Documentatie van decentrale selectie bij numerus-fixus-studies

NB: zie ook de documentatie over loten en de thematiek van de numerus-fixus als zodanig


Ben Wilbrink


doorlopend geactualiseerd
Over decentrale selectie (DS)


3 januari 2011. Kan iemand mij vertellen waarom er begin januari een onverwachte grote belangstelling is voor deze webpagina? Mail mij.


Decentrale selectie (door mij ook wel afgekort tot DS) is de toelatingsselectie die voor numerus-fixus-studies wettelijk is toegestaan om een deel van de beschikbare plaatsen te verdelen. De wet stelt bijzondere beperkingen aan deze selectie, waaronder


Het zou een ernstige misvatting zijn te menen dat voor het inrichten van DS alles is toegestaan wat de wetgever niet heeft verboden. Om maar eens iets te noemen: selectie mag natuurlijk niet discrimineren. De selectie moet in alle opzichten behoorlijk zijn, gegadigden kunnen zich met eventuele bezwaren wenden tot het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs site. Het is opvallend dat het bij dat college van beroep niet storm loopt, terwijl er toch heel wat vreemde zaken zijn te vinden bij de her en der ingerichte DS’s. Dat brengt me bij de laatste categorie van randvoorwaarden: selectie moet natuurlijk ook in technische zin behoorlijk zijn, meestal is dat in selectiepsychologische zin. De beroepsgroep heeft de eisen van behoorlijkheid in de laatste halve eeuw vergaand uitgewerkt, voor Nederland in de Richtlijnen van het NIP (1986). Wat een en ander concreet betekent voor selectieprocedures is te vinden in een grondige evaluatie van de selectie voor de Nederlandse Politie Academie (Wilbrink en anderen 1990 html), geen publiek hoger onderwijs maar een interne opleiding onder de departementen van justitie en binnenlandse zaken. Gegadigden die menen dat een decentrale selectie op belangrijke punten de toets van deze Richtlijnen niet doorstaat, hebben een sterk punt, en kunnen met dat bezwaar ook weer terecht bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs site.

NIP (1986). Richtlijnen voor ontwikkeling en gebruik van psychologische tests en studietoetsen. Amsterdam: Nederlands Instituut voor Psychologie. Tweede editie.

Wilbrink, Ben, Willem van Hoorn, Leo J. Th. van der Kamp, & Jen Algera (1990) Selectie voor politie-officier. De toelating tot de Nederlandse Politie Academie. Amsterdam: SCO. (Rapport 245) html


plaatsen verdelen onder gegadigden


Ik zal in dit stuk proberen consequent te spreken over het verdelen van de beschikbare plaatsen onder de gegadigden, in plaats van toewijzen aan of vullen met kandidaten, om te benadrukken dat een numerus fixus voor een publiek bekostigde studie een verdelingsprobleem stelt: hoe op een maatschappelijk aanvaarde manier de schaare plaatsen—die immers ondeelbaar zijn— te verdelen onder de gegadigden. Bij afsluitende examens zijn de deelnemers kandidaten. De studieplaatsen zijn publiek bekostigd: de regering gaat dus over de verdeling, maar heeft deze deels gedelegeerd aan één van de belangengroeperingen, de faculteiten. De laatste dienen mijns inziens (het wachten is op jurisprudentie) de DS daarom terughoudend in te vullen, plaatsvervangend voor het publieke belang, niet voor het belang van de eigen faculteit. Een belangrijk gevolg van de laatste interpretatie is dat het de verantwoordelijke faculteit niet onverschillig mag zijn welke kosten/nadelen een DS meebrengt voor alle niet direct toegelaten gegadigden.


Wat is het criterium voor DS?


Er is de laatste halve eeuw heel veel geschreven en geopiniëerd over de criteria die een toelatingsselectie tot geneeskunde zouden kunnen of moeten regeren. Kunnen die liggen in de sfeer van studieresultaten, of moeten ze verder weg liggen in de kwaliteiten van het functioneren als arts, en hoe moet dat dan met al die verschillende functies en specialismen die artsen kunnen hebben? En weten we daar eigenlijk wel iets van, is er empirisch onderzoek beschikbaar, zou er binnen de beroepsgroepen consensus over te bereiken zijn, enzovoort enzoverder. Veel van deze argumenten zijn onderdeel van de discussie over de numerus fixus als zodanig, en komen voor in de literatuur in loten_nf.htm.


Technisch bezien gaat het om de validiteit van de selectieprocedure. Het is een tikje complexer dan het bepalend voornaamwoord aangeeft: validiteit is meer een containerbegrip voor van alles dat van essentieel belang is voor de kwaliteit van een selectieprocedure. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de voorspellingen, waarvan afgeleid is opwelke gronden die voorspellingen berusten. De kenner herkent hieron het subtiele onderscheid tussen voorspellende validiteit en begripsvaliditeit, als elkaar aanvullend. Wie er de Richtlijnen bijhaalt, zoekt dus in het hoofdstuk ‘validiteit’. Ben je toch in de bibliotheek, neem dan meteen de Standards van de American Psychological Association mee.


Kunnen studieresultaten een behoorlijk criterium voor DS zijn?


Decentrale selectie is bijzonder omdat het een naar de faculteiten gedelegeerde bevoegdheid is: die faculteiten mogen selecteren waar dat voor studies zonder numerus fixus niet is toegestaan. Het ligt voor de hand dat de criteria die bij de DS voorspeld worden, dan ook specifiek moeten zijn voor de betreffende studie. Het volgende maakt duidelijk wat dit betekent. Het springende punt is dat betere cijfers halen of sneller studeren waarschijnlijk niet specifiek zijn voor de betreffende studie, neem aan dat dit geneeskunde is.

Ik zal de stelling onderbouwen dat een DS die alleen voorspellend is voor directe studieresultaten, niet in stand hoort te blijven. Ofwel: een gegadigde die deelneemt aan de DS en geen toelating wint, zou op grond van deze argumentatie bezwaar kunnen indienen tegen de procedure omdat hij of zij is benadeeld door een onjuiste procedure. Bedenk dat deelname aan de DS niet vanzelfsprekend betekent dat de gegadigde instemt met de procedure; immers, om de eigen kansen goed te benutten moet de gegadigde wel proberen eerst langs deze weg een plaats te bemachtigen. Zo bezien wekt het enige verwondering dat de deelname, zoals gedetailleerd gerapporteerd in Urlings-Strop, Stijnen, Themmen & Splinter (2008 annotatie), maar beperkt is.


[De hier nog uit te werken argumentatie is in feite al eens eerder gegeven, zie Ben Wilbrink & Hans van der Vleugel (1974). Loten heeft slechts voorkeur bij gebrek aan beter. Onderzoek van Onderwijs, 3 nummer 3, 8-12. http://www.benwilbrink.nl/publicaties/74LotenVoorkeurOvO.htm#criteria]. Dit artikel is een op titel van de auteurs geschreven verdere uitwerking van het eerder gepubliceerde standpunt van de CRWO (Contactgroep Research Wetenschappelijk Onderwijs), eveneens geschreven door Ben Wilbrink en Hans van der Vleugel (1974). Direct voor mijn argument van belang is in hetzelfde nummer van Onderzoek van onderwijs het cijfervoorbeeld http://www.benwilbrink.nl/publicaties/74LotenVoorkeurOvO.htm#cijfersweersproken].]Wat kost een (decentrale) selectieprocedure?


uitsplitsing van kostenEen selectieprocedure met serieuze consequenties voor kandidaten, moet te rechtvaardigen zijn. Kandidaten mogen kwaliteitseisen stellen zoals gebruikelijk bij psychologische tests (daar is een toetsingscommissie voor, de COTAN van het Nederlands Instituut voor Psychologen). Dit kwaliteitscircuit vergst aanzienlijke investeringen van menskracht.

Als een bepaalde selectieprocedure onontkoombaar is, zou je kunnen afzien van het begroten van de kosten. Maar in dit geval is er al een alternatief beschikbaar, de gewogen loting. De kosten voor die gewogen loting blijven gelijk, ook al gaan alle faculteiten gebruik maken van decentrale selectie. Met andere woorden: alle kosten voor decentrale selectie zijn in beginsel *extra* kosten die anders niet gemaakt zouden hoeven worden.

De hele oefening heeft iets weg van wat er nodig is om een psychologische selectieprocedure te evaluaeren. De tests die daarin worden gebruikt, moeten extra voorspellingskracht toevoegen aan gegevens die overigens al beschikbaar zijn. Een mooi voorbeeld is de Cito-basistoets. Die toets moet voorspellende waarde toevoegen bovenop die van het advies van de leerkrachten van groep 8. Over die eis zul je het Cito zelden horen, want ze kunnen dat gewoon niet hard maken. Terwijl die toets een niet te verwaarlozen verstorende werking heeft op het onderwijs in groep 8. Ooit, in de zestiger jaren, is dit toetsgebruik bij de overgang naar het VO bepelit door A. D. de Groot, omdat schoolhoofden leerlingen uit verschillende sociale klassen niet van 'gelijke' adviezen voorzien als ze dat zouden verdienen. Uit mijn artikelen over selectie mag duidelijk zijn dat ik nog een grote maatschappelijke kostenpost zie: onder invloed van neo-liberale ideeën een steeds verder opschuiven richting altijd en overal maar weer selecteren. Hier is het van belang dat selecteren op zichzelf geen waarde toevoegt aan wat dan ook, behalve het korte-termijn-belang van degenen die het bij die selectie voor het zeggen heeft. En zelfs dat belang verdampt wanneer de concurrentie ook selecteert, wat noodzakelijkerwijs gebeurt door te vissen in dezelfde vijver met kandidaten. Hier ligt de reden dat ik belang hecht aan het blijven bestaan van een vorm van gewogen loting, ik vlei me dan met de gedachte dat het mensen soms dwingt om langer dan 30 seconden na te denken over voorstellen om meer of scherper te gaan selecteren. Ideologie is daar niet voor nodig, hoewel er natuurlijk ook vanuit ideologische standpunten voro loten wordt gepleit: selectiepsychologen zullen de waarde van hun werk aannemelijk moeten maken door deze op enomisch-theoretische wijze te onderbouwen. Selectie blijkt dan vaak een valkuil te zijn.


