Rekenproject: Creativiteit: Hoe denken rekendidactici (en anderen) erover?

Ben Wilbrink

rekenproject thuis
psychologie
    lerenschematiseren
        interactief leren
    creativiteitprobleemoplossenPolya
        kennis
            begrijpenvoorbeelden
                eerst begrijpen vs eerst oefenen
    lesgevenrekenklasICT
    taal en rekenen: taligheid van rekenonderwijs
    rekentoetsvragen — ontwerp, enzovoortInhoud


1. Creativiteit: algemeen
2. Creativiteit: in het onderwijs
3. Creativiteit: in het rekenonderwijs
4. Creativiteit: in het wiskundeonderwijs
5. Creativiteit: bij wiskundigen


6. Creativiteit: goeroes en andere nieuwlichters

Hooggestemde onderwijsidealen zullen zeker niet voorbijgaan aan het thema ‘creativiteit’. Dat doet mij genoegen, want ik heb het altijd al een uitdaging gevonden op dat thema greep te krijgen. Een van mijn belangrijkste tentamens, bij Carel van Parreren, ging over een boekenlijst waarin onderzoek naar creativiteit een belangrijke plaats innam.

In het rekenproject gaat het natuurlijk om de plaats van creativiteit in het rekenonderwijs: hoe denken rekendidactici erover? Is er gericht onderzoek naar gedaan? Eerst maar eens inventariseren. Een probleem is waarschijnlijk dat veel gedachten over creativiteit geen verbinding hebben met enige wteenschappelijke theorie. Vandaar dat ik apart aandacht schenk aan wat er in psychologische en filosofische contreien over bekend is.
1. Creativiteit: algemeen


Mijn referentie, wat de psychologie betreft, is het recente boek van Stellan Ohlsson (2011). Daarin komt natuurlijk aan de orde wat er gedurende de vorige eeuw zoal op dit gebied is bereikt en wat Ohlsson daaraan weet toe te voegen, staande op de schouders van Duncker, Simon, Newell, en vele anderen.


Stellan Ohlsson (2011). Deep learning. How the mind overrides experience. Cambridge University Press. zie ook hier

In short, there is no magic number of insight events, nor do we know that the number of insights measures the importance or novelty of an invention or a discovery, although this is a possibility that might reward attention. But the claim that the insight theory applies to significant creative projects should not be confused with the obviously inaccurate claim that such a project requires only a single insight. The important conclusion is that creativity scales acros complexity through the accumulation of multiple insights, not via some different or unknown cognitive mechanism or mysterious “creative ability.’

Ohlsson p. 141

Dit citaat is een tikje mysterieus. De mysterieuze termen zijn termen uit de theorie van Ohlsson. Wat het citaat misschien toch duidelijk maakt: Ohlsson is op zoek naar echte verklaringen voor inzicht en creativiteit, verklaringen die op hun waarde zijn te onderzoeken met computersimulaties en neuropsychologisch onderzoek. Hij moet niets hebben van de gedachte dat mensen verschillen in ‘creatief vermogen’, niet omdat mensen niet verschillen in de mate waarin ze met creatieve oplossingen op de proppen komen, maar omdat het fenomeen duiden als ‘creatief vermogen’ natuurlijk geen bliksem verklaart.Carsten K. W. De Dreu, Bernard A. Nijstad, Matthijs Baas, Inge Wolsink and Marieke Roskes (2012). Working Memory Benefits Creative Insight, Musical Improvisation, and Original Ideation Through Maintained Task-Focused Attention. Personality and Social Psycholy Bulletin, 38, 656. abstract

