen. "Anyone with a doctorate and sufficiently plausible promise of scholarly merit could apply to a university for a venia legendi, the license to give accredited lectures in connection with the university. At the beginning of the nineteenth century, the standards for granting the venia began to increase in some places - in Prussia, for example, by ministerial decree. By about 1820 the first signs of what later came to be the standard procedure for obtaining the veia began to appear. After the doctoral dissertation and defense, the would-be Privatdozent had to present further scholarly evidence for his Habilitation or 'becoming worthy' of being the peer of the university professors. This procedure, incrasingly formalized, had its parallels in the state bureaucracy, where the candidate (usually in law) had to pass a first state examination (the equivalent stage to doctoral work) and, after some time as a junior clerk, a second examination to qualify for further advancement. 167-168 verder over die Habilitation. p. 169 boeiend, meritocratisch: door de steeds hogere eisen aan de Habilitation, werd ook de standaard voor wetenschapsbeoefening verhoogd, wat zich uitte in toenemende competitie van jongere docenten versus de ouderen. Het was gedaan met de patronage, en daarmee met de stilstand. 181: vergelijking van Duitse 19e eeuwse seminars met gilde-structuur! Toch voor mij te vaag om er iets mee te kunnen doen. p. 193 tot 196 1e a. over civil service examens, hun narrowness, en invloed op de universiteiten. p. 200 3e a. leuke alinea over studiestrategie! "The Brotstudenten, who probably constituted the majority of students in most universities (particularly the provincial ones), had to rely less on the contacts and friendships for which the cavaliers had, in some measure, come to the university and more on their ability to pass through the rigors of the state examining system into a secure haven in the public service. Though more sober and single-minded in the pursuit of knowledge than the cavaliers, they were even more loathed by the research-oriented professoriate than the lighthearted wealthy. Their haste to get through the expensive university years, their narrow focus on subjects useful to pass state examinations, and their unimaginative industriousness threatened the ideal of Wissenschaft that was becoming a standard feature of professorial rhetoric. Instead, the professoriate cultivated the smallest category of students, the scholars, who in a sense were the academic children of the professors and a guarantee that the ideals of Wissenschaft would live on to the next generation. ( . . . ) Because the seminar or laboratory, with its objective standards of merit, was the scene on which the scholars appeared, family origins and narrowly defined future career interests did not play a predominant role in their university orientations. Performing well in the scholarly world of the seminar of course furthered one's career; but performing poorly in it was no help at all, and the unserious student would do better to retain the anonymity of Brotstudium, taking as many lecture courses as possible and cramming for specific examination topics. Given the open-ended nature of seminar and laboratory work, it was no special guarantee of doing well on narrowly focused state examinations, which tested knowledge rather than technique." Hoofdstuk 7: 'The expansion of the universities.' over groeiende deelname aan het Duitse hoger onderwijs (overigens ook deelname van buitenlandse studenten). p. 277-279 bovenaan. Over de rol van professoren bij het samenstellen van de civil service examens, en de effecten van die rol op de universiteiten en op studiestrategie. Over het daardoor teloor gaan van het Humboldtiaanse ideaal. "The professor-examiner could of course console himself with the notion that the state examinations tested only the well-known and generally accepted information in a given field, which it was the duty of the professor to 'lay out systematically' in the large lecture courses. Yet this very fact tended to induce lazier students to restrict themselves solely to the well-known and accepted, and as little of that as was necessary to pass the examinations. No doubt the growing helplessness of the state bureaucracy to write and administer fair examinations without the massive help of the professoriate was an understandable reason for calling in university staff. ( . . . ) Yet the choice of renowned Ordinarien to fill the task of writing more technically modern examinations did not fully meet the need, because many of the most imaginative new discoveries were being made and taught by the younger university staff. ( . . . ) the Ordinarien, too, were apt to fall behind in their conceptions of the total overview of their disciplines and were themselves increasingly specialized. Thus the state examinations tended to become more and more dependent on 'old' knowledge and set no premium on a student's originality or intellectual curiosity. This fact alone may help explain why so many of the new students who flooded the German universities seemed lacking in depth and spiritual power in the eyes of the professoriate."Ph. McCann & Francis A. Young (1982). Samuel Wilderspin and the infant school movement. Croom & Helm. isbn 070992903X info
J. A. Mangan (Ed.) (1993). The imperial curriculum. Racial images and education in the British colonial experience. Routledge. isbn 0415068835 info
Detlef K. Müller, Fritz Ringer & Brian Simon (Eds) (1987). The rise of the modern educational system. Structural change and social reproduction 1870-1920. Cambridge University Press. isbn 9780521366854 info
J. D. Mackie (1954). The University of Glasgow 1451 to 1951. A short history. Glasgow: Jackson.