Studiestaken is geen behoorlijk criterium voor DS


Zodra de keuze valt op studieresultaten als het criterium voor DS, komt ongetwijfeld ook het idee op om studiestaken als een criterium aan te merken. Zo vinden Urlings-Strop, Stijnen, Themmen & Splinter (2008) bij de DS geneeskunde aan de Erasmus Universiteit dat eigenlijk het enige aantoonbare verschil tussen decentraal geselecteerde en ingelote studenten ligt in het percentage studiestakers: meer dan twee keer zo hoog voor de ingelote studenten. Dit is dus een waanzinnig interessant casus, want kan studiestaken iets met DS hebben te maken (daar moeten ze Rotterdam nog onderzoek naar doen)? Belangrijker nog: als het aldan iets met DS heeft te maken, is het een behoorlijk criterium? Mijn stelling is, zoals de titel aangeeft, dat studiestaken geen behoorlijk criterium is voor DS omdat het hier om een numerus fixus gaat. Het argument is meteen te sluiten door erop te wijzen dat de numerus fixus niet is ingesteld met het doel studiestaken te verminderen. Maar zo makkelijk wil ik mij er niet vanaf maken. Ik moet het toelichten. Mijn analyse gaat ongeveer langs deze lijn.


 1. Voor de centrale selectie is van centraal belang dat het om een numerus fixus gaat. Daarmee bedoel ik nog niet eens dat deze selectie alleen maar bestaat OMDAT er een numerus fixus is.


 2. Kwaliteit van decentrale selectie is noodzakelijk contingent op die numerus fixus. De numerus fixus is met stip een belangrijk kenmerk van de context van de DS, kwaliteit van de DS is contingent op dat kenmerk.


 3. Er kunnen een hoop overwegingen een rol spelen bij het bepalen van de numerus fixus, maar daar hoort toch niet bij dat de capaciteit van het eerste jaar bepalend zou zijn. Zie bijvoorbeeld recente beschouwingen in de Tweede Kamer over gewenste getalsbeperkingen (pdf).


 4. Aangenomen dat studiestaken in de aanvang van de studie gebeurt, belasten studiestakers de numerus fixus niet.


 5. Ergo, het aantal toe te laten gegadigden moet dus vermeerderd worden met het verwachte aantal studiestakers. In de praktijk vindt er dan een samentrekking plaats, en is de numerus fixus in feite inclusief het verwachte aantal studiestakers—de numerus fixus absorbeert het gemiddelde aantal studiestakers—maar het principe blijft staan.


 6. Een decentrale selectieprocedure die alleen impact heeft op het relatieve aantal studiestakers, doet in feite dus *niets* dat in het licht van de numerus fixus de moeite waard is.


 7. Omdat decentrale selectie alleen is toegestaan in relatie tot die numerus fixus, ontvalt met de laatste conclusie de bestaansgrond onder een decentrale selectie die alleen effect heeft op het relatieve aantal toegelaten studiestakers.


 8. Gegadigden die deelnemen aan de gewogen loting, kunnen bij een decentrale selectie die bovenstaand kenmerk heeft en waardoor zij zich benadeeld voelen, bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (site) bezwaar neerleggen van benadeling door deze decentrale selectie: ongelijk behandeling ten opzichte van de gegadigden die via de DS toelating krijgen.


 9. In het bovenstaande heb ik geen gebruik gemaakt van kennis van wat de bijzondere redenen voor een numerus fixus zijn, behalve de aanname dat deze niet liggen in de capaciteit van het eerste studiejaar (dat zou ook een outrage zijn).


 10. In de politieke werkelijkheid gaat het om de flessenhals van plaatsen voor coassistentschappen. Daar zit ook een politieke werkelijkheid van de wil van artsen en specialisten in de betreffende ziekenhuizen achter. Dat is dus nog best ingewikkeld, er zijn een of twee proefschriften die daar in het verleden iets over gemeld hebben.


 11. De wet biedt ook de mogelijkheid om op grond van de arbeidsmarkt een numerus fixus in te stellen. Ik weet eerlijk gezegd niet of van die schandelijke mogelijkheid door universiteiten gebruik is gemaakt (met instemming van de minister of de staatssecretaris). Ik moet er de wet- en regelgeving maar eens nauwkeurig op nakijken. Traditioneel gaat het hier om kunstgeschiedenis, en enkele andere studies waar vooral veel meisjes voor kiezen, die na hun afstuderen in deeltijdbanen gaan werken. Politici wilden daar paal en perk aan stellen. Roeptoeters zijn het. De werkelijkheid kan wel eens heel anders zijn, zoals Marja van Erp en Jaap Dronkers aangeven.


  "... meisjes opteren voor studies waar het later mogelijk zal zijn de beroepsuitoefening te combineren met zorgtaken voor de eigen kinderen. Jongens en meisjes hebben hier wel gelijke kansen, maar maken daarin andere keuzen. Dronkers en Van Erp wijzen dan op een belangrijk gevolg: de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt lijken daardoor slechter, en daardoor ook de arbeidsmarktrelevantie van die opleidingen die vooral door vrouwen worden gekozen. "

  Ben Wilbrink (1997) Terugblik op toegankelijkheid: Meritocratie in perspectief. in M. van Dyck: Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs. Studies (p. 341-384). Den Haag: Onderwijsraad.html]


 12. Pro memorie. Uit het bovenstaande is het duidelijk dat studiestaken niet een studieresultaat is zoals de hoogte van de cijfers of de mate van studievertraging dat zijn, tenzij anders is aangetoond. De eerder gegeven argumentatie dat studieresultaten geen behoorlijk criteria kunnen zijn voor een DS gelden daarom niet vanzelfsprekend ook voor studiestaken.

De literatuur chronologisch


De wetgever heeft decentrale selectie (DS) pas recent toegestaan. Het begrip mag dan heel nieuw zijn, in de geschiedenis van de maatschappelijke discussie over toelating tot universitair onderwijs, in het bijzonder tot numerus-fixus-studies, is eigenlijk altijd sprake van mogelijkheden om die toelating via een of andere vorm van selectie te doen. De relevante literatuur is dus niet beperkt tot de 21e eeuw. In feite is het eerste artikel, Edgeworth (1888) over selectie voor de Britse Civil Service in India, een sleutelpublicatie voor ongeveer alles wat volgt. Edgeworth werkt op briljante wijze uit wat het meten van intellectuele kenmerken zo insnijdend anders maakt dan het meten van fysieke kenmerken zoals lengte en gewicht. De negentiende eeuw was bezeten van nauwkeurigheid, zie Wise (1995), maar natuurwetenschappelijke nauwkeurigheid is op geen enkele manier binnen handbereik te krijgen waar het gaat om het meten van intellectuele kenmerken. De belangrijkste redenen zijn niet ver te zoeken: het is niet mogelijk om met exacte definities te werken bij het ontwerpen van examens, en ieder examen bestaat noodzakelijkerwijs uit slechts een beperkte steekproef van het intellectuele kunnen van de gegadigden. Natuurlijk, voor deze hindernissen worden wel handige oplossingen bedacht: knip de stof op in heel kleine stukjes, en stel er heel veel kleine vragen over. Over die kleine stukjes stof kunnen vakgenoten het wel met elkaar eens zijn, en heel veel kleine vragen maakt de steekproef uit de intellectuele capaciteiten groter. Toch? Nee dus, als het onderwijs in de greep is van handige jongens die op deze manier pseudo-objectiviteit in examens brengen, dan gaat het onderwijs naar de verdommenis.


M. Norton Wise (Ed.) (1995). The values of precision. Princeton University Press.


Dus is in deze chronologische lijst ook de oudere literatuur me discussie over de toelating tot hoger onderwijs opgenomen. Geleidelijk gaat dat in de zestiger, begin zeventiger jaren over naar een discussie over specifieke vormen van selectie bij numerus-fixus-studies, waarbij meestal ook combinaties van selectie en loten aan de orde zijn. Het daarom vaak kunstmatig of bepaalde discussiebijdragen vooral over selectie gaan, of vooral over loten. Mijn eigen bijdragen aan de maatschappelijke discussie gaan vooral over de beperkte mogelijkheden om met selectie een maakbare wereld te krijgen, zodat loten een default optie is: deze artikelen gaan in de literatuurlijst over decentrale selectie. Maar zodra de inhoud minder gaan over techniek, en meer over het mogelijkheden om schaarste te verdelen, plaats ik ze in loten_nf. Check voor de volledigheid dus ook het bestand loten_nf.

1888 De toevalsfactor in examenuitslagen door de wetenschap uitgelegd


Edgeworth, F. V. (1888) The statistics of examinations. Journal of the Royal Statistical Society, 51, 599-635 JSTOR read online free, also 'The element of chance in competitive examinations', ibid, vol. LIII (1890), pp. 460-75 JSTOR read online free, 644-63 JSTOR read online free.
1903 Toelating tot Harvard etc. in de 19e eeuw


Broome, E. C. (1903/1963 reprint). A historical and critical discussion of college admission requirements. Princeton, New Jersey: College Entrance Examination Board.
1924 Opmars van de psychologische test


Hadow, Sir W. H. (chair) (1924). Board of Education. Report of the consultative committee on psychological tests of educable capacity and their possible use in the public system of education. London: His Majesty's Stationary Office. paper The Committee's Report pp. 1-145. Appendices 146-238 a.o. by Cyril Burt. [as of August 2006 online available www.dg.dial.pipex.com/documents/]
1936 Arbeidsmarkt voor academici, en selectie van geschikten voor de universiteit


Limburg, J. (voorzitter) (1936). De toekomst der academisch gegradueerden. Rapport van de Commissie ter bestudeering van de toenemende bevolking van universiteiten en hoogescholen en de werkgelegenheid voor academisch gevormden. Groningen: Wolters.
1948 Empirisch onderzoek naar geschiktheid


G. Révész en H. W. Ouweleen (1948). Problemen der selectie van studenten aan de universiteiten en hogescholen. Psychologische Bibliotheek VI. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. brochure 47 blz.
1949 Reinink en de reorganisatie van het WO


Reinink, H. J. (voorzitter) (1949). Rapport van de staatscommissie tot reorganisatie van het hoger onderwijs. 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf.
1951 De ethiek van verdeling bij schaarste


John Rawls (1951). Outline of a decision procedure for ethics. Philosophical Review, 60, 177-197. Reprinted in Samuel Freeman (Ed.) (1999). John Rawls. Collected papers (pp. 1-19). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. pdf Voor mijn annotatie zie loten_nf.htm#Rawls
1957 De grenzen van wat psychologische selectie vermag


Lee J. Cronbach and Goldine C. Gleser (1957/1965). Psychological tests and personnel decisions. Urbana, Illiois: University of Illinois Press.
1958 De idee van meritocratie neergesabeld


Young, M. (1958). The rise of the meritocracy, 1870-2033: An essay on education and equality. London: Thames and Hudson.
1959 Hoeveel intellect heeft ons land?


