Language education

An inventory

Ben Wilbrink


My intention in creating these 'education pages' is to assemble materials from several disciplines to investigate how they are handling common sense ideas, folk ideas, naive ideas, whatever they might get called, that are inconsistent with the scientific ideas in that particular discipline. The prime example is the folk physics of pupils that is frustrating their learning the classical mechanics of Newton, while most programs or teachers do not explicitly handle this problem, or even are aware of it. While this kind of problem evidently is frustrating the efficiency of education, it also touches on what is valid assessment of knowledge of physics. Designing physics tests should touch on this issue.

There is a flipside to this kind of issue: there are also intuitions etcetera that are consistent or might be regarded as consistent with scientific ideas. They could be of great significance in education, because they might make it possible to introduce complex ideas much earlier, much simpler. Among others Andrea DiSessa is running some projects along this line, in matheducation. For a more general approach to research on intuitions see for example the work of Gerd Gigerenzer (site).


 

Physics education
Mathematics education
Life sciences education
Humanitieses education
Language education
conceptual change (paradigm shift)
The inventory will contain studies, web pages etc. that in one way or another might touch on the topic of designing language test items. The literature on language teaching is quite extensive, I will use the principle of serendipity in regard of the literature in general: items in my library or that I have seen otherwise.

direct hits
Cornelia Glaser and Joachim C. Brunstein (2007). Improving Fourth-Grade Students’ Composition Skills: Effects of Strategy Instruction and Self-Regulation Procedures Journal of Educational Psychology, 99, 297-310. abstractMichael Pressley, Lindsey Mohan, Lisa M. Raphael & Lauren Fingeret (2007). How Does Bennett Woods Elementary School Produce Such High Reading and Writing Achievement? Journal of Educational Psychology, 99, 221-240. abstract zie ook hier Stanislas Dehaene (2007). Les neurones de la lecture. Odile Jacob. [Reading in the brain: The science and evolution of a human invention. Viking

Sebastian P. Suggate (2009). School entry age and reading achievement in the 2006 Programme for International Student Assessment (PISA). International Journal of Educational Research 48 (2009) 151–161. abstract

David R. Olson and Nancy Torrance (1981). Learning to meet the requirements of written text: language development in the school years. In Carl H. Frederiksen and Joseph F. Dominic: Writing: The nature, development, and teaching of written communication. Volume 2: Process, development and communication. Erlbaum.


regulars
Steve Graham & Dolores Perin (2007). A Meta-Analysis of Writing Instruction for Adolescent Students Journal of Educational Psychology, 99, 445-476. abstractJames S. Kim (2007). The Effects of a Voluntary Summer Reading Intervention on Reading Activities and Reading Achievement. Journal of Educational Psychology, 99, 505-515. abstract

Dutch
Caroline Kroon & Ineke Sluiter (Voorzitters) (juli 2010). Het geheim van de blauwe broer. Eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen. pdf

tekstinterpretatie


"Ik krijg weer dezelfde leesblindheid als op de middelbare school. Het gevoel: ik moet dit vooral zo goed lezen dat ik er straks allerlei gedetailleerde vragen over kan beantwoorden. (...) Stel je voor dat dat je mensen die net Gran Torino van Clint Eastwood in de bios hebben gezien daar vragen over gaat stellen? Als je dat vijf keer gebeurt, ga je nooit meer naar de bioscoop." Gerrits: Alles goed en wel, maar hoe toets je dan of wel of iemand het Nederlands beheerst? "Leg hem een tekst voor van een A4'tje en vraag of hij precies hetzelfde in één alinea wil vertellen. Of het omgekeerde: geef één alinea, met de opdracht: verrijk deze tekst tot een A4'tje."

Robin Gerrits (19 mei 2009). Eindexamens 2009. Herman Koch. Over het examen Nederlands. De Volkskrant, p. 2.

José Noijons en Erna van Hest (2009). Het ERK en de examens leesvaardigheid. Een Europees referentiekader voor talenexamens: een utopie? Examens. Tijdschrift voor de Toetspraktijk, #3 pdf

J. Karsemeijer en G. Kazemier (1938/1968). Nederlands na 1600. Proza en poëzie ter lezing en verklaring voor leerlingen der hoogste klassen van V.W.O. en H.A.V.O. Wolters-Noordhoff. negentiende druk.

Lakoff, George Lakoff & Mark Johnson (1980/1999). Leven in metaforen. (Metaphors we live by.) SUN.

Tol, Eva M. Tol-Verkuyl (2001).Fundamenten voor taalbeschouwing. Een synthese van opvattingen over het gebruik van taalkundige kennis in het taalonderwijs. Coutinho.

Aarnoutse, Cor Aarnoutse & Ludo Verhoeven (Red.) (2003). Tussendoelen gevorderde geletterdheid. Leerlijnen voor groep 4 tot en met 8. Expertisecentrum Nederlands. isbn 9077529020

Robin Gerrits (26 april 2006). Leesniveau basisschool onvoldoende. De Volkskrant p. 2.