BW (June 18, 2018). tweetRobert J. Sternberg (2003): Creative Thinking in the Classroom. Scandinavian Journal of Educational Research, 47, 325-338. abstractRobert J. Sternberg & T. L. Lubart (1991). An investment theory of creativity and its development. Human Development, 34, 1991, pages 1-31.Robert J. Sternberg & T. L. Lubart (1991). Creating creative minds. Phi Delta Kappan, pages 608-614.Robert J. Sternberg & T. L. Lubart (1995). Defying the crowd. Cultivating creativity in a culture of conformity. The Free Press.Seana Moran, David Cropley & James C. Kaufman (Eds.) (2014). The Ethics of Creativity. Palgrave Macmillan. info
Scott Barry Kaufman (Ed.) (2013). The Complexity of Greatness. Beyond Talent or Practice. Oxford University Press. Also: Scott Barry Kaufmann: article in Scientific American. info en contents/abstracts; Besproken in Scientific American door de editor. .
Ch. W. Taylor (Ed.) (1964). Widening horizons in creativity. The Proceedings of the fifth Utah Creativity research Conference. Wiley. [UBL: Closed Stack 4   3651 C 26 ]


Het is oude meuk, ben ik bang.Calvin W. Taylor & Frank Barron (Eds) (1963). Scientific creativity: Its recognition and development. Selected papers from the proceedings of the first, second, and third university of utah conferences: 'The identification of creative scientific talent'. New York: Wiley. lccc 63-11455 (31 conference papers, among which: Lindsey R. Harmon: The development of a criterion of scientific competence - John C. Flanagan: The definition and measurement of ingenuity - J. P. Guilford: Intellectual resources and their values as seen by scientists - Raymond B. Cattell: The personality and motivation of the researcher from measurements of contemporaries and from biography - Frank Barron: The disposition toward originality - Frank Barron: The needs for order and for disorder as motives in creative activity - J. W. Getzels and P. W. Jackson: The highly intelligent and the highly creative adolescent: a summary of some research findings - David McClelland: The calculated risk: An aspect of scientific performance - B. S. Bloom: Report on creativity research by the Examiner's Office of the University of Chicago - Donald L. Thistlethwaite: The college environment as a determinant of research potentiality - Frank B. Tex: Negative validities for two different ingenuity testsThomas S. Kuhn: The essential tension: Tradition and innovation in scientific research )Michelene T.H. Chi (I997). Creativity: Shifting across ontological categories flexibly. In T.B. Ward, S.M. Smith, & J. Vaid (Eds.) Conceptual Structures and processes: Emergence, Discovery and Change. (Pp. 209-234). Washington, D.C: American Psychological Association. pdfJames C. Kaufman (2011). Individual differences in creativity. In Tomas Chamorro-Premuzic, Sophie von Stumm & Adrian Furnham: The Wiley-Blackwell Handbook of Individual Differences. (679-697) Wiley-Blackwell.

Onderzoek naar individuele verschillen vindt meestal plaats in een andere liga dan dat naar cognitie als zodanig. Beide benaderingen zijn belangrijk, zeker voor wie denkt dat psychologie bruikbare aanwijzingen geeft voor de inrichting van onderwijs. Dat wil zeggen: uit het land van de psychologische tests komt eigenlijk alleen maar de gemeenplaats dat wie intelligent is en open staat voor ervaringen, vaak ook creatiever blijkt dan anderen. In ieder geval wijst dat erop dat het voor de meeste mensen/leerlingen dus moeilijk zal zijn om zich creatief te tonen, laat staan creatiever te zijn dan anderen. Creativiteit als onderwijsdoel stellen is mijn inziens dus een zekere vorm van intellectueel geweld uitoefenen.


Filosofen hebben zo hun eigen gedachten over creativiteit, zonder verbanden te leggen met de resultaten in de cognitieve psychologie. We zullen zien.


Lars Geer Hammershøj (2009). Creativity as a question of Bildung. Journal of Philosophy of Education, 43, 545-558.