Uitvoerige index: zie vooral 'students' en 'examinations'David S. Lux (1989). Patronage and royal science in seventeenth-century France. The Académie de Physique in Caen. Cornell University Press. isbn 0801423341
Carmen Luke (1989). Pedagogy, printing, and protestantism. The discourse on childhood. State University of New York Press. isbn 0791400026 info
W. C. Lubenow (1998). The Cambridge apostles 1820-1914. Cambridge University Press. isbn 0521572134 info
Rebecca S. Lowen (1997). Creating the cold war university. The transformation of Stanford. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press. isbn 0520205413 info
Diane Rubenstein (1990). What's Left? The Ecole normale supérieure and the right. University of Wisconsin Press. isbn 0299125602


Deconstruction of the ENS?W. Bruce Leslie (1992). Gentlemen and scholars. College and community in the 'age of the university,' 1865-1917. Penn State Press. isbn 0271008296 info
Fritz K. Ringer (1968/1990 reprint). The decline of the German mandarins. Wesleyan University Press / University Press of New England. isbn 0819562351 info
Frederick Rudolph (1962/1990). The American college and university. A history. Introductory essay and supplemental bibliography by John R. Thelin. The University of Georgia Press. isbn 0820312843 info
André Schiffrin (Ed.) (1997). The cold war & the university. Toward an intellectual history of the postwar years. New York: The New Press. isbn 1565840054
A. H. Smith (1952). New College and its buildings. Oxford University Press.


College life in the late middel ages, and later. As revealed by the buildngs. Interesting.Peter Searby (1997). A history of the University of Cambridge. Volume III, 1750-1870. Cambridge University Press. isbn 0521350603 info


De periode van het ontstaan en vorm krijgen van de Mathematcal Tripos, het examen der examens.Paul William Kingston & Lionel S. Lewis (Eds.) (1990). The high-status track: studies of elite schools and stratification. State University of New York Press. isbn 0791400115 info
Thomas Pole (1814, 1816/1969 reprint). A history of the origin and progress of adult schools. Woburn Books/Kelley.
Arthur G. Powell (1980). The Uncertain Profession. Harvard and the Search for Educational Authority. Harvard University Press. isbn 0674781228 info


A depressing history. Mainly on Harvard's graduate school of education. And the notion of teachng as an art, instead of a science.

 1. Harvard and the Schools
 2. The Harvard Normal
 3. Transformations in Professional Identity
 4. The Rise of Educational Science
 5. New Careers for the Socialization of Youth
 6. The Graduate School of Education
 7. The Formation of Educators
 8. Professional Training and Institutional Disaster
 9. The Lure of Social Science
 10. Educational Careers and the Missing Elite
 11. Epilogue: Roots of InstabilityF. M. L. Thompson (ed.) (1990). The University of London and the world of learning. 1836-1986. Hambledon. isbn 1852850329
Margo Todd (1987). Christian humanism and the puritan social order. Cambridge University Press. isbn 0521331293 info
Kim Townsend (1996). Manhood at Harvard. William James and others. London and New York: W. W. Norton. isbn 0393039390 review
Matthew Ramsey (1988). Professional and popular medicine in France, 1770-1830. The social world of medical practice. Cambridge University Press. isbn 0521305179 [quackery] info


