Rekenproject: Taal en rekenen: taligheid

Ben Wilbrink

psychologie
    lerenschematiseren
        interactief leren
    creativiteitprobleemoplossenPolya
        kennis
            begrijpenvoorbeelden
                eerst begrijpen vs eerst oefenen
    lesgevenrekenklasICT
    taal en rekenen: taligheid van rekenonderwijs
    rekentoetsvragen — ontwerp, enzovoort
Let op. Het probleem met ‘talige’ reken- en wiskundeopgaven zit hem niet in de taligheid, zoals mijn webpagina en de daarin vermelde publicaties lijken te suggereren, maar in het achterliggende gedachtengoed van situated learning waarover ik eind 2013, begin 2014 luid en duidelijk aan de bel trek. Het directe belang van het klokkenluiden is de politieke rampspoed rond de rekentoetsen bij de eindexamens. En daar zit ook de aanleiding die mij er uiteindelijk toe bracht om situated learning aan te merken als de directe oorzaak van veel ellende in het onderwijs, in het bijzonder ook in het rekenonderwijs, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Ik herontdek voor mijzelf natuurlijk iets dat anderen al veel eerder hebben ontdekt en beschreven. Ik ben laat met die boodschap op te pakken. De reden van mijn traagheid is gelegen in de ingewikkeldheid van de rekenoorlog in Nederland, en het idee dat rekenmisvattingen in Nederland op zijn Nederlands het best zouden zijn te bestrijden. Het risico van zo’n locale benadering van de problematiek is dat de oppositie makkelijk kan worden weggezet als een partij met een eigen, respectabele, mening, maar dan wel een minderheidsopvatting. Op global level hebben we natuurlijk hetzelfde, maar is de wetenschappelijke positie sterker gefundeerd in de wetenschappelijke literatuur. Het voordeel van de omweg over de internationale literatuur is dat ik daarmee weg raak van de verdenking personen te willen beschadigen die zich gepositioneerd hebben als pleitbezorgers van het realistisch rekenen. Het gaat natuurlijk niet om al die aardige mensen die ook het beste voor hebben met de Nederlandse leerlingen. Het gaat erom of het gedachtengoed waarop hedendaagse Nederlandse rekendidactische methoden teruggaan, verdedigbaar is in wetenschappelijke zin. En dat is niet het geval.
Roni Jo Draper and Daniel Siebert (2004). Different Goals, Similar Practices: Making Sense of the Mathematics and Literacy Instruction in a Standards-Based Mathematics Classroom. American Educational Research Journal, 41, 927-962. abstract

M. Hickendorff & J. Janssen (2009). De invloed van contexten in rekenopgaven op de prestaties van basisschoolleerlingen. Panama-Post, 28, 3-11. pdf


pdf/example.schoenfeld.2007.jpg


Een klassieke uitsplitsing van factoren die bijdragen aan verschillen in intellectueel functioneren is die tussen taal en rekenen, in de meeste intelligentietests vertegenwoordigd met afzonderlijke deeltests of in ieder geval schalen, is die naar taal en rekencapaciteiten.

De vraag is: in hoeverre is dat een houdbare tweedeling? Wat is de relatie tussen die tweedeling en de klassieke indeling van het onderwijsprogramma in de basisschool naar de vakken rekenen en taal? Dat is in feite de vraag in hoeverre de opdeling naar taal en rekenen berust op natuurlijke categoriee¨n in intellectueel functioneren. Voor een deel, of misschien geheel, is het antwoord daarop al gegeven in het voorgaande hoofdstuk over het abstracte karakter van rekenen en wiskunde; is dat wezenlijk iets anders dan het abstracte karakter van taal?


Eleanor Wilson Orr (1987). Twice As Less: Black English and the Performance of Black Students In Mathematics and Science. Norton.

Ik heb dit boek in bestelling.