Nancy Warehime (1993). To be one of us. Cultural conflict, creative democracy, and education. SUNY.Subrata Dasgupta (1996). Technology and creativity. Oxford University Press. isbn 0195096886


Het interessante van deze studie is dat Dasgupta zijn cognitieve psychologie lijkt te kennen, en dat is toch wel iets bijzonders voor beta-wetenschappers. Ik ben wel benieuwd hoe hij die psychologie begrijpt, en hoe hij met die kennis omgaat.
2. Creativiteit: in het onderwijs


R. S. Mansfield, T. V. Busse & E. J. Krepela (1978). The effectiveness of creativity training. Review of Educational Research, 4, pages 517-536.

Foutje van Anna Craft: moet waarschijnlijk vol. 48 zijn, niet 4.

Anna Craft (2001). An analysis of research and literature on creativity in education. Report prepared for the Qualifications and Curriculum Authority. pdf

A. Craft, B. Jeffrey & M. Leibling (Eds.). Creativity in education. London: Continuum. [Dit boek heb ik niet gezien]


John Curtis Gowan, George D. Demos, and E. Paul Torrance (Eds.) (1967). Creativity: its educational implications. Wiley.


E. Paul Torrance (1972). Career patterns and peak creative achievements of creative high school students twelve years later. The Gifted Child Quarterly, 16, 44-57. Reprinted in: Eli Ginzberg & John L. Herma (1964). Talent and performance. Columbia University Press. LCCC 64-75343. Creativiteit: in het rekenonderwijs in het bijzonder


Fred Goffree (2005). Wiskundeleraren over hun didactiek. De periode voor de grote veranderingen (1924-1968). In Fred Goffree, Martinus van Hoorrn en Bert Zwaneveld: Honderd jaar Wiskundeonderwijs (105-120). Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

Derek W. Haylock (1987). A framework for assessing mathematical creativity in schoolchildren. Educational Studies in Mathematics, 18, 59-74. abstract

Dit is een artikel in de lijn van probleemoplossen. De vraag is of Haylock gaat voor de aanpak van Polya — probleemoplossen als instrument — of voor de gedachte dat probleemoplossen een soort inhoudsloze competentie is die als belangrijk doel van wiskundeonderwijs kan gelden. Haylock geeft vooral een overzicht van pschologische literatuur, iets dat vooral overbodig is omdat die er al in groen getale zijn. Het interessante bijft dan hoe Haylock hiermee omgaat, en wat hij onderzoekers van wiskundeonderwijs voorhoudt. Hij gaat voor het koesteren en vormen van creativiteit van kinderen. Ik vind het maar niets, maar dit artikel kan een goed voorbeeld zijn van de wijze waarop wiskundigen met psychologie omgaan.4. Creativiteit: wiskundeonderwijs
ICMI Study 16. Challenging Mathematics in and beyond the Classroom. webpageMichal Yerushalmy (2008). Educational technology and curricular design: Promoting mathematical creativity for all students. In Roza Leikin, Abraham Berman & Boris Koichu: Creativity in mathematics and the education of gifted students (51-70). Sense Publishers. Chapters 1 and 2 made available pdf. Yerushalmy: pdfMark P. Silverman (1998). Waves and grains. Reflections on light and learning. Princeton University Press.5. Creativiteit: bij wiskundigenPieter J. van Strien (2011). Psychologie van de wetenschap: Creativiteit, serendipiteit, de persoonlijke factor en de sociale context. Amsterdam University Press. recensie in NRC

Het eerste dat Van Strien zijn lezers duidelijk maakt: creativiteit berust op keihard werken. Dat is ook het verschil met Sir Ken Robinson (zie hierbeneden) die een romantisch beeld van creativiteit ophangt.David Bohm (1998). On Creativity. Routledge.