De vorming van een professie. Toelating tot de beroepsgroep. Niet toelating tot de beroepsgroep: dan maar de volksgeneeskunst.William J. Reese (1995). The origins of the American high school. New Haven and London: Yale University Press. isbn 0300063849 info
Davis A. Reeder (Ed. reissued articles) (1980). Educating our masters. Addresses and essays by G. Combe, Sir James Kay-Shuttleworth, F. D. Maurice, Robert Lowe, Lyon Playfair, T. H. Green, Henry Solly, A. H. D. Acland and Michael Sadler. Edited with an Introduction by David A. Reeder Leicester University Press. isbn 0718550366
Rev. H. P. Stokes (1927). Ceremonies of the university of Cambridge. Cambridge at the University Press. info new edition softcover
Gianni Statera (1975). Death of a utopia. The development and decline of student movements in Europe. Oxford University Press. lcccd 74-79634
Reba N. Soffer (1994). Discipline and power. The university, history, & the making of an English elite 1870-1930. Stanford University Press. isbn 0804723834 info


The teaching of history.James F. Tent (1988). The Free University of Berlin. A political history. Indiana University Press. isbn 0253326664
Marcia Graham Synnott (1979). The half-opened door: discrimination and admissions at Harvard, Yale, and Princeton, 1900-1970. Greenwood Press. isbn 0313206171 [inserted: photocopy of Richard Farnum (1997). Elite college discrimination and the limits of conflict theory. Harvard Educational Review, 67, 507-532] info. Article by Marcia G. Synnott 1982 'The Half-Opened Door: Researching Admissions Discrimination at Harvard, Yale, and Princeton' American Archivist/Vol. 45, No. 2/Spring 1982 pdf
E. N. Suleiman (1978). Elites in French society. The politics of survival. Princeton University Press. isbn 0691075972 info
George Weisz (1983). The emergence of modern universities in France, 1863-1914. Princeton University Press. isbn 0691052433 info


Christopher Wordsworth (1877/1968 reissue). Scholae Academicae. Some account of studies at the English universities in the eighteenth century. Frank Cass.
fair (1967). The education of the people. A history of primary education in England and Wales in the nineteenth century. Routledge and Kegan Paul. isbn 0710021615


Leuk boek, uitgebreide citatenJohn Hubbel Weiss (1982). The making of technological man. The social origins of French engineering education. The M.I.T. Press. isbn 0262231123 info
Nicholas Tyacke (Ed.) (1997). The history of the University of Oxford. Volume IV Seventeenth-Century Oxford. Clarendon Press. isbn 0199510148 info
Georg Kaufmann (1888/1958 reprint). Geschichte der Deutschen Universitäten. Graz: Akademische Druck- u. U. Verlagsanstalt. — Unveränderter Abdruck der 1888 im Verlag J. G. Cotta in Stuttgart erschienenen Ausgabe. 442 + 587 pp. archive.org
Rainer A. Müller (1974). Universität und Adel. Eine soziostrukturelle Studie zur Geschichte der bayerischen Landesuniversität Ingolstadt 1472-1648. Berlin: Duncker & Humblot. isbn 3428031806
Edgar Bonjour (1960/1971). Die Universität Basel von die Anfängen bis zur gegenwart, 1460-1960. Basel: Helbing & Lichtenhahn.
Winfried Dotzauer (1971). Deutsche studenten an der Universität Bourges. Album et liber amicorum. Verlag Anton Hain. isbn 3445008213
Werner Conze, und Jürgen Kocka (Hrsg.) (1985). Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Teil I. Bildungssystem und Professionalisierung in internationalen Vergleichen. Klett-Cotta. isbn 3608912541
Alexander Busch (1959). Die Geschichte des Privatdocenten. Eine Soziologische Studie zur großbetrieblichen Entwicklung der deutschen Universitäten. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag. Göttinger Abhandlungen zur Soziologie. 5. Band.
Anton Schindling, u. a. (1988). 400 Jahre Arnoldinum, 1588-1988. Steinfurt: Greven. isbn 3923166257
Eike Wolgast (1986). Die Universität Heidelberg 1386-1986. Springer. isbn 354016829X 038716829X
Kees Gispen (1989). New profession, old order. Engineers and German society, 1815-1914. Cambridge University Press. isbn 0521371988 info
Vittorio Busato, Mineke van Essen & Willem Koops (Red.) (2015). Vier grondleggers van de pedagogiek. Ph. A. Kohnstamm, M. J. Langeveld, H. W. F. Stellwag, S. Strasser. Prometheus Bert Bakker. 9789035140462 info
Ph. J. Idenburg (1971). Theorie van het onderwijsbeleid.Wolters-Noordhoff. isbn 900141902X


