Rekenproject: Historisch — rekenopgaven

Ben Wilbrink

rekendidactiek
    ontwikkelingen in het rekenonderwijs
        pabo
        historisch: rekendidactiek historisch: rekenopgaven
        van HieleFreudenthalTreffers
Collectie Nederlandsch Schoolmuseum, veel titels volledig gescand! websiteUniversiteit van Amsterdam, Tekstbank: Collectie Nederlansch Schoolmuseum. site


Wat vinden we zoal in deze fraaie collectie, vooral negentiende eeuw?


NN (1895). Beginselen van de theorie der rekenkunde voor d laagste klas van kweekscholen. scan Titel:   Inleiding tot de mathematische weetenschappen. Of gemeenzaame leerwyze der arithmetica en algebra  Bewaard   Auteur:   Strabbe, Arnoldus Bastiaan     Uitgave:   Amsterdam: J.B. Elwe, 1804 2e dr. doorgaans veel verm. en verb     Taal:   Nederlands     Onderwerp:   Wiskunde: wiskunde: algemeen     Trefwoord:   Rekenen | Leermiddelen (vorm)     Opmerking:   Dl. 1Arnoldus Bastiaam Strabbe (mathematicus en stads wynroeijer te Amsterdam) (1804, 2e). Inleiding tot de mathematische weetenschappen of gemeenzame leerwyze der arithmetica en algebra. Eerste deel behelzende een beknopt samenstel van de eerste beginselen der algemeene rekenkunde. Ten dienste der geenen, welke zich in de eenvoudigste grondbeginselen deezer weetenschap willen oeffenen.. J. B. Elwe. scanJan van Olm (in leven onderwijzer in de rekenkunst, te Groningen) (1808 13e). Rekenboek van Jan van Olm. N. Veenkamp en J. Groenewolt. scanP. J. Prinsen (onderwijzer der schole van het departement Haarlem der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen) (1813). Rekenboek, ingerigt naar de tegenwoordige behoefte der scholen (tweede deeltje) A. Loosjes, Pz. scanArnoldus Bastiaan Strabbe (lid en sevretaris van het gezegde genootschap; lid van de sociëteit der kunst-rekenaren te Hamburg, en leermeester der wiskunst te Amsterdam) (1814 2e). Eerste beginselen van de arithmetica of rekenkunst, ten gebruike der scholen vierde deel: opgedragen aan het Genootschap der Mathematische Wetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven . J.B. Elbe. (eerste uitgave 1790) scanNN (1814). Voorbeelden tot oefening in de hoofdregelen der rekenkunde, met geheele en onbepaalde getallen: benevens eene korte verklaring van dezelve, ten dienste der scholen 's Gravenhage: Gebroeders Giunta D'Albani en wordt uitgegeven, bij de erve Thierry en Mensing en zoon, 1814 scanNN (bewerker van Willem Bartjens) (1816). De vernieuwde rekenkunst van Mr. Willem Bartjens, uit welke men de voornaamste regelen dier wetenschap leeren kan: op nieuw ieder voorstel nagezien, en elke regel met eene definitie van dezelven vermeerderd door een schoolonderwijzer binnen Rotterdam J. Hendriksen. scanWillem van den Hoonaard (onderwijzer te Hilligersberg) (1817). Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien.eerste stukje Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel. scan

Danny Beckers en Marjolein Kool (2004). Willem Bartjens (1604/2004). De Cijfferinghe (1604). Het rekenboek van de beroemde schoolmeester. Hilversum: Verloren.


Het eeuwfeest was aanleiding nog eens te gaan zoeken naar een exemplaar van die eerste editie, en dat is gevonden in Antwerpen. Een facsimile hiervan is in dit boek opgenomen. Dan is nu dus te zien dat de editie van 1779 nauwelijks verschilt van die van 1604, in ieder geval zijn de oorspronkelijke gedichtjes eruit verdwenen.
Verschenen in de serie Rekenmeesters
Zie annotatie in trucjes.htm#Beckers Kool.


Danny Beckers over leven en werk van Bartjens, in NWA 5/5 2004 pdf
P. Wijdenes (1924). Voorlooper op de rekenboeken voor de H.B.S en voor M.U.L.O., tevens slotstukje voor het rekenonderwijs op de lagere school. P. Noordhoff.

Dit boekje geeft een tijdsbeeld. Ik ben wel benieuwd hoe dit past in de historische ontwikkeling van het rekenonderwijs, en het denken over het rekenonderwijs. Als ik het goed heb, spreekt dezelfde Wijdenes zich na de oorlog uit tegen de idioot ingewikkelde breukensommen zoals hierbeneden afgebeeld: kindermishandeling. Ik kijk dat nog na.