David Bohm was een eminent natuurkundige, vooral bekend door zijn alternatief voor de quantum theorie. Voor mij is dit boek interessant als op zichzelf staande poging van een scherp denker om greep te krijgen op het fenomeen creativiteit: in hoeverre is Bohm erin geslaagd om belangrijke kenmerken van creativiteit op de staart te trappen,? Waar gaat hij de mist in? Beseft hij dat zonder empirisch toetsend onderzoek zijn opvattingen tamelijk vrijzwevend zullen blijven? Kan ik een vergelijking trekken tussen deze oefening van David Bohm, en de pogingen van Hans Freudenthal om zijn gedachten over de psychologie van het reken- en wiskundeonderwijs te ordenen?Peter Liljedahl (2008). In the Words of the Creators. In Roza Leikin, Abraham Berman & Boris Koichu: Creativity in mathematics and the education of gifted students (51-70). Sense Publishers. Chapters 1 and 2 made available pdf. Liljedahl: pdf

[ kind of abstract:] In 1943 Jacques Hadamard gave a series of lectures on mathematical invention at the École Libre des Hautes Etudes in New York City. These talks were subsequently published as The Psychology of Mathematical Invention in the Mathematical Field (Hadamard,1945) [Hadamard, J. (1954). The psychology of invention in the mathematical field. New York: Dover Publications.]. In this chapter I present a study that mirrors the work of Hadamard. Results both confirm and extend the work of Hadamard on the inventive process, mathematical creativity, and the phenomenon of the AHA! experience. In addition, the results also speak to the larger context of ‘doing’ and learning mathematics.


6. Creativiteit: goeroes en andere nieuwlichters
Sir Ken Robinson & Lou Aronica (2009). Het element. Als passie en talent samenkomen. Het Spectrum.

Sir Ken bedenkt zijn overtuigende nonsens waar je bij staat. Bijvoorbeeld op p. 64-65, en 73

“Iedereen wordt geboren met een enorme aanleg voor creativiteit. Het is de kunst die aanleg te ontwikkelen.
( .. )
Je kunt in alles creatief zijn — in alles waar intelligentie aan te pas komt.
( .. )
De derde mythe is dat mensen creatief zijn of niet. Deze mythe suggereert dat creativiteit, net als het IQ, een vastliggend kenmerk is, zoals oogkleur, en dat daar niet veel aan te doen is. Het is echter heel goed mogelijk om creatiever te worden in werk en leven. De eerste kritieke stap is het begrijpen van de intieme relatie tussen creativiteit en intelligentie. Dit is een van de beste wegen om het Element te vinden en we moeten er een stapje terug voor doen, om een fundamenteel kenmerk van alle menselijke intelligentie te onderzoeken: onze unieke verbeeldingskracht.”

“Onder creativiteit versta ik het proces van het hebben van originele ideeën die ook waardevol zijn.”

Enzovoort. Sir Ken kan maar geen genoeg krijgen van het aandragen van voorbeelden, tot en met The Traveling Wilburys. Allemaal onzin, lijkt me. Zij het dat The Traveling Wilburys muziek hebben gemaakt die diepe groeven in mijn hersenen zijn gaan vormen (maar wat dat met creativiteit heeft te maken, ontgaat me).Roberta B. Ness (2012). Innovation Generation. How to Produce Creative and Useful Scientific Ideas. Oxford University Press. site

Tips & tricks. Dat zal best helpen, maar in de grond van de zaak is het natuurlijk een misvatting. Ness is geen psycholoog. De training zou zijn waarde hebben bewezen. Ik heb het boek niet gezien, en voel er ook geen noodzaak toe.Ronald A. Beghetto & J. C. Kaufman (2011). Teaching for creativity with disciplined improvisation. In R. K. Sawyer: Structure and Improvisation in Creative Teaching. Cambridge University Press. scan