Dit keuvelt en kabbelt maar door. Irritante oppervlakkigheid. Ik gooi hem in de oudpapierbak.F. J. Vaes (1930). Statistiek betreffende de eerste Hoogere Burgerschool met vijf-jarigen cursus te Rotterdam. Tweede uitgaaf 1865-1930. Niet in den handel, juli 1931. geheel in Delpher.nl
A. Th. van Deursen (1978/91). Mensen van klein vermogen. Het 'kopergeld' van de Gouden Eeuw. Bert Bakker. isbn 9035110110 [Plain lives in a golden age English by Maarten Ultee. Cambridge University Press, 2003] info
A. P. Kazhdan & Ann Wharton Epstein (1985). Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries. University of California Press. isbn 0520069625 info
H. Waddell (1927/89). The wandering scholars. The University of Michigan Press. isbn 0472094122
Piet de Rooy (2018). Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Wereldbibliotheek. isbn 9789028427280 info
Daniel P. Resnick (Ed.) (1983). Literacy in historical perspective. Washington Library of Congress. (For sale by the Superintendent of Documents, U. S. Government Printing Office Washington, D.C. 20402). isbn 0844404101.
Garmt H. Lesterhuis (1992). Uit een Rijks verleden. De Rijks 125 jaar, 1867-1992. Leeuwarden: Slauerhoff College. isbn 9090053476


Rijk aan historische feiten en details, vooral ook op wetgevingsgebied. In dat opzicht een tamelijk uniek boekwerk. Zoals over het thema 'meisjes en de HBS'. Schoolgelden. Cijfergeven. Anders dan bij veel wat oudere jubilieumboeken geen heldenverering, maar nuchtere belangstelling voor tal van opvattingen die zo radicaal anders zijn dan de huidige.June Purvis (1989). Hard lessons. The lives and education of working-class women in nineteenth-century England. Polity Press. isbn 0745606636
M. de Vroede en anderen (1973). Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België in de 19de en 20ste eeuw. Zeven delen. pdf's
Jan Cools (1984). Geschiedenis van het College te Herentals. Uitgave van de Oud-leerlingenbond van het Sint-Jozefscollege Herentals.


Gen isbn, geen index, geen inhoudsopgave sorry toch wel: 594-598. Omvangrijk: 600 blz plus vele foto's.Universities and the State in England, 1850-1939 The question of the relationships between universities and the state . . . Author: Keith Vernon 2004 Routledge pdf
Jan-Hendryk de Boer; Marian Füssel; Maximilian Schuh (Editors). Universitäre Gelehrtenkultur vom 13.-16. Jahrhundert: Ein interdisziplinäres Quellen- und Methodenhandbuch . 589 pp., index. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2018.(cloth). besproken door Willem Frijhoff
Bij het eeuwfeest der Haarlemmer Rijkskweekschool 1862-1962. Tien jaar Kweekschoolwet 1952-1962 Wolters.
Jenneke Krüger (2014). Actoren en factoren achter het wiskundecurriculum sinds 1600. Proefschrift (Jan van Maanen promotor). 24 Mb pdf
James Bowen (1975). A history of western education. Volume 2: Civilization of Europe: sixth to sixteenth century. London and New York: Methuen and St Martin's Press.
James Bowen (1981). A history of western education. Volume three, The modern West, Europe and the New World. Methuen and St Martin's Press. isbn 0416161308
When pirates studied Euclid. How did the sailors of early modern Europe learn to traverse the world's seas? By going to school and doing maths problems. By Margaret Schotte, is an assistant professor of history at York University in Toronto. She is the author of Sailing School: Navigating Science and Skill, 1550-1800 (2019).blog
Jaap Bottema (1999). Naar school in de Ommelanden. Scholen, schoolmeesters en hun onderwijs in de Groninger Ommelanden ca. 1500-1795. Egbert Forsten & Profiel. isbn 9052941807