J. C. Spitz (1959). De reserve aan hoger intellect in Nederland. Den Haag: Centraal Planbureau Overdrukken no. 61 uit Universiteit en Hogeschool,77-93.

Willems, P. J. (1959). Voorspelbaarheid van studiegeschiktheid voor hoger onderwijs. Nijmegen. Proefschrift.
1964 overschatten van wat selectie vermag: een doctor komt terug op de conclusies uit zijn dissertatie


Willems, P. J. (1964). Een proefschrift beproefd. Nederlands tijdschrift voor de Psychologie, 321, 124-136.
1965 Geen nf, maar een extra medische faculteit in Rotterdam


Naerssen, R. F. van (1965). In Cronbach, L. J., & G.C. Gleser, G. C. (1957/1965). Psychological tests and personnel decisions. Urbana, Illiois: University of Illinois Press.

Voor een artikel over toelating tot nf-studies is een stukje geschiedenis onmisbaar. Let er dan op dat in 1965 of 1966 een numerus fixus voor geneeskunde in de kamer aan de orde is geweest, en verworpen. Voor het departement betekende dat dat er een nieuwe faculteit bij moest komen om al die studenten op te vangen, dat werd Rotterdam.
1968 Het revolutiejaar: studenten gaan eisen stellen


Wilbrink, B. (1968). Multiple discriminant analyse van de Cattell 16 P.F.Q. voor studenten in zeven studierichtingen aan de T. H. E. Eindhoven: Groep Onderwijsresearch. (verslag stage-onderzoek, niet gepubliceerd) html
1969 In Groningen is selectie 'hot'


Kongresboek '69 Aktie Demokratsering Subfaculteit Psychologie R.U. Groningen.

Hofstee, W. K. B. (1969). Selektie. Inaugurele rede. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
1970 Selectie: nut (vNaerssen) of onnut (Groningen)?


Hofstee, W. K. B. (ongedateerd). Individuele verschillen, een averechtse toepassing.

Miller, G. W. (1970). "Success, Failure and Wastage in Higher Education." George Harrap, London.

Naerssen, R. F. van (1970). Het nut van selectie, enkele voorbeelden. In Drenth, Willems, & de Wolff, Bedrijfspsychologie. Deventer: Kluwer.
1971 Wachtlijsten en loterijen? Nee, universiteiten moeten gewoon onderwijs geven


DeWitt, L. B. (1971). A lottery system for higher education. Notes on the Future of Education, volume 2 issue 3, summer 1971, 9-12. A publication of the Educational policy Research Center at Syracuse.

Hazewinkel Intermediair 29-10-1971 'Selectie van studenten' herdrukt in OTO, 1972.

Aad Hazewinkel (1971). Enkele gedachten over selectie voor het medisch hoger onderwijs. Rotterdam: Afd. Onderwijsresearch medische faculteit.

M. Jørgensen 1971/1972). Van schooloproer tot oproerschool. Demokratisering van een school. Het experimentele gymnasium van Oslo als uitdaging. Baarn: Het Wereldvenster. Zo beschrijft Appelhof (in het voorwoord tot Jørgensen (1972) kort hoe in Noorwegen rond 1970 het eindexamen werd gebruikt als selectieve toelating tot een hoger onderwijs met veel te weinig beschikbare plaatsen, waardoor de laatste jaren van de gymnasiale 'opleiding' werden misvormd tot een permanente cijferjacht.

Rosenblatt, J. R., & Filliben, J. J. (1971). Randomization and the draft lottery. Science, 111, 306-308..

Sies Wiegersma (1971). Studiebeperking gaat niet samen met studievrijheid. Capaciteit structureel probleem van het hele tertiaire onderwijs. NRC Handelsblad 16-11-1971.

Wilbrink, B. (1971). Levert selectie in het hoger onderwijs iets op? COWO UvA november 1971. [geen digitale versie beschikbaar, althans nog niet]

 

Wilbrink, B. (1971). Levert selectie in het hoger onderwijs iets op? Samenvatting en conclusie van een rapport in voorbereiding. COWO UvA november 1971.
1972 Het jaar van De Groot


Groot, A. D. de (1972). Selectie voor en in het hoger onderwijs. Een probleemanalyse. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij. Samengevat opnieuw verschenen in A. D. de Groot (1982). Academie en forum. Over hoger onderwijs en wetenschap p. 36-48. Meppel: Boom.

Hofstee, W. K. B. (1972). De Groot komt met beperkte maatregelen, niet met een cratief beleid. De Groene, 2-10-1972.

Jorgensen, M. 1971/1972). Van schooloproer tot oproerschool. Demokratisering van een school. Het experimentele gymnasium van Oslo als uitdaging. Baarn: Het Wereldvenster.
1973 Of komt er ook een toelatingstoets?


Bruyne, Henk de (1973). Selectie op grond van examencijfers: een fictie. Onderzoek van Onderwijs, 2, no. 1.

Bruyne, H. C. D. de, & Mellenbergh, G. J. (1973?). Selektie geen 'barre noodzaak': adaptief onderwijs biedt meer mogelijkheden. datum en medium onbekend.

Bruyne, H. C. D. de, & Mellenbergh, G. J. (1973). Selectie of aanpassing. Kritische kanttekeningen bij het rapport 'Selectie voor en in het hoger onderwijs, een probleemanalyse' van Prof. Dr. A. D. De Groot. Universiteit en Hogeschool, 20 (3), 111-132. [niet online; ik heb de hardcopy]

Vastenhouw, J. (1973). Optimale rationele selectie: een waardenprobleem. Onderzoek van Onderwijs, 2, no. 4.

Werkgroep Selectie (voorzitter S. Wiegersma). Brief aan de minister 12 juni 1973, bijlage nr. V bij de memorie van toelicchting op het wetsontwerp machtigingswet (kamerstuk 12929).

Wilbrink, B. (1973). Kommentaar op de aanbevelingen van de werkgroep Wiegersma. COWO UvA 1 februari 1973. [Advisering tbv de afvaardiging van de UvA naar de Academische Raad.]

[volledige tekst in loten_nf.htm]
1974 Het jaar van prof. Bakker (NRC)


Algemeen Dagblad, Dick van Reeuwijk, 23 maart 1974. Prof. Diepenhorst: Studentenloterij verlaagt het peil.

Bakker, K. (1974). Alle geslaagden zijn geschikt, maar sommige geslaagden zijn meer geschikt dan anderen. NRC Handelsblad, 11-10-1974.

Bakker, K. (1974). Selecteren of loting. NRC Handelsblad 28-6-1974. Bloemlezing uit bijna 200 reacties op een eerder artikel in het Cultureel Supplement van 31 mei 1974.

Bakker, K. (1974). Selectie of loting. Acta et agenda, 7 (7), 125-129. 26 september 1974.

Bakker, K. (1974). Repliek op Wilbrink 'Selektie is irrationeel'. NRC Handelsblad 11-10-1974.

Bakker, K. (1974). Selectie of loting. NRC Handelsblad 31-5-1974.

Bakker, K. (1974). Tegen loting. Universiteit en Hogeschool, 21 (3, dec), 104-118.

Blom, J. (1974). Toelating tot de universiteiten: Loting of een rechtvaardiger systeem?. Belhamel nr. 17 blz. 8 (LH Wageningen) 4-11-1974

Bochnik, Donike & Pittrich (1974). Numerus clausus in der Medizin. Entwicklung, Analyse, Prognose. Frankfurt/M. Niet in PICA. Niet verder gezocht.

 

Crombag, H. F. M. (1974). Over een kontroverse die een dilemma is. Universiteit en Hogeschool, 21 (3, dec),153-156.

Dawes & Corrigan (1974). Linear models in decision making. Psychological Bulletin, 81, 95-106.

Everwijn, S. E. M., Koopmans, F., & Vroon, A. G. (1974). Rendement van een toelatingsselectie. Onderzoek naar de voorspellende waarde van eindexamencijfers v.w.o. voor het studiesucces in een aantal studierichtingen van het utrechtse w.o.; het rendement van een selectieprocedure t.o.v. een loting in termen van aantallen personen die ten onrechte worden afgewezen of toegelaten. Utrecht: O&OvO, Mededeling nr. 22.

Hofstee, W. K. B. (1974). De keuze voor loting. Universiteit en Hogeschool, 21, 119-124.

Hoger Onderwijs Cahiers nr 13: "Selektie van studenten" Onderwijspers (oto) Utrecht, 1974.

Koopmans, F., Everwijn, S. E. M., & Vroon, A. G. (1974). Rendement van een toelatingsselectie. Utrecht: O&OvO mededeling 22. Herdrukt (samenvatting en konklusies) in Tertiair, maart 1975, 17-20.

Leppink, G. J., & Veldkamp, F. D. (1974). Repliek op Wilbrink 'Selektie is irrationeel'. NRC Handelsblad 11-10-1974.

Mulder, J. de (Red.) (1974). Selektie van studenten: achtergrond / effekten. OTO Hoger Onderwijs Cahiers, 3, nr 13.

NRC Handelsblad hoofdredactioneel. Loten. 22-10-1974

Onderzoek van Onderwijs, 1974, 3, september. Selecteren of loten. Themanummer. De heftige reacties op het CRWO-standpunt in het eerste nummer van deze jaargang, maakten het themanummer opportuun. De reacties verschenen vooral in NRC/Handelsblad, getriggered door hoogleraar biologie Bakker uit Leiden.

Standards for Educational and Psychological Tests. American Psychological Association, 1974.