Het gaat geloof ik om een intelligente zienswijze op een en ander, niet onkundig van relevante literatuur. Maar het komt op mij te vaag over. Ik wil juist greep krijgen op dit type door een creativiteits-ideaal gedreven betogen, en dat kan ik alleen maar doen op basis van Stellan Ohlsson (2011). Ik moet eens voortmaken met het bestuderen van dat boek.Beghetto, R. A., and Kaufman, J. C. 2014. Classroom contexts for creativity. High Ability Studies 25: 53-69. https://doi.org/10.1080/13598139.2014.905247
Anna Craft (2010). Creativity and Education Futures: learning in a digital age. Trentham Books [nog niet gezien; online beschikbaar UB Leiden, maar dus niet thuis] [Deze uitgever heeft een serie op dit terrein van creativiteit en onderwijs]Mary Banks Gregerson, James C. Kaufman & Heather Snyder (Eds.) (2012). Teaching Creatively and Teaching Creativity. Springer. [komt 30 november 2012 uit]

contents Introduction.- Facilitating creativity in the classroom: Professional development for K-12 teachers.- Teaching for Creativity: How to shape creative attitudes in teachers and in students.- The art in action in project.- Cognitive aspects of creativity: Science learning through serious educational games.- Creatively teaching introductory psychology in liberal arts institutions.- the global reach of creative lifelong learning skills for graduate, law, and medical students.- Teaching music theory fundamentals creatively.- New directions in teaching forensic psychology.- Creative ideas for actualizing student potential.- Expect the unexpected: Teaching for creativity in the micromoments.- Personal stories, critical moments, and playback theater.- Designing creative assignments: Examples of journal assignments and a creative project.- Teaching for creativity: Domains and divergent thinking, intrinsic motivation, and evaluation.- Conclusion.


Don Ambrose & Robert J. Sternberg (Eds.) (2011). How Dogmatic Beliefs Harm Creativity and Higher-Level Thinking. Routledge [nog niet gezien; niet in KB, niet in UB Leiden]B. J. M. Wolters (1980). Studies over creativiteit. In het bijzonder over het creatieve denkproces. SVO reeks 37. Proefschrift Nijmegen.


Ik kan hier toch eigenlijk helemaal niets mee. [weggegooid, 2014]Gary B. Forbach & Ronald G. Evans (1981). The Remote Associates Test as a Predictor of Productivity in Brainstorming Groups. Applied Psychological Measurement 5, 333-339.abstractD. Magnusson & G. Backteman (1978). Longitudinal Stability of Person Characteristics: Intelligence and Creativity. Applied Psychological Measurement 2, 481-490. abstractR. R. Schmeck & F. D. Ribich (1978). Construct Validation of the Inventory of Learning Processes. Applied Psychological Measurement 2, 551-562. abstractRobert T. Keller & Winford E. Holland (1978). A Cross-Validation Study of the Kirton Adaption-Innovation Inventory in Three Research and Development Organizations. Applied Psychological Measurement 2, 563-570. abstractNorman Frederiksen & William C. Ward (1978). Measures for the Study of Creativity in Scientific Problem-Solving. Applied Psychological Measurement 2, 1-24. abstractMark Batey (2012). The measurement of creativity: From definitional consensus to the introduction of a new heuristic framework. Creativity Research Journal, 24, 55-65. abstract
Lynn Berger (6 november 2013). Gij zult innoveren! De Correspondent webpagina
Pat Langley, Herbert A. Simon, Gary L. Bradshaw, & Jan M. Zytkow (1987). Scientific discovery. Computational explorations of the creative process. MIT Press. isbn 0262121166 info
Margaret A. Boden (1990). The creative mind. Myths and mechanisms. Basic Books. isbn 0465014526
Mathias Benedek, Emanuel Jauk, Markus Sommer, Martin Arendasy, Aljoscha C. Neubauer (2014). Intelligence, creativity, and cognitive control: The common and differential involvement of executive functions in intelligence and creativity. Intelligence, 46, 73-83. . open access
Carola Salvi and Edward M. Bowden (2016). Looking for Creativity: Where Do We Look When We Look for New Ideas? Front. Psychol., 15 February 2016 | http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00161review article [via Greg Ashman]
Marie-Théérèse van de Kamp, Wilfried Admiraal, Gert Rijlaarsdam (2016). Becoming original: effects of strategy instruction. Instructional Science, 1–24. open access