Wijdenes deelt de stof in 20 paragrafen in. Ik geef uit elke paragraaf een opgave. Dit waren wel de gekke jaren twintig voor de rekentoetsen, zo te zien. Veel verschil met realistische rekentoetsen zie ik niet, behalve dat die van 1924 waanzinnig moeilijk zijn in vergelijking tot de huidige. Het zou me verbazen wanneer ik tussen deze meuk ergens nog opgaven vind die naar redelijke maatstaven vandaag nog door de rekenbeugel kunnen. Zo te zien werd het rekenen in de twintiger vooral gebruikt om de selectie voor de mulo, de hbs, het gymnasium, en de mms te regelen. En natuurlijk schemert overal in door dat er veel functies in de samenleving waren waar wel degelijk stevig en nauwkeurig moest worden gerekend.

Merk op dat Wijdenes de opgaven rubriceert naar opgavetype. Dat is veelzeggend: het rekenonderwijs is in deze zin ook een aanfluiting, omdat de leerlingen wordt geleerd hoe je een beperkt aantal echt schoolse rekenproblemen altijd op dezelfde manier moet aanpakken. Bijvoorbeeld: A doet een werk in 5 dagen, B doet datzelde werk in 7 dagen . . . . Enzovoort.H. Scholte (1919 8e). Hoeveel en waarom? Supplement voor hen, die zich voorbereiden voor de toelating op hoogere burgerschool of gymnasium. J. B. Wolters.


De rekenboekjes zelf zijn ws. 1893 uitgegeven als ‘Hoeveel en waarom’; ws heeft de KB de hele serie van de eerste druk?


De genoemde rekenmethode geeft redelijk uitsluitsel over het rekenonderwijs dat de leerlingen hebben gehad. Onbekend blijft wat Scholte vindt dat de score op een willekeurig uit deze bundel samengetselde toets zou moeten zijn, om gerust te kunnen zijn op het op de toelatingstoets te behalen resultaat. Zouden we het hem kunnen vragen, dan zou hij waarschijnlijk herhalen dat de selectiviteit van die toelatingen per school verschilt, maar mogelijk ook voor dezelfde school van jaar tot jaar kan verschillen. Uit arren moede zouden we dan een heel globale vuistregel aan kunnen houden: voor een redelijke kans om toegelaten te worden, zal toch rond 70% van deze opgaven goed beantwoord moeten kunnen worden. Wat zijn dan de vragen?
H. J. Lugtmeijer & J. Boers (1953). Naar aanleg en tempo. Gedifferentieerde rekenmethode voor de lagere school. dertiende deeltje B. 26e druk. W. J. Thieme & Cie.


Op de achterzijde staat de hele rekenmethode beschreven: 14 deeltjes, deel 1 in twee delen; eveneens 14 onderwijzersboekjes met aanwijzingen, rekendictees en antwoorden; drie deeltjes cijferen voor klas 4 tot 6, met 3 onderwijzersboekjes. Ca. 100 gram per deeltje: 312 kg. :-)H. J. Lugtmeijer & J. Boers (1963). Redactievraagstukken voor het toelatingsexamen v.h.m.o. Naar onderwerp gerangschikt. Per onderwerp behandeld in opklimmende moeilijkheid. Zutphen: W. J. Thieme & Cie.
J. Mooijaart (1963). Parate kennis op de nieuwe kweekschool. Paedagogische Studiën, 40, 483-500. [wel online beschikbaar, ik zoek dat nog op, zie ook PedagStud.htm]


Zie ook mijn blog Parate rekenkennis op de nieuwe kweekschool 1960 op het BON-forum.Gerard Alberts & Bert Zwaneveld (2001). Interview Henk Schuring, vertrekkend wiskundeman bij het Cito. Alle dagen eindexamen. NAW 5/2 nr. 3 september 2001. 262-265. pdfFred Goffree, Willem Faes & Wil Oonk (1988). Reken vaardig. Wiskunde & didactiek 0. Wolters-Noordhoff.


Fred Goffree (1993). Kleuterwiskunde Wolters-Noordhoff. Fred Goffree (1982/1994). Wiskunde & didactiek 1. Wolters-Noordhoff.

Fred Goffree (1992). Wiskunde & didactiek 2. Wolters-Noordhoff.

Fred Goffree (1985). Wiskunde & didactiek. Derde deel. Wolters-Noordhoff.