Wilbrink, B., & H. van der Vleugel. Bij beperkte toelating beslist alleen het lot. Onderzoek van Onderwijs, 1974, 3, april, 3-5. htlm

Wilbrink, B., & H. van der Vleugel. Bij gebrek aan beter. Onderzoek van Onderwijs, 1974, 3, september, 8-12. Idem. Literatuur. 19. html

Wilbrink, B., Cijfers weersproken. Onderzoek van Onderwijs, 1974, 3, september, 13-14. html (aansluitend aan 'Bij gebrek aan beter')

Wilbrink, B., Selectie voor numerus fixus is irrationeel. NRC/Handelsblad Cultureel Supplement, 27 september 1974. html
1975 In de storm van meningen ook nog enkele empirische gegevens


Bakker, C. J. G. (1975). Selectie voor het hoger onderwijs. Samenhang tussen studieprestaties in de exacte vakken op de middelbare school en aan de universiteit. Utrecht: Stichting F. O. M. Overzicht van de bestaande literatuur en over de korrelatie tussen prestaties in de vooropleiding en die tijdens de latere studie. 1 november 1995.

CBS. Factoren die de studieresultaten bij het wetenschappelijk onderwijs beïnvloeden, studentencohorten 1961/'62 en 1962/'63. Mededelingen No. 7618. januari 1975. Vervolg, nr. 7619, februari 1975.

Koopmans, F., Everwijn, S. E. M., & Vroon, A. G. (1974). Rendement van een toelatingsselectie. Utrecht: O&OvO mededeling 22. Herdrukt (samenvatting en konklusies) in Tertiair, maart 1975, 17-20.

Selektiecriteria t.b.v. het technisch w.o.? Tertiair, maart 1975, 21-30. Redaktioneel artikel op basis van mededeling 2 van de Onderwijskundige Dienst van de TH Delft (juli 1974).

Ben Wilbrink (1975). Overzicht van de selectieproblematiek bij numerus fixus regelingen. Deel I. (concept rapport). Amsterdam: C.O.W.O. Spui 21, april 1975. Niet gepubiceerd (druk, druk, druk), niet online.
1976 Selectie voor en in het medisch onderwijs

 


Adviescommissie Toelatingscriteria W.O. (voorz. E. Warries) (27-2-1976). Eerste advies.

Schmied, D. (1976). Abiturnoten, Testverfahren, und prognose des Studienerfolgs. Blickpunkt Hochschuldidaktik 39.

Staveren, G. van, Onderzoek naar methoden en resultaten van selectie voor en in het medisch onderwijs. Amsterdam: Stichting RITP, 1976.
1977 Tegenstanders van loten in cie Warries capituleren


Carnegie Council on Policy Studies in Higher Education (1977). Selective admissions in higher education. Public policy and academic policy. Manning, W. H.: The pursuit of fairness in admissions to higher education, p. 20-65. Breland, H. M., & associates: The status of selective admissions. p. 66-252.

CBS (1977). Factoren die de studieresultaten bij het wetenschappelijk onderwijs beïnvloeden. Cohorten 1961-1962. M3. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Centrale Commissie Aanmelding en Plaatsing a.s. eerstejaarsstudenten studiejaar 1977-1978. Jaarverslag.

Coïni, L., J. Kamerbeek, en A. Will (1977). Selectie voor het hoger beroepsonderwijs. Culemborg: Schoolpers.

Dronkers (1977). Een wetenschappelijke legitimering van een maatschappelijk compromis. [The scientific legitimating of a social compromise] Beleid en Samenleving, 4, 176-179.

Hofstee, W. K. B. (1977). Methodologische notities naar aanleiding van een enquete-onderzoek naar meningen van vwo-eindexaminandi over selektie en loting. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 2, 88-92.

Kortmann, c. a. j. m. (1977). Numerus fixus is juridisch niet te bestrijden. Folia, 23 april 1977. (n.a.v. een uitspraak van het westduitse Bundesverfassungsgericht, en de nederlandse berichtgeving daarover.)

Warries, E. (Voorzitter) (1977). Toelatingscriteria voor de numerus fixus-studierichtingen in het wetenschappelijk onderwijs. Advies van de Adviescommissie toelatingscriteria wetenschappelijk onderwijs. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. januari 1977.
1978 voorspellen van studieresultaten


Cohen-Schotanus, J. (1978). Loting en rendement. Studieresultaten van Groninger medische studenten sinds de numerus fixus. Groningen: Buro Onderwijs Ontwikkeling Geneeskunde.

Commentaar van de Universiteit van Amsterdam op het rapport van de Werkgroep Selectie in verband met de machtigingswet inschrijving studenten dd. 31 mei 1978.

Elias, T., Jr. (1978). Naar een universitair toelatingsexamen? De Groene Amsterdammer, 26-7-1978.

Hofstee, W. K. B. (1978). Prediction of academic achievement through tests and interviews: the Dutch situation. Heymans Bulletins HB-78-377-EX, september 1978. [fotokopie ]

Hofstee, W. K. B., J. M. F. ten Berge, W. Molenaar, & Ch. Lewis (1978). De rol van het schoolexamen bij de selectie voor gesloten studierichtingen: psychometrische en onderwijskundige overwegingen. Heymans Bulletin HB- 78-385-EX. Groningen: Psychol. Inst. RUG.

Hofstee, W. K. B., J. M. F. ten Berge, W. Molenaar, & Ch. Lewis (1978). Ongevraagd advies aan de Werkgroep Selectie in verband met de Machtigingswet Inschrijving Studenten. Over mee laten tellen van schoolonderzoek. Doorwrocht stuk. Hofstee, W. K. B. (1978). Schatting van de true score met inachtneming van andere variabelen. Heymans Bulletin HB-78-386-Ex.

W.K.B. Hofstee (1979). Schatting van de true score met inachtneming van andere variabelen. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 4, 38-40. Holleman, J. W. (1978). Selectie bij studentenstops: vier vergeten hoofdstukken van een beleidsadvies; O&O-Intern nr. 11; Utrecht: R.U. Utrecht, afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van Onderwijs, februari 1979.

Holleman, W., De effecten van de selectievoorstellen. Utrechts Universiteitsblad, 29 september 1978.

Tromp, H., & De Zwart, H. (1978). Brieven aan Bakker; standpunten en argumenten van voorstanders van selectie. Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen.

Trouw, 15-7-1978. Toelating universiteit alleen op grond van centraal schriftelijk examen.

Trouw. Verzet tegen toets voor universiteit. 9 juni 1978.

Volkskrant. Examen weer invoeren voor universiteit. 9 juni 1978.

Wilbrink, B. (16-6-1978). Effekt van de toelatingstoets. (ongepubliceerd?). (modelberekeningen)
1979 Het Cito neemt opdracht aan die ze niet wil: een toelatingstoets maken


Beantwoording van vragen (...) over een opdracht aan het Cito. Tweede kamer 23 mei 1979 5104-5106.

Broekman, P. K. H., Van Antwerpen, A. P., Meijering, P. H., & Reijnaert, R. J. M. (1979). Studietoetsen voor toelating tot studierichtingen met een numerus clausus. Arnhem: Cito. 15 januari 1979.

Elias, T., Jr. (1979). Cito: 'selectieplannen Wiegersma toetstechnisch mogelijk.' Pais krijgt eindelijk de 'meer inhoudelijke criteria' die hij in de regeringsverklaring al aankondigde als alternatief voor de 'mider aanvaardbare' loting. Folia 17 maart 1979.

Elias, T., Jr. (1979). Pais kan selectie op basis van louter een universitair toelatingsexamen wel vergeten. 'Zwaar weer' voor een minister: kamervragen van CDA, kritiek van onderwijsresearchers, een aarzelend Cito-rapport en vermoedelijk geen kamermeerderheid. Folia 5-5-1979.

Graaf, R. de (1979). Opnieuw kamervragen over universitair toelatingsexamen. Folia 26-5-1979.

Vragen van Beinema en Deetman (C.D.A.) over het afnemen van studietoetsen voor toelating universitaire studierichtingen met een numerus fixus. Tweede kamer der Staten-Generaal, Aanhangssel der handelingen, p. 327. Ingezonden 5-10-1979, antwoord Pais 22-10-1979.

Vragen van Deetman en Beineman [sic] over de ontwikkeling van landelijk vergelijkende studietoetsen. Tweede kamer der Staten-Generaal, Zitting 1978-1979, Aanhangsel van de Handelingen, p. 2253. Vragen 6-4-1979; antwoord Pais ontvangen 7-5-1979

Vragen van Oskamp (P.v.d.A.) inzake studietoetsen bij de toelating tot studierichtingen met een numerus fixus. Eerste kamer der Staten-General, Aanhangssel der handelingen, p. 17. Ingezonden 11-10-1979, antwoord Pais 23-10-1979.
1980 toelatingstoets? vv


Scherft, J. P., & Van Hilten, W. (1980). Gemiddeld eindexamencijfer en studieresultaten tot en met het kandidaatsexamen van Leidse medische studenten. Universiteit en Hogeschool, 1979-1980, 26 (6), 349-362.

Vragen van Van den Anker en Van Ooijen (P.v.d.A.) over projecten van het Cito. Tweede kamer der Staten-Generaal, Aanhangssel der handelingen, p. 1545. Ingezonden 14-2-1980, antwoord Pais 11-3-1980. (Op het project waren kennelijk contractmedewerkers aangesteld, waardoor een eventuele beslissing van het bestuur het project te beëindigen gedwongen ontslagen tot gevolg zou kunnen hebben)

Wilbrink, Ben, Toelatingstoets voor het wetenschappelijk onderwijs. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 1980, 5, 39-40. html
1981Cohen, M. J. (1981) Studierechten in het wetenschappelijk onderwijs. Zwolle: Tjeenk Willink.Messick, S., & Jungeblut, A. (1981). Time and method in coaching for the SAT. Psychological Bulletin, 89, 191-216,UNESCO Cepes (1981). Access to higher education in Europe. Bucharest. Study edited by the European Centre for Higher Educaton. 86 blz. '82 definitions - quatitative trends - admission policy - admission procedures.Lawrence J. Stricker (1981). The Role of Noncognitive Measures in Medical School Admissions. Applied Psychological Measurement 5, 313-323.abstract
1982 Cito en ministerie blazen toelatingstoets af


Fitzsimmons, W. R., & Reed, W. C. (1982). Counselor recommendations, their value in college admissions. The College Board Review, no. 124, 7-25.