Wie Stellan Ohlsson (2011) heeft gelezen, zal vermoeden dat oorspronkelijke oplossingen genereren een kwestie is van autonome processen. Er zit geen mannetje in het hoofd aan de oorspronkelijke-ideeën-lijntjes te trekken. Wie hoge nood heeft aan oorspronkelijke ideeën, kan hard werken aan de voorwaarden voor die autonome creatieve processen: 

In het onderwijs moet de nadruk liggen op opdoen van kennis en verwerven van technische beheersing. Dat is voor visual arts niet anders dan voor timmeren in de oude ambachtsschool.  Kennis van genoemde voorwaarden voor het doeltreffend aanpakken van problemen, of van vage opdrachten voor het maken van bepaalde kunstwerken, kan heel erg nuttig zijn. Ik weet niet of een en ander in het standaardpakket van meta-coginitieve vaardigheden zit, ik zal er eens op gaan letten. Meta-cogntieve vaardigheden zijn voor mij trouwens gewoon cognitieve vaardigheden, geen flauwekul termen gebruiken. Docenten doen er goed aan te voorkomen dat studenten verkrampt raken, er hoort zeker ook wel een didactiek bij (nee, ik ken geen literatuur op dat gebied). Over brainstormen zijn bakken proefschriften geschreven; mijns inziens heeft goed onderzoek laten zien dat dit soort sessies niet doeltreffend zijn, wel gezellig.  Divergent denken is een ideetje van Guilford, uit persoonlijkheidspsychologie, individuele verschillen dus. Dat is een totaal andere tak van sport, ik zou dat liever niet verwarren met leerpsychologie, didactiek, onderwijs zoals in dit artikel lijkt te gebeuren. Afijn, ik heb niet het geduld om dit artikel (van de Kamp, Admiraal, Rijlaarsdam) verder te lezen. Er staan ongetwijfeld nuttige dingen in, maar laten we de wereld niet nodeloos ingewikkelder (zoals met Tabel 1) maken.Mark A. Runco and Robert S. Albert (). Creativity Research A Historical View. preview pages. In James C. Kaufman & Robert J. Sternberg: The Cambridge Handbook of Creativity. [niet in UB Leiden, niet als eBook in KB] info
Joe Kirby (12 October 2013). What Sir Ken Got Wrong. Sir Ken Robinson’s ideas on education are not only impractical; they are undesirable. blog
John Baer (February 2, 2016). Domain Specificity and the Limits of Creativity Theory. article/blog
February 2013 | Volume 70 | Number 5 Creativity Now! Pages 80-81,83 Research Says / Creativity Requires a Mix of Skills Bryan Goodwin and Kirsten Miller Educatioal Leadership page
Aleksandra Gajda and Maciej Karwowski Ronald A. Beghetto (2017). Creativity and Academic Achievement: A Meta-Analysis. Journal of Educational Psychology researchgate.net
Sawyer, R. K. (2012). Explaining creativity: The science of human innovation. Oxford: Oxford University Press. info


[og niet gezien]Sid Bhattacharyya & Stellan Ohlsson (2010). Social Creativity as a Function of Agent Cognition and Network Properties: A Computer Model. Social Networks, 32, pp. 263-278 (2010) abstract
Sternberg, Robert J. (Ed); Grigorenko, Elena L. (Ed); Singer, Jerome L. (Ed). (2004). Creativity: From potential to realization , (pp. 153-167). Washington, DC, US: American Psychological Association. [Niet in bezit, niet gezien] [UBL: PSYCHO P4.2.2.-77] info
Seana Morgan, David Cropley & James C. Kaufman (Eds.) (2014). The ethics of creativity. Palgrave Macmillan. [UB Leiden PSYCHO P4.2.2.-111info
James C. Kaufman & John Baer (Eds.) (2016). Creativity and reason in cognitive development. Cambridge University Press. [UBL PSYCHO P4.2.2.-188] frontmatter