L. N. H. Bunt (1958). The teaching of arithmetic and mathematics to students between 6 and 15 years of age in the Netherlands. Subcommittee for the Netherlands of the International Commission on Mathematics Instruction. J. B. Wolters (77 blz. brochure)

Bunt heeft enkele voorbeelden vertaald, zoals Rekenen I en Rekenen II in de toelatingsexamens voor h.b.s. en gymnasium in Hilversum, 1955 (blz 69-70), en een voorbeeld van een rekentoets opgesteld door het Nutsseminarium (p. 70-71). Bunt (blz. 72) noemt nog de volgende publicaties:

Het idee bij al deze drukte is tamelijk simpel: het gaat om de voorspelling van de schoolloopbaan in het vo, en dat doen we dus door de kandidaten een intellectuele uitdaging te geven, zodanig dat de verschillen tussen leerlingen goed worden uitvergroot. Ik vind het maar eng; het gaat hier om 12-jarigen. Ik ben er zelf destijds (1956) ook aan onderworpen (een proefklas zelfs). Die proefklas is beschreven door Stellwag, een boek dat Bunt niet lijkt te kennen.


H. W. F. Stellwag (1955). Selectie en selectiemethoden. Een inleidende studie in het aansluitingsvraagstuk L.O. en V.H.M.O. Groningen: J. B. Wolters.


Bevat voorbeeldmateriaal uit toelatingstoetsen en proefklassen.D. J. Kruijtbosch (1916). Schriftelijke opgaven van het eindexamen der Hoogere Burgerscholen vanaf 1885. J. B. Wolters.Kruijtbosch, D. J. Kruijtbosch (1936). Schriftelijke opgaven van het eindexamen der Hogere Burgerscholen-B met vijfjarige cursus. Wolters.D. J. Kruijtbosch en S. J. Richter (1956). Schriftelijke opgaven van het eindexamen der hogereburgerscholen-B met vijfjarige cursus. Wolters-Noordhoff.S. J. Richter (1969). Schriftelijke opgaven van het eindexamen der gymnasia. Wolters-Noordhoff.J. Versluys (1893). De akten-examens voor wiskunde lager onderwijs in 1892. Verslag der examen-commissie en oplossing der vraagstukken. Amsterdam: W. Versluys. schoolmuseum onlineW. H. Wisselink (1894). Rekenschool. Oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen. Vijfde stukje. Getallen van 1—1000000. Eenvoudigste breuken 12110. P. Noordhoff. dertiende druk schoolmuseum onlineW. H. Wisselink (1893). Rekenschool. Oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen. Achtste stukje. Vraagstukken ter Herhaling, enz.. P. Noordhoff. derde druk schoolmuseum onlineWalda, R. H. Walda (1890). Vraagstukjes ter toepassing van de hoofdregels met geheele benoemde getallen. Rekenboekje voor eerstbeginnenden. Sneek: J. Campen.G. M. Wilson and Kremer J. Hoke (1920). How to measure. New York: The Macmillan Company. two fold-out grading scales (spelling, drawing) Internet Archive


Hoofdstuk 4 The measurement of arithmetic 58-109 geeft enkele toetsen met normtabellen! Tijdcapsule 1920. Blader het boek eens door, op de site van archive.org. Een interessante test is de Stone Reasoning Test, laten we daar eens naar kijken. Ik doe geen poging om de opgaven te vertalen, maar ook zonder vertaling is waarschijnlijk wel in te zien dat dit inderdaad geen rekentoets is, maar een intelligentietest. De tabelletjes met resultaten laten dat ook zien: de basale rekenvaardigheid zal van klas 6 naar 8 niet zo gek veel verbeteren, maar de scores op deze test verdubbelen bijna. Achter iedere opgave het aantal punten voor een goed antwoord.Toetsnaald


Ik ben op zoek naar deze boekjes. schoolmuseum.uba.uva.nl heeft 16 hits voor ‘toetsnaald’, maar wat stelt het voor? Meest gaat het om uitgeversadvertenties, dat schiet dus niet op. Tenminste één boek is in gescande vorm beschikbaar, zie hierbeneden.Het Schoolblad
H. F. M. de Smet & Victor Julius D’Espallier (1957). Schoolvorderingentest voor rekenen: ten behoeve van hen die het zesde studiejaar L.O. verlaten. Leuvense Universitaire Uitgaven: Standaard-Boekhandel. [aanwezig uitleenbaar KB Den Haag]
J. W. van der Hulst & A. Reens (zd [zestiger jaren]). Cijfers en normen. Leergang voor het grafisch bedrijf. Vereniging tot Bevordering van de Vakopleiding in het Boekdrukkers-, Rasterdiepdruk- en Chemigrafisch bedrijf.