Joanneke Prenger (2005). Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs. Proefschrift RU Groningen. html of meteen de complete tekst als pdf

Lily Wong Fillmore (2007). English Learners and Mathematics Learning: Language Issues to Consider. In Alan H. Schoenfeld: Assessing mathematical proficiency (333-344). Cambridge University Press. pdfRonald W. Solórzano (2008). High stakes testing: Issues, implications, and remedies for English language learners. Review of Educational Research, 78, 260-329. JSTOR read online for free [KB via JSTOR access]


Alan H. Schoenfeld (Ed.) (2007). Assessing mathematical proficiency.. Cambridge University Press.

Eleanor Wilson (1987). Twice as less. Black English and the Performance of Black Students in Mathematics and Science. W. W. Norton & Company.

Hilda Hacquebord (1989). Tekstbegrip van Turkse en Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs. Foris Publications.

Trees Pels (2002). Tussen leren en socialiseren. Afzijdigheid van de les en pedagogisch-didactische aanpak in twee multi-etnische klassen. Van Gorcum.

Eleanor Wilson Orr (1987). Twice as less. Does black English stand between black students and success in math and science? W. W. Norton.

James T. Kinard & Alex Kozulin (2008). Rigorous mathematical thinking. Conceptual formation in the mathematics classroom. Cambridge University Press.

J. van der Weegh (2005). Schooltaalvaardigheid en realistisch rekenen: specifiek taalkundige moeilijkheden en de invloed op het begrijpen van realistuische rekenopgaven. Doctoraalscriptie Pedagogische Wetenschappen, Utrecht (supervisor P. P. M. Leseman; 2e supervisor: H. van Luit)

Mark J. Gierl, Jeffrey Bisanz, Gay L. Bisanz, Keith A. Boughton (2003). Identifying Content and Cognitive Skills That Produce Gender Differences in Mathematics: A Demonstration of the Multidimensionality-Based DIF Analysis Paradigm. Journal of Educational Measurement, 40, 281-306

Allen E. Doolittle, T. Anne Cleary (1987). Gender-Based Differential Item Performance in Mathematics Achievement Items. Journal of Educational Measurement, 24, 157-166.

W. K. B. Hofstee (1990). Toepasbaarheid van psychologische tests bij allochtonen. De Psycholoog, 25, 291-294. Gelijknamig rapport: Rapport van de testscreeningcommissie ingesteld door het LBR in overleg met het NIP. LBR-Reeks 11. Utrecht, LBR, 1990.

Hilda Hacquebord (1989). Tekstbegrip van Turkse en Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs. Foris Publications.

P. Jungbluth (2003). De ongelijke basisschool: etniciteit, sociaal milieu, sekse, verborgen differentiatie, segregatie, onderwijskansen en schooleffectiviteit. Nijmegen: ITS

Inspectie van het Onderwijs (2008). Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. Een onderzoek naar het niveau van rekenen-wiskunde in het basisonderwijs en naar verschillen tussen scholen met lage, gemiddelde en goede reken-wiskunderesultaten. pdfTamara van Schilt-Mol (2007). Differential Item Functioning en Itembias in de Cito-Eindtoets Basisonderwijs. Proefschrift. Handelsuitgave: Aksant Academic Publishers, Amsterdam. samenvatting pdfElena Salillas and Nicole Y. Y. Wicha (online first June 15 2012). Early Learning Shapes the Memory Networks for Arithmetic: Evidence From Brain Potentials in Bilinguals. Psychological Science, OnlineFirst. abstract
Arjen Scholten (2008). Woordjes leren voor de rekentoets. Didactief, 38 #9, 20-12.Lorrie Shepard, Gregory Camilli and David M. Williams (1984). Accounting for statistical artifacts in item bias research. Journal of Educational Statistics, 9, 93-128. pdf

Robert Sternberg (2008). Applying psychological theories to educational practice. American Educational Research Journal, 45, 150-165. abstractMega E, Staples & Mary P. Truxaw (online first). An initial framework for the language of higher-order thinking mathematics practices. Mathematics Education Research Journal.


Ik kende dit tijdschrift nog niet. Het lijkt er toch op dat hier onderzoekers publiceren die geen contact hebben met de wereld van psychologisch onderzoke naar wiskundeonderwijs.10-2014 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/taal.htm