Assink, E. Assink & G. Verhoeven (1985). Visies op spelling. Wolters-Noordhoff. isbn 900104400X — 226 blz. paperback

Bert van Onna & Carel Jansen (2006). Nederland talenland? Over de beheersing van Engels, Duits, Frans en Nederlands in Nederlandse organisaties. Interne publicatie Afdeling Bedrijfscommunicatie, Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen. pdf

Inspectie van het Onderwijs (2006). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2004/2005. op deze site

Philip Freriks, Han van Gessel, Bas van Kleef (1999). Tien jaar Groot Dictee. Van przewalskipaard tot guichelheil. Het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Sdu.

Oostdam, R. J. (1991). Argumentatie in de peiling. Aanbod en prestatiepeiling van argumentatievaardigheden in het voortgezet onderwijs. Proefschrift UvA. Amsterdam: SCO.

Anne Kerkhoff, Petra Poelmans, John H. A. L. de Jong, Matthew Lennig (2005). Verantwoording toets gesproken Nederlands, ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie van het Koninkrijk der Nederlanden. 's-Hertogenbosch: Cinop. pdf


Fr. Closset (1954). Inleiding in de didactiek van de levende talen. Meulenhoff/Muusses/Noordhoff/Nijgh & van Ditmar/Spruyt, van Mantgem & de Does.

Overdiep, G. S. Overdiep (1936/1949). Stilistische grammatica van het moderne Nederlands. W. E. J. Tjeenk Willink.

Daniëls, Wim Daniëls (1994). De geschiedenis van de komma. Sdu.

Maaike Hajer & Theun Meestringa (2004). Handboek taalgericht vakonderwijs. Uitgeverij Coutinho.

Nieuwenhuijsen, P. M. Nieuwenhuijsen (Red.) (1993). Het schoolvak Nederlands in het secundair/voortgezet onderwijs. Verslag van de zevende conferentie. Groningen: Conferentie HSN. isbn 9090071512

Hulshof, Hans Hulshof (1971). Taalsysteem en taalbouwsels. Inleiding tot een Nederlandse schoolgrammatica en teksttheorie op transformationeel-generatieve grondslag. Uitgeverij nib, Zeist.

Hulshof, Hans Hulshof (1995). Moedertaaldidactiek in ontwikkeling naar een vakdidactische kennisbasis. Rede KU Nijmegen.

Berg, B. van den Berg (1968). Actieve taalbeheersing van twaaljarigen. Instituut De Vooys. – gestencild

Truss, Lynne Truss & Wim Daniëls (2004). Eten, vuren en beuken. Keiharde regels voor interpunctie. Prometheus.

Dis, L. M. van Dis en anderen (1962). Didactische handleiding voor de leraar in de moedertaal. J. M. Meulenhoff, J. Muusses, Erven P. Noordhoff.

Moormann, J. G. M. Moormann (1936). De moedertaal. Een didactiek voor het middelbaar en lager onderwijs. Dekker & Van de Vegt.

Damhuis, R. Damhuis, K. de Glopper & H. Wesdorp (1983). Het opstelonderwijs. Stelvaardigheid in het voortgezet onderwijs: theorie en praktijk. SCO Rapoort.

Glopper, K. de Glopper (1985). Schrijfprestaties in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek naar de stelvaardigheid van leerlingen in het derde leerjaar LTO, LHNO, MAVO, HAVO en VWO. SVO/SCO

Glopper, K. de Glopper & E. van Schooten (1990). De inhoud van de examens Nederlands voor HAVO en VWO.

Klinkenberg, S. Klinkenberg, P. H. van de Ven & J. de Vroomen (Red.) (1982). Moedertaal leren doceren. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Leidse Werkgroep Moedertaaldidactiek (1980). Moedertaaldidactiek. Een handleiding voor het voortgezet onderwijs. Dirk Coutinho.

Leidse Werkgroep Moedertaaldidactiek (1982). Moedertaalonderwijs in ontwikkeling. Dirk Coutinho.

Nijmeegse Werkgroep Taaldidactiek (1985). Taaldidactiek aan de basis. Wolters-Noordhoff. 3e druk.

Griffioen, J. Griffioen & H. Damsma (1978). Zeggenschap. Grondslagen en een uitwerking van een didactiek van het Nederlands in het voortgezet onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Moor, Wam de Moor & Ilse Bolscher (Eds) (1996). Literatuuronderwijs in het studiehuis. NBLC. isbn 9054831154 — 240 blz. paperback

Peer, Willie van Peer & Jos Tielemans, J. (1984). Instrumentaal. Fundamenten en modellen voor moedertaalonderwijs. Deel 1. fundamenten Amersfoort: Acco. isbn 9033409011 (deel 1) — 355 blz. quarto softcover, verwoest

Wesdorp, H. Wesdorp (1974). Het meten van de produktief-schriftelijke taalvaardigheid. Directe en indirecte methoden: 'opstelbeoordeling' versus 'schrijfvaardigheidstoetsen' Muusses.