Prachtig materiaal voor wie gek is op contextopgaven. Maar dit zijn wel vakspecifieke contexten! Een aantal opgavenreeksen doorbladerend is het wel duidelijk dat het hier niet gaat om de rekenvaardigheid, maar om het om kunnen gaan met het vakjargon. Dat er daarbij ook gerekend moet worden, zal ongetwijfeld mede de bedoeling hebben om de rekenvaardigheid op peil te houden, niet om deze te toetsen. Interessante visie op redactiesommen/contextopgaven. Toch?C. A. Reeser & H. Turkstra (rapporteurs) (1940). Rapport uitgebracht aan het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam omtrent door de Wiskunde-Werkgroep samengestelde opgaven voor het toelatingsexamen 1939 (Rekenen II) [aanwezig: KB] pdf scans 20 Mb

C. A. Reeser & H. Turkstra (rapporteurs) (1940). Rapport uitgebracht aan het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam omtrent door de wiskunde-werkgroep samengestelde opgaven voor het toelatingsexamen 1940 : (rekenen II)/ [rapporteurs: C.A. Reeser, H. Turkstra] [aanwezig: KB] pdf scans 20 Mb


Tot de in de titel genoemde werkgroep behoorden o.a. Philip Kohnstamm (vz), E. W. Beth, E. J. Dijksterhuis, Tatjana Ehrenfest-Afanassjewa.Cornelis Adriaan Reeser (1941). Vergelijking van toelatingsexamen rekenen II 1939 (opgaven Nutsseminarium) met de rapportcijfers voor wiskunde in de 1e klasse 1940. Mededelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam ; no. 35. Wolters. Overdruk uit Paedagogische Studiën, april 1941, 56-66. lees artikel hier
Hessel Turkstra (1952). Toelating tot en selectie op de M.S. Christelijk Paedagogisch Studiecentrum. [aanwezig: KB] pdf scans 20 MbHessel Turkstra (1957). Een onderzoek over de correlatie tussen de vorderingen voor algebra en meetkunde in de eerste klas van de middelbare school en het cijfer voor rekenen op de l.s. en op het toelatingsexamen voor de middelbare school. Euclides, 32, 161-172. annotaties
Karin den Heijer ‏‪@KdenHeijer‬ Apr 14 Karin den Heijer (14 april 2014): Dit is ook een leuk alternatief voor de 3F 'reken'toets klas 6 VWO. Geen rekenmachine, geen kladpapier, voor klas 1! ‪pic.twitter.com/rLSRNBA4yq ‬tweet


Binnen 24 uur meer dan 60 retweets. Heeft landelijke belangstelling getrokken. Is Nederland er dan toch eindelijk klaar voor?Brouwer, W. H. Brouwer, I. C. Van Houte, P. Post en M. C. J. Scheffer (1955). Schoolkinderen uit sociaal zwakke gezinnen. Groningen: Wolters. Mededelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.
Henry van Engen, Maurice L. Hartung, Harold C. Trimble, Emil J. Berger, Ray W. Cleveland, E. Glenadine Gibb, James E. Stochl & Ray Walch (1969). Mathematics: concepts, applications. First course; Second course (2 vols). Teacher's edition. Glennview, Illinois: Scott, Foresman and Company. [The Basic Mathematics Program (6 preceding volumes)] [seems to be extremely rare; no information on the www located?]
A. van de Glind (1986). Elementair rekenen en tekenen algemene economie. Wolters-Noordhoff. isbn 9001338488 Met Meneer van Dalen wacht op antwoord. Er is een afzonderlijke Handleiding bij uitgegeven. Voor klassikaal gebruik bedoeld boekje om rekenvaardigheid op te peppen.
H. J. Ots (z.j., ws ca 1980). Getal en economie. Voor het HAVO. Van Walraven. isbn 9060493230 40 blz octavo ".. voor leerlingen bij het havo, die moeite hebben met de toepassing van elementaire wiskunde bij economie. Met Meneer van Dalen wacht op antwoord ;-)
K. Suzenaar (1942 3e). Algebra voor Lagere Nijverheidsscholen I. Nieuwe N.O. Serie. AE. E. Kluwer

tweet


22 oktober 2014 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/hist_rekenopgaven.htm http://goo.gl/r0YDo