goed verzorgd en informatiefKees van den Oord (Red.) (1999). Scolae de Buscho 1274-1999. Fragmenten uit de historie van de Latijnse School van 's-Hertogenbosch ter gelegenheid van het 725-jarig bestaan. Met namenlijsten. Vlijmen: Uitgeverij Histordia. isbn 907471112


Voor de helft historische studies, de andere helft naamlijsten..D. E. Bosselaar, B. Keulen, A. J. Luyt, G. Ras, & A. Sizoo (Red.) - [z.a.] (1930). Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het genootschap van leeraren aan Nederlandsche gymnasiën 1830-1930. Amersfoort.
Scott L. Montgomery (1994). Minds for the making. The role of science in American education, 1750-1990. Guilford Press. isbn 0898621895


Wow, belangrijke behandeling van curriculum-ontwikkelingen in de VS.B. O. Schoemaker (2018). Gewijd der jeugd voor taal en deugd. Het onderwijs in de Nederlandse taal op de lagere school, 1750-1850. Doctoral thesis. open access
Marita Mathijsen (2013). Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw VanTilt 9789460041440 info


Niet onbelangrijk voor geschiedenis van ons onderwijs.Eulenburg, F. (1904). Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer Gründung bis zur Gegenwart. in: Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Königl.-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Bd. 24, II. Leipzig. online
Windolf, P. (1990). Die Expansion der Universitäten 1870-1985. Stuttgart: Enke.


Belangrijk boek, ik heb geprobeerd het te kopen, maaar het was uitverkocht.Willem Frijhoff & Rob van Drie (1990). Het wapenboek van de Nederlandse studentenvereniging te Angers, 1614-1617. In Jaarboek van het Cnetraal Bureau voor Genealogie, deel 44, 115-148. open access
Hilde de Ridder-Symoens (1978). Universiteitsgeschiedenis als bron voor sociale geschiedenis. Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 10, 87-115. pdf
univ - Sheldon Rothblatt (1997). The modern university and its discontents. The fate of Newman's legacies in Britain and America. Cambridge: Cambridge University Press. isbn 0521453313
Rothblatt, Sheldon (1982). Failure in early nineteenth century Oxford and Cambridge. History of Education, 11 (1), 1-21. (genoemd in Webber, 1989) Now see Chapter 4 in Rothblatt (1997). 10.1080/0046760820110101 abstract
Chris Stray (2012). Rank (dis)order in Cambridge 1753-1909: the Wooden Spoon. History of Universities, 26 (1): 163-201. academia.edu
W. J. Costello (1958). The scholastic curriculum at early seventeenth-century Cambridge.(Harvard University Press). info
J. Scheurkogel (1981). Nieuwe universiteitsgeschiedenis in de late middeleeuwen. Tijdschrift voor Geschiedenis, 94, 194-204.


Geeft leuk overzicht hoe de nieuwe belangstelling voor universiteitsgeschiedenis is gekomen.univ - Verger, J. (1989). Les universités médiévales: intérêt et limites d'une histoire quantitative. Notes à propos d'une enquête sur les universités du Midi de la France à la fin du Moyen Age. In Julia, D., & Revel, J. (eds.). Les universités européennes du XVIe au XVIIIe siècle. Histoire sociale des populations étudiantes. Vol. II. (Uitgever vergeten te noteren, dat is EHES oid) Paris, p. 9-24. UBL 1993 D 41 (volume 1); 1993 D 42 (volume 1).
Leunis Daniël van Klinken (2009). Dienstbaar aan het onderwijs. Een studie naar de protestants-christelijke pedagogische tijdschriften uit de negentiende eeuw. Proefschrift Vrije Universiteit. http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/18201/dienstbaar_aan_het_onderwijs_dissertatie_compleet.pdf
Herbert M. Kliebard (1995). Why history of education? The Journal of Educational Research, 88, 194-199. 10.1080/00220671.1995.9941300 JSTOR preview `
Harold Stevenson, Hiroshi Azuma & Kenji Hakuta (Eds.) (1986). Child development and education in Japan. New York: Freeman. isbn 0716717417