Hofstee, W. K. B. (1982). De methodische deskundigheid van de psycholoog. De Psycholoog, 17, 697-707. (overschat bijdrage van selectie aan het BNP)

Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (1982). Fitting people to jobs: the impact of personnel selection on national productivity. In M. D. Dunnette & E. A. Fleishman: Human performance and productivity (p. 233-284). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Kuijpers, H. L. M. (1982). Gewikt en gewogen. Eindverslag van het Cito-project 'Studietoetsen voor studierichtingen met een numerus-clausus.' Arnhem: Cito. Algemene publikatie nr 26.

Nederlandse Staascourant (12-2-1982). Begeleidingscommissie studietoetsen W.O. opgeheven.

Wiley, D. E. (1982). The vicious and the virtuous: ETS and college admissions. Contemporary Education Review, 1, 85-101. Bespreking van Allan Nairn & Assoc. (1980). The reign of ETS: The corporation that makes up minds. Washington, D. C.: Learning Research Center.
1983 Het jaar van Beiaard


Beleidsnota Beiaard. Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 1983-1984, 18 320.

Concept beleidsnota Beiaard. 22 februari 1983.

Es, J. C. van (1983). Selectie van studenten. Medisch Contact nr. 16, 455. 22 april 1983.

Griffioen, J. (1983). Selectie voor en in de lerarenopleiding. ID. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 4 (3), 158-166. [overdruk via Griffioen, map NF]

Hofstee, W.K.B. (1983b) Beoordeling van subsidie-aanvragen voor onderwijsresearch: een psychometrische evaluatie. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 8, 273-284.

Klinkert, J. J. (1983). Naar een nieuwe selectie voor de medische studie. Trouw 26-8-1983.

Roe, R. A. (1983). Grondslagen der personeelsselektie. Assen: Van Gorcum.

Wijnen, W. H. F. W. (1983). Is selectie van medische studenten wel mogelijk? Medisch Contact nr. 16, 455. 22 april 1983.
1984 Meta-analyse: de haarlemmerolie van de selectiepsychologie


Hunter, J. E., & R.F. Hunter, R. F. (1984). Validity and utility and alternative predictors of job performance. Psychological Bulletin, 96, 72-98. Table 8 geeft resultaten van nieuwe meta-analyses, voor studies gegroepeerd naar criteria; supervisory ratings, promotion, training success, en tenure. Voor interviews is de resp. validiteit .14, .08, .10, en .03.

Nederlandse Staatscourant. Numeri fixi 1984-1985 definitief vastgesteld. 30-5-1984

Wageningse Hogeschoolblad, 7 (7). 24-2-1984. Kamer akkoord met numerus fixus. (plaats arbeidsmarkt)
1985 Ondertussen bij de buren: toelating internationaal


Clark, B. R. (Editor, 1985). The school and the university. An international perspective. London: University of California Press. Over de verbindingen tussen secundair en tertiair onderwijs, in Frankrijk (Neave), Duitsland (Teichler), Engeland (Maden), Zweden (Ekholm), Japan (Cummings), China (Rosen), Zuid Amerika (Schiefelbein), Afrika (Foster), United States (Stocking). Bevat veel materiaal over toelatingsregelingen.
1986 De haarlemmerolie leidt tot euforie


Schmidt, F. L., Hunter, J. E., Outerbridge, A. N., & Trattner, M. H. (1986). The impact of job selection methods on size, productivity, and payroll costs of the federal work force: an empirically based demonstration. Personnel Psychology, 39, 1-29. .

S. Cole (1986). Sex discrimination and admission to medical school 1929-1984. American Jornal of Sociology, 92, 549-567. preview
1987 Naar een ondernemende—en dus selecterende?—universiteit


Rinnooy Kan, A. H. G. , J. M. M. Ritzen, en anderen (1987) Naar een ondernemende universiteit. Utrecht: Veen. Nederlands Gesprek Centrum.
1988 Delft over selectie van technisch talent (komt in de coulissen van Drenth's Duykerlezing in 1995 terug)


Campion, M. A., Pursell, E. D., & Brown, B. K. (1988). Structured interviewing: raising the prychometric properties of the employment interview. Personnel Psychology, 41, 25-42.

Eijk, D. van (1988). De selectie van technisch talent. NRC Handelsblad 19-1-1988

NIP, Richtlijnen voor ontwikkeling en gebruik van psychologische tests en studietoetsen. Amsterdam: Nederlands Instituut voor Psychologen, 1988.
1989 Noah en Eckstein: nogmaals de buren
Max A. Eckstein & Harold J. Noah (1989). Forms and functions of secondary-school leaving examinations. Comparative Education Review, 33, 295-316.previewBernard F. Lentz & David N. Laband (1989). Why so many children of doctors become doctors. Nepotism vs. human capital transfers. The Journal of Human Resources, 24, 397-413. preview
1990 Selectie voor de NPA, dat kan dus wel!


Wilbrink, Ben (1990) Complexe selectieprocedures simuleren op de computer. Amsterdam: SCO Kohnstamm-Instituut. (rapport 246) pdf

Wilbrink, Ben, Willem van Hoorn, Leo J. Th. van der Kamp, & Jen Algera (1990). Selectie voor politie-officier. De toelating tot de Nederlandse Politie Academie. Amsterdam: SCO. (Rapport 245) html
1991

1992


Eckstein, M. A., & Noah, H. J. (eds) (1992). Examinations: comparative and international studies. Oxford: Pergamon Press.

Fägerlind, Ingemar: Beyond examinations: the Swedish experience and lessons for other nations. In Eckstein, M. A., & Noah, H. J. (eds) (1992). Examinations: comparative and international studies. Oxford: Pergamon Press. 79-87.
1993


Chapman, G. B., & McCauley, C. (1993). Early career achievements of National Science Fondation (NSF) graduate applicants: looking for Pygmalion and Galatea effects on NSF winners. JAP, 78, 815-820.

Contactgroep Academisch Onderwijs (CAO) (1993). Van secundair onderwijs naar universiteit. TvHO, 11, 140-152.

Hanson, F. A. (1993). Testing testing. Social consequences of the examined life. Berkeley: University of California Press. p. 52 conclusies.

Oostwoud Wijdenes, J. D. (1993) Voortrajecten kunstonderwijs. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Papas, G., & Psacharopoulos, G. (1993). Student selection for higher education: the relationship between internal and external marks. Studies in Educational Evaluation, 19, 397-402.

Robertson, I. T., & Kinder, A. (1993). Personality and job competences: the criterion-related validity of some personality variables. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 66, 225-244.

Snijders, H. (1993). Laat universiteit studenten aan de poort selecteren. De Volkskrant 6-9-1993. De auteur is medewerker van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid.

Toelatingstest medische studies in Duitsland. Dekanoloog mei/juni 1993 p. 292. gezien. Gaat over voorbereidingscursussen voor beslissende toelatingstest. numerus fixus

Wilbrink, B & J. Dronkers (1993) Dilemma's bij de groei van de deelname aan hoger onderwijs. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen / Den Haag: Sdu Servicecentrum. html
1994 Drenth: selectie van goede student is lastig


Adviesraad voor het Onderwijs (ARO) (1994). Van hoger onderwijs naar hoger leren. Dit advies in opdracht van minister van onderwijs Jo Ritzen gaat op verzoek van staatssecretaris Job Cohen ook in op de thematiek van selectie aan de poort.

Drenth, P. J. D. (1994). Selectie van goede student is lastig. NRC 29-91994.

Eck, E. van, Vermeulen, A., & Wilbrink, B. (1994). Doelmatigheid en partijdigheid van psychologisch onderzoek bij de selectie van schoolleiders in het primair onderwijs. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. html

Elster, J., & Herpin, N. (Eds.) (1994). The ethics of medical choice. London: Pinter.

Giesen, P. (1994). De Neckermann-universiteit. De volkskrant 3-9-1994.

Giesen, P. (1994). Strijd tussen hersens en geld. De Volkskrant 5-2-1994. Over Oxford, en zijn strijd om af te komen van het imago van Brideshead revisited.

Sinha, C. (1994). Selectie van studenten kan hoger onderwijs weer lucht geven. NRC Handelsblad 6-9-1994.

Snell, Andrea F., Stokes, G. S., Sands, M. M., & McBride, J. R. (1994). Adolescent life experiences as predictors of occupational achievement. Journal of Applied Psychology, 79, 131-141. Adolescent life experiences, measured with Owen's Biographical Questionnaire (BQ) were used to predict occupational attainment 16 years to 21 years later in a sample of 1,523 college graduates. Study participants completed the BQ in either 1968 or 1970-1973 as college freshmen and subsequently reported their occupational status in 1989. Jobs were rationally clustered into 18 different categories. Separate gender analyses were conducted in which 13 BQ factors were used as predictors of occupational attainment. Effect sizes were substantially larger than those obtained in an earlier study by A. G. Neiner and W. A. Owens (1985). The iusefulness of life experience data for understanding occupational choices as wel as implicatons for college counseling are discussed.Wedman, Ingemar (1994). The Swedish Scholastic Aptitude Test: development, use, and research. EM:IP summer, 5-11. 10.1111/j.1745-3992.1994.tb00790.x

1995 Drenth's Duijkerlezing


Been, P. H. (1995). Toegankelijkheid en selectie. Themapapieren Hoger Onderwijsdebat 1995, 99-108. [fotokopie]

Beishuizen, J. (1995). Universiteit niet excellenter door excellente studenten. Mare 9-3-1995.

Bishop, J. H. (1995). The impact of curriculum-based external examinations on school priorities and student learning. International Journal of Educational Research, 23 (8), 653-752. Een monografie met prikkelende titels van de afzonderlijke hoofdstukken: An economic theory of the effects of peer pressure and rewards for learning on school priorities, student effort and achievement. The impact of the payoff to college and the selectivity of college admissions on effort and achievement in high school. When curriculum-based examinations are absent, what happens to academic standards, incentives and achievement in the United states? Testing for backwash effects of examination systems: international comparisons. New York State vs. the rest of the United States. Mathematics and science achievement in Canada: comparing provinces. Case study of England, Scotland, France, The Netherlands and the United States.

Bolkestein, F. (1995). Selectie bij toegang tot de universiteit is noodzakelijk. NRC Handelsblad 30-3-1995. Repliek op Duykerlezing van Drenth.