Enkele hoofdstukken zijn mogelijk ideologisch getint, stromannen van rote learning versus deep learning.James C. Kaufman & John Baer (2002). Could Steven Spielberg Manage the Yankees?: Creative Thinking in Different Domains THE KOREAN JOURNAL OF THINKING & PROBLEM SOLVING 2002, 12(2), 5-14. pdf
Where Creativity Comes From. Studies of humans and other animals indicate that inventiveness often stems from factors other than need. By Tim Vernimmen on September 16, 2016 Scientific American
The Social Origins of Inventors. Philippe Aghion, Ufuk Akcigit, Ari Hyytinen, Otto Toivanen. NBER Working Paper No. 24110. Issued in December 2017 pdf
Buisman, M., Van Loon, L., Boogaard, M. & E. van Schooten (2017). Stimuleren van creatief vermogen en kritisch denken. Eerste resultaten van het OECD-onderzoek Assessing progression in creative and critical thinking skills in education. Rapport 17-6. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. ophalen
Robert Sternberg (2017). Creativity from Start to Finish: A “Straight‐A” Model of Creative Process and Its Relation to Intelligence. researchgate request
A. Reza Arasteh (1976). Creativity in Human Development. An Interpretive and Annotated Bibliography. Schenkman Publishing Company Halsted Press Division John Wiley & Sons. isbn 0470989335
Arasteh, A. R. (1968). Creativity in the life cycle. Leiden: Brill. Volume 1 An annotated bibliography. Volume II An interpretative account of creativity in childhood, adolescence and adulthood. '01
The Nature of Human Creativity 29 april 2018 door Robert J. Sternberg en James C. Kaufman Bestellen?
A. H. Maslow (1971). The farther reaches of human nature. New York: Viking. sbn 670308536, 423 pp, 1st printing 1973, cloth, dust jacket ()
Robert J. Sternberg (Ed.) (1988). The nature of creativity. Cambridge University Press. isbn 0521338921
Robert J. Sternberg (2006). The nature of creativity. Creativity Research Journal, 18, 87-98. pdf. See also Sternberg's page.
David Bohm (1998). On creativity. Routledge. isbn 0415173957 info
Barry Gholson, William R. Shadish, Robert A. Neimeyer, Arthur C. Houts (Eds.) (1989). Psychology of Science: Contributions to Metascience. Cambridge University Press. isbn 0521354102 info
Robert J. Sternberg (2017). School mathematics as a creative enterprise ZDM Mathematics Education 49, 977–986 DOI
Carsten de Dreu (16 juni 2018). 'We krijgen vaker een goed idee achter ons bureau dan onder de douche' Volkskrant Sir Edmund Wetenschap 48.


Een tikje slordig geformuleerd,Rex E. Jung, Brittany S. Mead, Jessica Carrasco and Ranee A. Flores (2013). The structure of creative cognition in the human brain. Front. Hum. Neurosci., 08 July 2013 | https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00330 open
Protocol Analysis, Revised Edition Verbal Reports as Data By K. Anders Ericsson and Herbert A. Simon (1993). MIT Press . info
Teaching Gifted Learners in STEM Subjects. Developing Talent in Science, Technology, Engineering and Mathematics. Edited by Keith S. Taber, Manabu Sumida, Lynne McClure 2017 – Routledge [niet opgezocht, niet in UB Leiden] info


https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00330/fullRex E. Jung*, Brittany S. Mead, Jessica Carrasco and Ranee A. Flores (2013). The structure of creative cognition in the human brain. Front. Hum. Neurosci., 08 July 2013 | https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00330 open
Rex E. Jung & Oshin Vartanian (Eds.) (2018). The Cambridge handbook of the neuroscience of creativity. Cambridge University Press. [UB Leiden Psycho P4.2.2.-123] info
juli 2018 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/creativiteit.htm