Literatuur over examenregelingen


Ben Wilbrink


Zie ook zittenblijven.htm
Zie ook cijfergeven.htm
Zie ook cesuurbepaling.htm
Zie ook examens.htm
Niets nieuws onder de zon

In den aanvang toch werd tusschen alle vakken compensatie aangenomen; later werd voor de hoofd- en hulpacten gevorderd , dat de candidaat niet slechts in alle vakken te zamen , maar bovendien in de Nederlandsche taal en in het rekenen te zamen , één goedkeuringsteeken meer zou verkregen hebben dan de helft van het maximum der teekens die konden behaald worden.

Bij het laatst afgenomen examen eindelijk is voor hoofd- en hulponderwijzers en onderwijzeressen de eisch gesteld , dat zij èn in de taal èn in het rekenen afzonderlijk, èn in de overige vakken te zamen één teeken meer dan de helft van het maximum hadden verkregen , terwijl voor de vakken van het meer uitgebreid lager onderwijs drie vierde deelen van dat maximum , voor al de onderdeelen van het programma te zamen genomen , gevorderd zijn.

Verslag van den Staat der Hooge-, Middelbare en Lagere scholen over 1864/1865 (Bijlagen van het Regeringsverslag) vel 4013 16049 Tweede KamerBen Wilbrink: Strategic Preparation for Achievement Tests (project) start page
abstract
../publicaties/95gif/95Strat6ORD265247.gif

Ben Wilbrink (1995). Studiestrategieën die voor studenten èn docenten optimaal zijn: het sturen van investeringen in de studie. Korte versie in Bert Creemers e.a. (Red.), Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 1995. Proceedings van de Onderwijs Research Dagen 1995 te Groningen (218-220). Groningen: GION. Paper: auteur abstract
Figuur 7

Ben Wilbrink (1995). Van Naerssen's tentamenmodel in algemene vorm. Korte versie in B. Creemers e.a. (1995). Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 1995. Proceedings van de Onderwijs Research Dagen 1995 te Groningen. Groningen: GION. 114-115. Paper: auteur. html
Ben Wilbrink (1992). Modelling the connection between individual behaviour and macro-level outputs. Understanding grade retention, drop-out and study-delays as system rigidities. In Tj. Plomp, J. M. Pieters & A. Feteris (Eds.), European Conference on Educational Research (pp. 701-704.). Enschede: University of Twente. Paper: auteur. html
figure

Ben Wilbrink (1992). The first year examination as negotiation; an application of Coleman's social system theory to law education data. In Tj. Plomp, J. M. Pieters & A. Feteris (Eds.), European Conference on Educational Research (pp. 1149-1152). Enschede: University of Twente. Paper: auteur. htm
Marjon Voorthuis en Ben Wilbrink (1987). Studielast, rendement en functies propedeuse. Relaties tussen wetgeving, theorie en empirie. Deelrapport 2: Evaluatie-onderzoek Wet Twee-fasenstructuur. Amsterdam: SCO-rapport 112. html
../publicaties/80ToetsenHerk521244.GIF

Ben Wilbrink (1979). Toetsen, herkansen, studievertraging: Achterliggende mechanismen. Onderzoek van Onderwijs, 9, juni, 7-11. html
abstract
Han Starren (1989). Optimaliseren van leerresultaten via veranderen van examenregels. Heymans Bulletin Psychologische Instituten R. U. Gronignen HB_89_**_IN
abstract
D. N. M. de Gruijter (1990). De propedeutische examenregeling. Bureau Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Leiden Memorandum 1035-90. abstract
M. J. Cresswell (1987). A more generally useful measure of the weight of examination components. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 40, 61079 abstract [JSTOR, free online, bij registratie]
abstract10 mei 2013 \ contact ben at at at benwilbrink.nl      

Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/literature/examenregelingen.htm http://goo.gl/YqURE