Patricia Conley (1995) The allocation of college admissions. In J. Elster (Ed.) Local justice in America (p. 25-80). New York: Russell Sage.

Conley, P. (1996). Local justice in the allocation of college admissions: a statistical study of beliefs versus practice. Social Justice Research, 9, 239-258. fc

Drenth, P. J. D. (1995). In Nederland is selectie onmogelijk. Duykerlezing. NRC Handelsblad 30-3-1995.

Drenth P. J. D. Repliek. NRC-Handelsblad 13 maart 1995.

Jaap Dronkers (1995). Meer selectie zal vraag naar hoger onderwijs niet drukken. NRC Handelsblad

Dyck, M. van (1995). Selectie voor hoger onderwijs. Utrecht: Adviesraad voor het Onderwijs (ARO).

Eykhoff, P. (1995). Wat elders kan, kan hier ook. NRC Handelsblad 30-3-1995. Repliek op Duykerlezing van Drenth.

Mellenbergh 1995, interviewer Mariken Smit. Selecteren aan de poort lijkt effectiever dan het is. Folia 3-2-95 Hoogleraar psychologie rekent plannen door.

Op koers. Bindend studieadvies en zelfselectie. Mare, 8-6-1995.

Crockford, P. M., D. M. Gupta, M. G. A. Grace, Original Research: Requirements for admission to medical school: How many years of university study are necessary? In : CMAJ : Canadian Medical Association journal, 153 (11), 1995, p. 1595-1604

Zeng, K. (1995) Japan's dragon gate: the effects of university entrance examinations on the educational system and students. Compare, 25, 59-84.
1996 Canadese numerus fixus — and France


Cannings, K., Montmarquette, C., & Masheredjian, S. (1996). Entrance quotas and admission to medical schools: a sequential probit model. Economics of Education Review, 15, 163-174.

Casas, F. R., & Meaghan, D. E. (1996). A study of repeated courses among secondary students in Ontario. Journal of Educational Research, 90, 116-127. researchgate.net


Hofstee, W. K. B. (1996). Psychologische test bij personeelsselectie. Mogelijkheden en beperkingen. De Psycholoog, 31 (10), 378-381.

Jong, Uulkje de (1996). Ierse kortsluiting. HBO-Journaal, 19 (1), 13.

Kaiser, F, S. de Lange & E. de Weert (1996). Vergelijkend onderzoek selectie-procedures voor het HO in een aantal West-Europese landen. Twente: CSHOB. Commissie Drenth, bijlage 1, p. 9-62.

McDaniel, M. A., Whetzel, D. L., Schmidt, F. L., & Maurer, S. D. (1996). The validity of employment interviews: A comprehensive review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 79, 599-616.

Phelps, R. P. (1996). Are U.S. students the most heavily tested on earth? Educational Measurement: Issues and Practice, fall, 19-27.

Scott, M. W. (1996). Admissions systems, comparative study. Council of Europe, UCAS, Cheltenham. (Genoemd in Kaiser, de lange & de Weert 1996).

White, J. (1996). The points system. In Hogan, P. (Ed.), Issues in education (p. 77-82). Dublin: Asti. Ierland's toelatingsregeling HO.

Wielemans, W., & J. van den Broeck (1996). Transition from secondary to higher education. Centre for Comparative Education, K. U. Leuven. (Genoemd in Kaiser, de lange & de Weert 1996).

Wilbrink (1996). Dingen die gebeuren, KRO, 2 juli 1996, 9-10 uur (daarna: Borsato).Pierre-Gilles de Gennes (1996). Fragile objects. Soft matter, hard science, and the thrill of discovery. Copernicus (Springer). De auteur, nobelprijswinnaar natuurkunde, beschrijft hoe in Frankrijk de toelating tot geneeskunde degenereerde tot een wijdstrijd vèrplassen (in elementaire wiskunde).

The Entrance-Examination Theorem

There exists a theorem that states: “Whenever an entrance examination is instituted in a scientific discipline, it invariably becomes an exercise in mathematics.” I have witnessed this theorem in action when a selection process by entrance examination was put in place in medical school. Within six months, mathematics had phagotized the system. Before that time, premed studies encompassed a very flexible program of biology, physics, chemistry and math. Students operated in a kind of academic lottery, in which professors would choose to teach what they considered important, a little bit according to their own taste. Sometimes they made the right vhoice, sometimes not. The hallmark of the first year of medical school was a certain creative effervescence. But from the moment an effort was made to regulate the number of future medical doctors by means of and extrance examination, everything changed. Students started plodding through the same mathematics exercises (“superelementary mathematics” would describe them best). The physics exam became an exam in applied math. The chemistry exam suffered the same fate, requiring complicated calculations of equilibrium chemical reactions. Even biology degenerated into a miasma of combinatorial analyses involving the genetic code. Within a couple of trimesters, the institution of the entrance examination had managed to turn the entire premed arena into a desert. The system of entrance examinations, with its inevitable consequence of the dominance of math, has contaminated the two years of preparatory program which constitute the only access channel toward institutes of higher education in France.

( .. )

The student who has gone through a preparatory program dominated by formal disciplines, who has passed an entrance examination to an institute of higher education and graduates from it, is at risk of remaining disconnected from the real world during his entire life.

p. 158-159
1997 Een nieuwe commissie: Drenth. Maar buigt naar de politiek


Boon, T. (1997). Toelatingsproef werpt veel obstakels op. Thema, 4-97, 53-54.

Borghans, L., & De Grip, A. (1997). Numerus fixus en arbeidsmarkt. Economisch Statistische Berichten, 5 februari. [Arbeidsmarktverstoring door de numerus fixus feneeskunde, in relatie tot de kosten van de gezondheidszorg. Als ik het goed heb]

Campbell, C. (1997). A diagnosis that demands more doctors. THES, 12 december 1997. (Chairman of the Medical Workforce Standing Advisory Committee)

Casteren, Boukje van, & Witte, Daniël (1997). Loting voor iedereen blijft beste methode. De Volkskrant 1-3-'97. Beide auteurs zijn lid van het SOG: Studentbestuursleden Overleg Geneeskunde.

Cate, Th. J. ten, Van Rossum, H. J. M., & Van der Vleuten, C. P. M. (1997). Huidige lotingsysteem is het beste. NRC Handelsblad 12 april 1997.

Drenth, P. J. D. (1997). Prestatie moet bij loting zwaarder wegen. NRC Handelsblad 27-3-1997.

Drenth, P. J. D. (Voorz.) (1997). Gewogen loting gewogen. Advies van de Commissie Toelating Numerus Fixusopleidingen. Met Bijlage. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Den Haag: Sdu. pdf

Ebach, J., & G. Trost (1997). Admission to medical schools in Europe. Lengerich: Pabst Science Publishers. (Genoemd in vd Broek e.a. 1999, zelf niet gezien)

Lange, Sandra de, & Egbert de Weert (1997). Decentrale toelating bij numerus fixusopleidingen. Een verkenning naar de rol van werkervaring in Denemarken en Duitsland. Bijlage 4 in rapport van de commissie De Klerk, 1998, Decentrale Toelating. Onderwijsraad.

Hageman, Esther (1997). Loting. Mams klimt in de pen en wil 'intake-gesprekken'. Trouw, 7 mei 1997. [niet online; ik heb een kopie] [Trouw kreeg bijna 40 brieven aan OCW ter inzage]

Hofstee, W. K. B., & Kiers, H. A. L. (1997). Een algemeen model voor loting en selectie bij numerus clausus. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 22, 81-85.

Klerck, Hanneke de (1997). Hoge cijfers maken nog geen goede dokters. De Volkskrant 5-3-'97 'Blokken.' Bevat leuke histogrammetjes die de makke van het voorstel Drenth goed in beeld brengen; een scherpe cesuur rond 7,5.

Ministerie van de Vlaamse gemeenschap (1997). Toelatingstoets voor studenten geneeskunde en tandheelkunde. (Genoemd in eindrapportage commissie Sorgdrager, 2003)

OC&W (1997). Toelating tot opleidingen met een numerus fixus. Beleidsnotitie. Zoetermeer, 12 mei 1997. Kamerstuk 25 000-VIII, nr. 99.

Oosterbeek, H. & D. Webbink (1997). Is there a hidden technical potential? De Economist, 145, 159-177. researchgate.net

Raad van State (1997) Advies van de Raad van State van 5 december 1997, opgenomen met de reactie van Ritzen in vergaderstuk 25947 A van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1997-1998.

Roeleveld, Jaap (1997). Lotingscategorieën en studiesucces. Rapportage aan de adviescommissie Toelating Numerus-Fixusopleidingen (Commissie Drenth). In Gewogen loting gewogen, Bijlagen, Bijlage 2, 62-120.

Trouw 9 april 1997. Hageman & Kreulen: Wie po's heeft geleegd mag geneeskunde doen.

Trouw 9 april 1997. Hulp bij geneeskunde-test in de VS handelswaar.

Trouw 9 april 1997. Vlaanderen: knokken voor studieplaats en diploma.

Velden, R. K. W. van der (1997). De bestemming op de arbeidsmarkt van havo- en vwo-abituriënten. Notitie ten behoeve van het rapport van de commissie Decentrale Toelating. Bijlage 5 in Commissie De Klerk, 1998, Decentrale toelating. Onderwijsraad.

Wilbrink, B. (1997). Assessment in historical perspective. Studies in Educational Evaluation, 23, 31-48. html
1998 Wijziging van de Wet brengt raden in beweging


TK 25 947 (24-3-1998). Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende aanpassingen in het systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld. pdf

TK 25 947 (9-12-1998). Nota van wijziging. pdf

TK 25 947 (24-3-1998). Advies Raad van State. pdf

TK 25 947 (25-11-1998). Advies Raad van State. pdf

Broek, A. van den, Klein, G., Prins, J., Rijnhart, A., & Verrijt, T. (1998). Selectie in het kunstonderwijs. Beleidsgerichte studies Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 59. OCenW. Den Haag: Sdu Servicecentrum. ISBN 90 346 3648 8

Drenth, P. J. D. (1998). Selectie voor en in de studie geneeskunde. In A. M. J. J. Verweij et al. (Red.). Gezond onderwijs. Houten: Bohn Stafleu. (van Cees van Dorp gekregen).