Jongsma, Henk Jongsma, Paul Merkx, Jan van der Pol & Evelien Flier (2003) Nieuw topniveau. Nederlands voor de tweede fase. Havo-vwo Informatieboek Thieme-Meulenhoff.

I. van der Velde (1956). De tragedie der werkwoordsvormen. Een taalhistorische en taaldidactische studie. Wolters. Proefschrift R.U. Groningen.


English


In general: research on reading and writing.Laura Cutler & Steve Graham (2008). Primary Grade Writing Instruction: A National Survey. Journal of Educational Psychology, 100, 907-919. abstractKenneally, Christine (2007). The first word. The search for the origins of language. Viking.

Rosamond Mitchell and Florence Myles (2004). Second language learning theories. Hodder Arnold. Second edition (original one: 1998).

Rhona S Johnston and Joyce E Watson (2005). A Seven Year Study of the Effects of Synthetic Phonics Teaching on Reading and Spelling Attainment. Insight, 17 html pdf report

Catherine Snow, Peg Griffin, M. Susan Burns (Eds) (2005). Knowledge to Support the Teaching of Reading: Preparing Teachers for a Changing World. Jossey Bass. isbn 9780787974657 078797465X . chapter 1 online for free

Charles W. Stansfield and Daniel J. Reed (2004). The Story Behind the Modern Language Aptitude Test: An Interview With John B. Carroll (1916–2003). Language assessment quarterly, 1, 43-56. pdf

John B. Carroll (1961). Fundamental considerations in testing for English language proficiency of foreign students.

John B. Carroll (1965). Research on teaching foreign languages. In N. L. Gage: Handbook of Research on Teaching (pp. 1060–1100). Chicago: Rand McNally.

Set-10. Test description. Validation summary. Menlo Park: Ordinate, 2004. pdf

Vivian Cook (August 27, 2004). Why I think we need a national spelling survey among schoolchildren. The Times Higher p. 14.

Yo-An Lee (2006). Towards Respecification of Communicative Competence: Condition of L2 Instruction or its Objective? Applied Linguistics, 27, 349-376.

Susan E. Israel, Cathy Collins Block, Kathryn L. Bauserman, Kathryn Kinnucan-Welsch (Eds) (2005). Metacognition in literacy learning : theory, assessment, instruction, and professional development. Erlbaum.

Jan van Bruggen (2003). Explorations in graphical argumentation. The use of external representations of argumentation in collaborative problem solving. Proefschrift Open Universiteit. pdfRon Oostdam en Gert Rijlaarsdam (1995). Towards strategic language learning. Amsterdam University Press (USA: The University of Chicago Press).Peter Johnston (1987). The process of assessment in the language arts. In James R. Squire: The dynamics of language learning research in reading and English. (335-358). National Council on Research in English & ERIC pdf (book)Donald Graves (1983). Writing: Teachers and children at work. Heinemann Educational Books. reviewed; 1985 ‘All childrne can write’; YouTube; interview

J. Charles Alderson, Neus Figueras, Henk Kuijper, Guenter Nold, Sauli Takala, Claire Tardieu (2006). Analysing Tests of Reading and Listening in Relation to the Common European Framework of Reference: The Experience of The Dutch CEFR Construct Project. Language Assessment Quarterly: An International Journal, 3, 3-30.Tim McNamara (2006). Validity in Language Testing: The Challenge of Sam Messick's Legacy. Language Assessment Quarterly: An International Journal, 3, 31-51.Liying Cheng, Yoshinori Watanabe and WITH Andy Curtis (Eds) (2004). Washback in language testing. Research contexts and methods. Erlbaum.Liying Cheng (2005). Changing language teaching through language testing: A washback study. Studies in Language Testing vol. 21. Cambridge University Press.Anne McKeoch & Randy Genereux (2003). Transformation in Narrative Thought During Adolescence: The Structure and Content of Story Compositions. Journal of Educational Psychology, 95, 537-552.Ludwig Haag & Elsbeth Stern (2003). In Search of the Benefits of Learning Latin. Journal of Educational Psychology, 95, 393-408. abstract

historical


E. L. Thorndike (1921). The teacher's word book. New York: Academic Press.


links


Ben Wilbrink. Pagina over het opstel, zijn beoordeling en zijn didactiek: opstel.htm.

Het taalonderwijs Nederlands onderzocht. Onderzoeken uit de periode 1969-2005 naar het onderwijs Nederlands http://taaluniversum.org/onderwijs/onderzoek/

www.taalgerichtvakonderwijs.nl


journals


Language Assessment Quarterly: An International Journal site

>April 7, 2013 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/languageeducation.htm http://goo.gl/f3uia