Bob Schoemaker (20198). Gewijd der jeugd. voor taal en deugd. Het onderwijs in de Nederlandse taal op de lagere school, 1750-1850. Proefschrift Leiden. open access


Stukje in Didactief: Van schoonschrift naar communicatie.Diane Ravitch (2000). Left back. A century of battles over school reform. Touchstone. 9780743203265 info
R. Reinsma (Red.) (1964). Scholen en schoolmeesters in Friesland tussen 1830 en 1850. Bolsward: Osinga.
Heinz Schneppen (1960). Niederländische universitäten & deutsches Geistesleben von der Gründung der Universität Leiden bis ins späte 18 Jahrhundert. Münster Westf.: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. Dissertation Universität Münster
W. A. Wagener (1965). Een eeuw binnen met de bel. De geschiedenis van de eerste HBS met vijfjarige cursus te Rotterdam. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar.
A. Visser (1954). Latijnse school en gymnasium te Alkmaar. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Murmellius-gymnasium 1381-1904-1954. Alkmaar: Het Curatorium van het Murmellius-Gymnasium.
A. M. Amerka en anderen (1964). Gedenkboek Rijks Hogere Burgerschool te Groningen 1864-1964. J. B. Wolters.
P. J. Buijnsters & Leontine Buijnsters-Smets (2001). Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de negentiende eeuw. Waanders. isbn 9040095299 - - 503 blz gebonden-->
Teresa Morgan (1998). Literate education in the Hellenistic and Roman worlds. Cambridge UP. 9780521584661 Not in print anymore login and borrow from archive.org. Review by Raffaella Cribiore (author of 'Gymnastics of the mind 2001)
Nigel M. Kennell (1995). The gymnasium of virtue. Education and culture in ancient Sparta. Chapel Hill: The University of North Carolina Press. isbn 0807822191 info
Hilde de Ridder-Symoens (Ed.)(1992). A history of the university of Europe. Volume I, Universities in the middle ages. Cambridge: Cambridge University Press.
Hilde de Ridder-Symoens (Ed.) (1996). A history of the university in Europe. Volume II Universities in early modern Europe (1500-1800). Cambridge UP. 052136106
Walter Rüegg (Her.) (2004). Geschichte der Universität in Europa. Band III vom 19. Jahrhundert zum Zweiten Weltkrieg 1800-1945. C. H. Beck. isbn 3406369545
Alfonso Maierù; (1994). University training in medieval Europe. Translated & editied by D. N. Pryds. Leiden: Brill. isbn 9004098232
G. H. M. Delprat (1856). Verhandeling over de Broederschap van G. Groote en over den invloed der fraterhuizen op den wetenschappelijken en godsdienstigen toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de veertiende eeuw. Arnhem: bij Is. An. Nijhoff en zoon. gebonden tweede vermeerderde en verbeterde druk. 371 blz Gaat vooral ook over onderwijs! Niet in Delpher gevonden.
W. P. Gerritsen, Annelies van Gijsen & Orlanda S. H. Lie (Red.) (1991). Een school spierinkjes. Kleine opstellen over Middelnederlandse artes-literatuur. Hilversum: Verloren. 9065502424 info
Shulamith Shahar (1990). Childhood in the middle ages. London: Routledge. 342 pp softcover 0415073294 De tweede helft gaat vooral over onderwijs.

december 2021 \ contact ben at at at benwilbrink.nl      

Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/literature/onderwijsgeschiedenis.htm#Cronbach_Suppes http://goo.gl/0Tep3