Onderwijsraad (1998) Decentrale toelating. Den Haag: Onderwijsraad. html plus stukken rapport horen internationaal standpunten studenten bestemming schoolverlaters

Klerk, L. F. W. de (voorzitter) (1998) Decentrale toelating gewogen. Rapport van de Commissie Decentrale Toelating van de Onderwijsraad. In: Onderwijsraad (1998). Decentrale toelating. Advies. Den Haag: Onderwijsraad. http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/496/documenten/dectoe.pdf L. F. W. de Klerk (vz), B. P. Vermeulen J. W. M. Buys, H. Drost, H. J. van der Molen, M. C. G. Verstegen, C. A. C. F. van Dorp (waarnemer namens departement).

Lievens, F., & Coetsier, P. (1998). Een andere kijk op selectie van kandidaat medische studenten: ontwikkeling van op video opgenomen simulaties. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 16, 117-130. open access https://www.tvho.nl/edition.php?id=60

Trost G, Blum F, Fay E, Klieme E, Maichle U, Meyer M, Nauels H-U. Evaluation des Tests für Medizinische Studiengänge (TMS): Synopse der Ergebnisse. Bonn: ITB; 1998. [nicht aufgefunden]

Tweede Kamer der Staten-Generaal (1998). Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende aanpassingen in het systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld. Kamerstuk 25 947, nr. 2 Voorstel van wet. Nr. 3 Memorie van Toelichting. A, Advies van de Raad van State en nader rapport.

Tweede kamer der Staten-Generaal. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1998. Kamerstuk 25 600 VIII. Nr. 5, Verslag van een algemeen overleg. (Over rapport Drenth en de Beleidsnotitie)

Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik an der Universität Freiburg (1998). Eignungstest für das Medizinstudium in der Schweiz. (Genoemd in eindrapport commissie Sorgdrager 2003)
1999 De deur voor selectie staat nu op een kier


TK 25 947 (27-1-1999). Brief minister over spoedige behandeling van dit wetsvoorstel i.v.m. verwachtingen bij schoolverlaters voor studiejaar 1999-2000. pdf

"> TK 25 947 (12-3-1999). Memorie van antwoord. pdf

TK 25 947 (24-3-1999). Memorie van toelichting. pdf

TK 25 947 (14-1-1999). Nota n.a.v. het verslag. pdf

Broek, A. van den, M. Gooskens, G. Klein, M. Leiblum & A. Lewe (1999). Decentrale selectie bij opleidingen met een toelatingsbeperking. Onderzoek in opdracht van de commissie Sorgdrager. Nijmegen: IOWO KUN.

Otting, H., & Zwaal, W. (1999). Het effect van selectie op studieprestaties. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 17, 245-257. open access https://www.tvho.nl/edition.php?id=60
2000


Hänsgen K-D, Spicher B. Zwei Jahre Numerus clausus und Eignungstest für das Medizinstudium in der Schweiz (EMS). Teil 1: Erfahrungen mit dem EMS als Zulassungskriterium. Schweiz Ärztezeitung Heft 2000;81(12):666-72. pdf. Teil 2: EMS und Chancengleichheit. Schweiz Ärztezeitung Heft 2000; 81(13):723-30. pdf Website auteur: site]

Kamerman, Sheila (5 mei 2000). Universiteit op zoek naar artsen. Selectie studenten geneeskunde 'niet eerlijker, wel menselijker.' NRC Handelsblad. [niet online te vinden; ik heb het knipsel]
2001 Selecteren blijkt moeilijker dan men dacht


Bijl, Paul van der (6 januari 2001). Selectie aan de poort. Universiteiten en hogescholen beginnen aarzelend met eigen selectie. NRC Handelsblad. [ik vind dit artikel niet online, helaas; heb zelf het origineel]

Cate, Th. J. ten, & H. L. Hendrix (2001). De eerste ervaringen met selectie voor de artsopleiding. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 145, 1364-8. html

Hänsgen K-D, Spicher B. EMS Eignungstest für das Medizinstudium in der Schweiz. Bericht über die Durchführung und Ergebnisse, Evaluation der Vorhersage von Prüfungserfolg - avec un résumé en français. Berichte des Zentrums für Testentwicklung und Diagnostik Band 7. Fribourg;2001. Auch im Internet abrufbar unter www.unifr.ch/ztd/EMS.

F. Lievens, P. Coetsier & C. Decaesteker (1999). Predictieve validiteit en sekse-specificiteit van het toelatingsexamen 'Arts en Tandarts' in Vlaanderen: Een eerste peiling. Pedagogische Studiën, 78, 4-15. pdf

Samenvatting

In 1997 is in Vlaanderen het systeem van open toelating tot de medische faculteiten verlaten. ( . . . ) Als criteriumgegevens fungeren de eindresultaten van de eerste kandidatuur geneeskunde en tandheelkunde van het academiejaar 1997-1998 aan alle Vlaamse universiteiten. De correlatie tussen de totaalscore op het toelatingsexamen en deze eindscore bedraagt .35. De ‘Redeneerproef’ is de beste voorspeller. ( . . . ) ”
2002 Numerus clausus


Wieland van Dijk (11-4-2002). Commissie Sorgdrager: nog te veel selectie op kennis. DUB artikelm "Hogescholen en universiteiten die zelf studentenselecteren leggen nog altijd te veel nadruk op kennis. Dat is deconclusie van de commissie-Sorgdrager, die het experimentbegeleidt."

K.-D. Hänsgen und B. Spicher (2002). Numerus clausus: Finden wir mit dem 'Eignungstest für das Medizinstudium' die Geeigneten? Medical Education pdf

Hänsgen K-D, Spicher B. (2002). Numerus Clausus: Numerus Clausus: le "test d'aptitudes pour les études de médecine" (AMS) permet-il de trouver les personnes les plus aptes? Bulletin des médecins suisses - 2002;83 (47) 2562 - 2569. pdf

Robyn M. Dawes (2002). The Ethics of Using or Not Using Statistical Prediction Rules in Psychological Practice and Related Consulting Activities. Philosophy of Science, 69, 178-184. free pdf request
2003 De juiste student op de juiste plaats: de Cie van politica Sorgdrager


Sorgdrager, W. (Voorzitter) (2003). De juiste student op de juiste plaats. Eindrapportage van de Begeleidingscommissie Decentrale Toelating. www.minocw.nl/onderwijs/hogeronderwijs.nl

Broek, Anja van den, Joyce Kerstens, & Mirjam Woutersen (2003). Lot in eigen hand. Evaluatie van de experimenten met decentrale toelating in het hoger onderwijs. Onderzoek in opdracht van de Begeleidingscommissie Decentrale Toelating. Nijmegen: IOWO KUN. www.minocw.nl/onderwijs/hogeronderwijs.nl

Guus Valk. p. 8 NRC HANDELSBLAD Voor studies geneeskunde Universiteiten staken selectie 'aan de poort' Door onze redacteur Guus Valk Den Haag, 29 maart [2003].

Chavannes, Marc (2003). De worsteling met de Amerikaanse erfzonde. NRC Handelsblad 22 juni, 25.

NOS Journaal 23 juni 22:00 uur: Supreme Court doet uitspraak dat positieve discriminatie is toegestaan, zij het niet door voor ras punten toe te kennen, maar bijvoorbeeld wel zoals de Law School selecteert waarbij een redelijke raciale mix tot stand wordt gebracht.

Hoogstraten, Diederik van (24 juni 2003). Universiteit VS mag ras meewegen. Volkskrant 24 juni 2003 p. 4 (van hoogstraten is medewerker te New York)
2004 Experimenteren met selectie


Tweede Kamer 29388 nr. 1 (8-1-2004). Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs; Brief staatssecretaris met notitie 'Ruim baan voor het toelatingsbeleid in het hoger onderwijs'. pdf

Ben Wilbrink (2004). Extra selectie aan de poort: wanneer is genoeg genoeg?. Onderzoek van Onderwijs, 2004, 33 nummer 3, 37-40. html

Henk van Berkel (2004). Selectie voor de universiteit: oude wijn in nieuwe zakken. Onderzoek van Onderwijs, 2004, 33 nummer 3, 41-43.

Onderzoek van Onderwijs, 2004, 33 nummer 3, 41-43. Peter Bouhuijs (2014). Nieuwe hulpmidddelen bij de selectie van studenten. W. J. van der Linden (2004). Het centraal examen: het beste selectieinstrument voor de universiteit. Testen? Liever: examineren. Examens, 1, 19-20. artikel €Itai Mol (3 april 2004). 'Blokken voor de poort'. De Volkskrant Wetenschap, 1. artikel


Een hele pagina selectie-aan-de-poort, nav. plannen van het Leidse CvB. (Later toch maar afgeblazen). Daarin ook: Grandes écoles en het plebs. Het einde van de Zentralstelle. Oxford en Cambridge mikken het hoogst.D. N. M. de Gruijter (2004). Gewogen loting bij psychologie. Onderzoek m.b.t. de toelatingsselectie bij de opleiding psychologie in 2004/2005. ICLON. rapport 142. pdf
Pieter Drenth (8 april 2004). Selectie aan de poort werkt niet. nrc.nl artikel
Kees Kolthoff (15 april 2004). PvdA steunt foute selectie. de Volkskrant artikel
Kees Kolthoff (15 april 2004). PvdA steunt foute selectie. de Volkskrant betaalmuur


Hänsgen, K.-D., Spicher, B. (2002). EMS Eignungstest für das Medizinstudium in der Schweiz 2002. Mit Ergebnissen zur Prognose der Studienleistungen. Berichte des Zentrums für Testentwicklung Nr. 8.
Hänsgen, K.-D., Spicher, B. (2003). EMS Eignungstest für das Medizinstudium in der Schweiz 2003. Berichte des Zentrums für Testentwicklung Nr. 8.
Hänsgen, K.-D., Spicher, B. (2004). Vorbereitungsreport 2003. Vorbereitung auf den EMS - was und wie viel ist richtig? Berichte des Zentrums für Testentwicklung.
Hänsgen, K.-D., Spicher, B. (2004). EMS Eignungstest für das Medizinstudium in der Schweiz 2003. Berichte des Zentrums für Testentwicklung Nr. 9.[niet gezien. niet online? Website auteur: site]

Dirk Lewin und Irene Lischka (2004). Passfähigkeit beim Hochschulzugang als Voraussetzung für Qualität und Effizienz von Hochschulbildung. Arbeitsberichte 6 04. ISSN 1436-3550. pdf

Wissenschftsrat (2004). Empfehlungen zur Reform des Hochschulzugangs pdf

F. Lievens, P. Buyse (2004). De predictieve validiteit van cognitieve en niet-cognitieve voorspellers van het Toelatingsexamen 'Arts en Tandarts' in Vlaanderen. Pedagogische Studiën, 81, 444- . samenvatting

Sternberg, R. J. (2004). Theory-based university admissions testing for the new millennium. Educational Psychologist, 39, 185–198.

Gerard Reijn (18-12-2004). Veel betere student door selectie. Loten leidt tot grotere uitval dan schiften. de Volkskrant "Het Erasmus Medisch Centrum zegt voor het eerst bewijzen te hebben dat geselecteerde studenten het duidelijk beter doen dan studiegenoten die door loting zijn toegelaten" paywalled [Over dat promotieonderzoek van Urlings-Strop zie ook mijn pagina over decentrale selectie.

p class='lit'> Gerard Reijn (18-12-2004). Doe dicht, die poort. Experimenten op komst met voorselectie studenten. De Volkskrant paywalled "Staatssecretaris Rutte maakte deze week bekend welke opleidingen mogen experimenteren met het uitkiezen van eerstejaars. Dat is een schijnbeweging"
2005 Adriaansens' selectie van briljante geesten


Roger Standaert (2005). Examens in Vlaanderen. Een contextbeschrijving. Examens, 2, februari 5-8.

Gerben van Lent (2005). Leidt meer meten tot meer weten? Pleidooi voor een xperiment. Examens, 2, februari, 16-18. artikel €

Benedikt Hell & Heinz Schuler (2005). Verfahren der Studierendenauswahl aus Sicht der Bewerber. Kolumnentitel: Studierendenauswahl aus Bewerbersicht. Empirische Pädagogik, 19, 361-376. pdf

L.C. Urlings-Strop en T.A.W. Splinter (2005). Decentrale Selectie voor de Studie Geneeskunde aan het Erasmus MC: Validiteit van de Selectiemethode. In Meten en Onderwijskundig Onderzoek (p. 412-413). ORD 2005 Gent.

Van Eijl, P.J., Wolfensberger, M.V.C., Van Tilborgh, P.J., en Pilot, A. (2005). Honoursprogramma's in Nederland: resultaten van een landelijke inventarisatie in 2004. Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht, IVLOS-mededeling 77. pdf
2006 ROA's confusion


Dato N.M. de Gruijter (2006). Selectie van studenten & bindend studieadvies. Tekst van een bijdrage aan Het Nationale Universiteiten Congres, 31 mei te Amsterdam. pdf D.N.M. de Gruijter, M. Yildiz & J. 't Hart (2006). VWO-examenresultaten en succes in de propedeuses Geschiedenis en Psychologie. Deelonderzoek van experimenten met selectie: selectie op basis van vooropleidingen. Leiden: ICLON, rapport nr 164. pdf

D. N. M. de Gruijter, M. Yildiz en J. 't Hart (2006). VWO-examenresultaten en succes in de propedeuses Rechten. Leiden: ICLON, rapport nr 165. pdf

 

Janke Cohen-Schotanus, Arno M. M. Muijtjens , Jan J. Reinders, Jessica Agsteribbe, Herman J. M. van Rossum & Cees P/ M. van der Vleuten (2006). The predictive validity of grade point average scores in a partial lottery medical admission system. Medical Education, 40, 1012-1019.

Judith Semeijn, Rolf van der Velden, Hans Heijke, Cees van der Vleuten, Henny Boshuizen (2006). The Role of Education in Selection and Allocation in the Labour Market: An Empirical Study in the Medical Field. Education Economics, 13, 449-477.
2007 Leiden geeft op: geen selectie aan de poort


Bart Dirks (18 april 2007). Studeren bij de buren. De Volkskrant p. 13.

Don A. Moore and Steven L. Blader (2007). Revisiting the Instrumentality of Voice: Having Voice in the Process Makes People Think They Will Get What They Want. paper. pdf

Commissie Ruim baan voor talent (2007). Advies Commissie 'Ruim baan voor talent' Den Haag: november 2007. pdf, Ruim baan voor talent. html
2008 Jurisprudentie komt met mondjesmaat op gang


College van Beroep voor het Hoger Onderwijs site.

TK 3154 (2008). ... het mogelijk niet plaatsen van leerlingen als gevolg van een controverse tussen de IBG en de medische faculteiten van VU en UvA. pdf

Tweede Kamer 29388 nr. 15 (20-5-2008). Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs; Brief minister ter aanbieding beleidsreactie op 'Wegen voor Talent'. pdf

Tweede Kamer (2-7-2008). Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs; Verslag algemeen overleg gehouden op 5 juni 2008 over o.a. eindrapport Commissie 'Ruim baan voor talent'. pdf

Gerard Reijn (30 juli 2008). 'Universitaire pabo' razend populair — 'Zware pabo' werft veel vwo'ers voor lerarenvak. De Volkskrant, p. 1, resp. 2.

J. A. Dekker (2008). Een review van decentrale selectie en numerus fixus bij geneeskunde. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 26. open access https://www.tvho.nl/edition.php?id=60

  Jan Adé (2008). Toelatingsexamen arts en tandarts. Witboek over meer dan tien jaren bijkomende toelatingsvoorwaarde voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde in Vlaanderen. pdf
2009


  Louise C. Urlings-Strop, Theo Stijnen, Axel P. N. Themmen & Ted A. W. Splinter (2009). Selection of medical students: a controlled experiment. Medical Education, 43, 175-183.

  J. A. Dekker, M. M. C Lambregts, M. W. Heeren, J. I. Hanemaayer (2009). Toelating tot de medische opleiding in beweging. Capaciteit en legitimiteit. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 28, 159-166.
2010


Raad van Advies voor de Volksgezondheid & Zorg (2010). Numerus fixus geneeskunde: Loslaten of vasthouden. Advies. pdfVoor annotatie zie hier

Olle ten Cate, Marijke van Dijk, Cees van der Vleuten, Albert Scherpbier en Lambert Schuwirth (13 februari 2010). Loting eerlijker dan selectie. De Volkskrant, Forum-pagina. Voor annotatie zie hier

Jan Borleffs, Janke Cohen en Rob Hiemstra (2 maart 2010). Selectie is beter dan loting. De Volkskrant, Forum-pagina. Voor annotatie zie hier

NRC Handelsblad (4 maart 2010). Kamer praat niet verder meer over hoger onderwijs.

Janke Cohen Schotanus (2 november 2010). Tegenintuïtief. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar onderzoek van onderwijs in de medische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
2013KNAW Seminar (16 september 2013): Is loting onrechtvaardig? html
2014


De decentrale selectieprocedures geneeskunde op een rij! (november 2014) Zie ze op deze webpagina
2015


Kamerbrief (11 december 2015) (31288 nr 499). pdf

Inspectie (november 2015). Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Deelrapport B: Verschillen en ontwikkelingen in de instroom in het bekostigd voltijd bacheloronderwijs. pdf

Inspectie (november 2015). Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Deelrapport A: Verkenning naar maatregelen rond in- en doorstroom in het bacheloronderwijs. pdf

Inspectie (november 2015). Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Samenvatting eerste 2 rapporten pdf
2016


Casper Hulshof (15 september 2016). Zo effectief is decentrale selectie voor de studie nou in de praktijk. [Ingezonden brief NRC] tweet
2017


Anouk Wouters (2017). Effects of medical school selection: on the motivation of the student population and applicant pool. Dissertation Vrije Universiteit Amsterdam. partial downloads


Marieke de Visser Cornelia Fluit Jaap Fransen Mieke Latijnhouwers Janke Cohen-Schotanus Roland Laan (2017). The effect of curriculum sample selection for medical school. Advances in Health Sciences Education, 22, 43–56 open access.


Nienke R. Schripsema, Anke M. van Trigt, Susanna M. Lucieer, Anouk Wouters, Gerda Croiset, Axel P. N. Themmen, Jan C. C. Borleffs, Janke Cohen-Schotanus (2017). Participation and selection effects of a voluntary selection process. Advances in Health Sciences Education, 22, 463-476. open access


Tactisch doubleren in de vijfde klas om toegelaten te worden tot de universiteit. Op de school van Irma Raadgeep doen leerlingen uit vrije wil vwo-5 over. Daarmee vergroten ze hun kans op toelating op de universiteit van hun keuze.  4 juli 2017 NRC artikelKlaas Visser (augustus 2017). Kantel de selectie in het hoger onderwijs. ScienceGuide blog
Nienke R. Schripsema (2017). Medical student selection: Effects of different admissions processes. Dissertation Groningen. open access mst of the chapters
Klaas Visser (7 december 2017). Selectie van studenten is riskant experiment aob blog
Herman Vermeulen verzamelde nieuws en opinies over decentrale selectie in deze moments

2018
Numerus fixus, selectie en kansengelijkheid in het wetenschappelijk onderwijs. Een overzichtsstudie naar doelen, criteria, instrumenten en effecten van selectie. Anja van den Broek, Kyra de Korte, José Mulder, Joyce Bendig-Jacobs
Oktober 2018 pdf
Selectie bij opleidingen met een numerus fixus & de toegankelijkheid van het hoger onderwijs Anja van den Broek, José Mulder, Kyra de Korte, Joyce Bendig-Jacobs & Marije van Essen Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Juni 2018 pdf
Yvonne Rouwhorst (2018). Meritocratische idealen in selectie: tussen plan en praktijk Over het proces van universitaire numerus fixusopleidingen om tot de inrichting van een selectieprocedure te komen. Masterscriptie Publiek management Universiteit Utrecht Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappdf Zie ook: Yvonne Rouwhorst wint LSVb scriptieprijs ScienceGuide
Besluit van 30 mei 2018 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, het Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs en het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs in verband met de Wet invoering associate degree-opleiding. online


Belangrijke wijzging voor BSA, maar dat BSA blijft een schadelijke paarse krokodil.Susan Niessen (2018). New rules, new tools: Predicting academic achievement in college admissions. Dissertation RUG. download chapters